5. 6. 2020

Novelu zákona o vodovodech a kanalizacích projedná parlament až příští měsíc

Nejdříve na červnové schůzi se budou poslanci zabývat novelou zákona o vodovodech a kanalizacích. Potvrzuje to zástupce předkladatele, náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleš Kendík i parlamentní zpravodaj novely Ladislav Skopal.

Novela vzbudila kritiku především kvůli ustanovení, podle kterého by hradil v budoucnosti opravy přípojek jejich vlastník. Ministr zemědělství Petr Bendl už v dubnu oznámil, že ministerstvo ustanovení vypustí. Podle Kendíka se nepodařilo ustanovení, jež mělo vést ke stavu, kdy se vlastník stará o svůj majetek, vysvětlit. „Ministr se rozhodl, že ustanovení navrhneme poslaneckou iniciativou vypustit,“ potvrdil náměstek. Podle jeho slov chce ministerstvo vypustit z novely i pravidlo, aby zkoušky vodotěstnosti nových přípojek hradil jejich vlastník.

Novela obsahuje ale řadu dalších sporných bodů. Připomínky k nim, a zároveň návrh řešení, zpracovalo mimo jiné Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) . Jejich plné znění si můžete přečíst v následujícím textu.

Pozměňovací návrhy SOVAK ČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

1. Technické připomínky

Novelizační ustanovení č. 1. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3)  Tento zákon se vztahuje na

vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10m3 a více,“

Navrhuje se vypustit text „z ročního průměru“.

Odůvodnění: Text, který se navrhuje vypustit, neupřesňuje či spíše znepřehledňuje definici, na které vodovody nebo kanalizace se tento zákon vztahuje, neboť není určena metodika výpočtu.

Novelizační ustanovení č. 1. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4), který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„(4) Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm. a) je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace trvalý pobyt30), nebo v této obci pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce.

Navrhuje se vypustit text: „nebo v této obci pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce.“.

Odůvodnění: Ustanovení, které označuje za fyzickou osobu tu, která v obci pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce je v praxi neaplikovatelné; není zřejmé, zda by bylo nutno skutečnost pobytu fyzické osoby zjišťovat či ověřovat každý rok, nebo zda by to platilo podle skutečnosti ke dni vydání kolaudačního souhlasu či podání žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.

Novelizační ustanovení 8.  V § 2 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Provozně souvisejícím vodovodem nebo provozně související kanalizací je vodovod, který je propojen s vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace, která je propojena s kanalizací jiného vlastníka.

Navrhuje se text odstavce 10 nahradit textem, v němž se před text „nebo kanalizace“ vkládá čárka a text zní takto:

„(10) Provozně souvisejícím vodovodem nebo provozně související kanalizací je vodovod, který je propojen s vodovodem jiného vlastníka, nebo kanalizace, která je propojena s kanalizací jiného vlastníka.“

 Odůvodnění: Ponechání bez interpunkce ponechává možnost výkladu propojení vodovodu a kanalizace.

Novelizační ustanovení 8.  V § 2 se doplňují odstavce 11 a 12, které zní:

(11) Vybrané údaje majetkové evidence jsou souborem technických a ekonomických údajů, údajů o poloze umožňujících identifikaci staveb přiváděcích řadů a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí, čistíren odpadních vod tak, že u každé položky jsou uvedeny identifikační údaje jejich vlastníka.

(12) Vybrané údaje provozní evidence jsou souborem technických, ekonomických a provozních údajů umožňujících sledovat z hlediska kvantity i kvality služby poskytované prostřednictvím staveb přiváděcích řadů a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí a čistíren odpadních vod. V provozní evidenci se u každého zařízení uvedou identifikační údaje jejich provozovatele, kterým může být právnická nebo podnikající fyzická osoba.

Navrhuje se odstavce 11 a 12 vypustit.

Odůvodnění: Text obou odstavců jen doplňuje úpravu majetkové a provozní evidence v prováděcí vyhlášce k zákonu o vodovodech a kanalizacích a ani po tomto doplnění/upřesnění majetková a provozní evidence nesplňuje atributy veřejného seznamu.

Novelizační ustanovení č. 29. V § 6 odstavce 11 až 13 znějí:

(11) Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.

(12) K formuláři žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se přikládá kopie živnostenského oprávnění, kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám, identifikační čísla vodovodů a kanalizací, uvedená ve vybraných údajích majetkové evidence podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto zákona, kterých se povolení k provozování týká, úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas včetně ověřeného podpisu, pokud sám není žadatelem. Formulář žádosti a kopie rozhodnutí o povolení k provozování se podává v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.

(13) Vymezení příbuzného oboru k oboru vodovody a kanalizace a formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

Navrhuje se k odstavci 12 v poslední větě vypustit text „a kopie rozhodnutí o povolení k provozování“, případně vypustit text celého odstavce 12.

Odůvodnění: Podrobnosti jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Novelizační ustanovení č. 47. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody než je vodovod pro veřejnou potřebu.“

Navrhuje se slova “vnitřních rozvodů“ nahradit slovy „vnitřních vodovodů“.

Odůvodnění: Zákon používá v definicích uvedený pojem „vnitřní vodovod“.

2. Zásadní připomínky

Novelizační ustanovení 9.  V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova:

„ ,..a aby byla vodotěsná“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Evidenci vodovodních přípojek vede vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn.“.

Navrhuje se vypustit na konci odstavce doplňující větu: „Evidenci vodovodních přípojek vede vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn.“.

Odůvodnění: Zákon nedefinuje náležitosti evidence vodovodních přípojek. Neukládá vlastníkům vodovodní přípojky předat vlastníkovi, popřípadě provozovateli vodovodu dokumentaci skutečného provedení stavby vodovodní přípojky.  Vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel, nemá zákonem dané oprávnění požadovat od vlastníka vodovodní přípojky údaje do evidence vodovodních přípojek.

Novelizační ustanovení 10.   V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova:

„Evidenci kanalizačních přípojek vede vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn.“.

Navrhuje se vypustit na konci odstavce doplňující větu: „Evidenci kanalizačních přípojek vede vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn.“.

Odůvodnění: Zákon nedefinuje náležitosti evidence kanalizačních přípojek. Neukládá vlastníkům kanalizační přípojky předat vlastníkovi, popřípadě provozovateli kanalizace dokumentaci skutečného provedení stavby kanalizační přípojky.  Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, nemá zákonem dané oprávnění požadovat od vlastníka kanalizační přípojky údaje do evidence kanalizačních přípojek.

Novelizační ustanovení 11. V § 3 odst. 7 se slova „ze svých provozních nákladů“ nahrazují slovy „vodovodu nebo kanalizace na základě písemné žádosti vlastníka přípojky, a to na jeho náklady“.

Navrhuje se celý odstavec 7 vypustit.

Odůvodnění: Důvodem je skutečnost, že provozovatel z provozních nákladů hradí údržbu a opravy jen některých odběratelů; v případě, že půjde o údržbu nebo opravy přípojek na žádost odběratele, resp. vlastníka přípojky na jeho náklady, stoupne počet nevymožených pohledávek. Bude nezbytné identifikovat vlastníka přípojky, neboť řada odběratelů tvrdí, že přípojka není jejich, ačkoliv nemají důkazy, aby bylo možno vyvrátit domněnku uvedenou v § 3 odst. 3 zákona.

Novelizační ustanovení 13, 14  15. V § 3a odst. 2 se slova „z technického hlediska“ nahrazují slovy „z hlediska svého členění“ a slova „vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provozně související“ se nahrazují slovy „v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto zákona“.

V § 3a odstavec 3 zní: „(3) Pokud část vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb má z hlediska svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, stavební úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační přípojku.“.

V § 3a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadované změny. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.

 5) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy a dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.“.

Navrhuje se celé ustanovení § 3a vypustit.

Odůvodnění: Ani nově navržené znění jednotlivých odstavců § 3a a jejich doplnění nepřinese zásadní změnu, i když v přechodných ustanoveních se podává odst. (3) Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vlastníci vodovodní nebo kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu požádají vodoprávní úřad nejpozději do 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle § 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na tento vodovod nebo kanalizaci. Tím jsou řešeny povinnosti vlastníka stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace cestou žádosti o změnu užívání stavby tak, aby část plnila funkci vodovodu provozně souvisejícího s vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace provozně související s kanalizací jiného vlastníka. Nové ustanovení odstavce 4 speciálně upravuje postup vlastníka při podání žádosti příslušnému vodoprávnímu úřadu, ale nedostatečně, neúplně, zatímco by bylo vhodné sjednotit takový postup se zákonem o vodách a stavebním zákonem. K žádosti o změnu užívání stavby by měl mít právo podat stanovisko vlastník provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel. V každém případě současný stav umožňuje řízenou fragmentaci vodohospodářské infrastruktury, která výrazně zatěžuje a dále bude zatěžovat ministerstvo zemědělství jako oborového regulátora.

Novelizační ustanovení 22. V § 6 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slovo „odpovědný“ nahrazuje slovem „odborný“ a za slova „na provozování“ se vkládají slova „ ..,správu a rozvoj“.

Navrhuje se vypustit vložený text „správu a rozvoj“.

Odůvodnění: Ustanovení § 2 odstavec 3 definuje, co se rozumí provozováním. Pro odstranění pochybností při jen demonstrativním výčtu činností zahrnutých do pojmu „provozování“ se výslovně stanoví, že provozováním není správa a rozvoj. Proto není důvod zahrnovat do kvalifikačních požadavků na odborného zástupce provozovatele splnění pro správu a rozvoj.

Novelizační ustanovení 30. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.“

Navrhuje se vložit za slova „přímo dotčené pozemky“ text „nebo vstupovat a případně vjíždět na přímo dotčené stavby…“

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že vlastník případně provozovatel v některých případech potřebují vstupovat nebo vjíždět i na pozemky se zemní úpravou, která bývá označena jako stavba, navrhuje se doplnit, že se oprávnění týká i staveb.

Novelizační ustanovení 31. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova

„ ,vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely“.

Navrhuje se doplnit doplňující slova textem „Obsahové náležitosti a formu doložení využití rezervních finančních prostředků stanoví prováděcí právní předpis.“

Odůvodnění: Způsob doložení povinnosti uvedené v odstavci 1 § 8 by měl být specifikován a určit i doplnění o subjekt, kterému bude vlastník povinen dokládat splnění povinností uvedených v  § 8 odstavec 1.

Novelizační ustanovení 32. V § 8 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou

„Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.“.

Navrhuje se poslední nahrazující větu vypustit.

Odůvodnění: V případech uvedených v § 8 odstavci 3 se jedná o již zřízené vodovody nebo kanalizace provozně související, je proto zavádějící uvádět, že „Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.“.

Novelizační ustanovení 33. V § 8 odst. 4 větě první se slova „další technické požadavky“ nahrazují slovy „technické možnosti“, ve větě třetí se za slovo „napojení“ vkládají slova „k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod“ a slova „poplatků nebo jiných finančních plnění“ se nahrazují slovy „finančních nebo jiných plnění“.

Navrhuje se za poslední větu doplnit text: „Tato dohoda je podmínkou územního rozhodnutí podle stavebního zákona.“

Odůvodnění: Upravovat vztahy mezi vlastníkem stávajícího vodovodu nebo kanalizace a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, které mají být napojeny, až po dokončení stavby, je pozdě. Jednak je postaveno a za druhé předcházející text tohoto odstavce k tomuto závěru vede.

Novelizační ustanovení 34. V § 8 odstavec 5 zní:

„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.“.

Navrhuje se první větu upravit takto: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení vodovodní přípojkou na vodovod nebo kanalizační přípojkou na kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení.“

Novelizační ustanovení 38. V § 8 odstavec 15 zní:

„(15) Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací musí alespoň obsahovat

a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví vodovodů, stanovení podmínek dodávky (jakost, množství, tlakové poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody,

b) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení podmínek odvádění odpadních vod (čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody.“.

Navrhuje se doplnit možnost pověření provozovatele upravit práva jménem vlastníka tak, jak tomu je již nyní v řadě případů, tedy (15) Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací, případně pověřených provozovatelů, musí alespoň obsahovat„

Odůvodnění: Mezi vlastníky je uzavřena řada dohod, které řeší jen zásadní otázky a ve všech ostatních buď oba vlastníci anebo některý z nich zmocnil provozovatele, aby se o nich dohodl s druhým vlastníkem nebo provozovatelem. Zasahovat do již uzavřených dohod bude velmi problematické a často nereálné.

Novelizační ustanovení 39. V § 8 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:

„(16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

(17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.“

Navrhuje se náležitosti smlouvy o dodávce vody uvedené v odstavci 16 § 8 upravit takto:

„16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat kromě obecných náležitostí předmět smlouvy, určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod, limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, způsob zjišťování množství dodávané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu), jakost dodávané vody, způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení, způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb, možnost změn smlouvy a dobu platnosti smlouvy.“

Navrhuje se náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod v odstavci 17 § 8 upravit takto:

„17) Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod odběrateli nebo smlouva o odvádění a čištění vypouštěných odpadních vod musí obsahovat kromě obecných náležitostí předmět smlouvy, určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci, přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody, výpočet množství srážkové vody,  způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod, způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění, způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb, možnost změn smlouvy a doba platnosti smlouvy.“

Odůvodnění: V obou navržených odstavcích 16 a 17 jsou navrženy další požadované údaje, které by znamenaly veškeré písemné smlouvy s odběrateli přepracovat, příp. upravovat dodatkem ke smlouvě a všechny odběratele obtěžovat sjednáváním nových smluv. Přitom některé náležitosti (např. vlastník přípojky) nelze v některých případech jednoznačně určit, viz vyvratitelná domněnka v § 3 odst. 3 zákona.). Návrh přesně odráží současnou úpravu prováděcí vyhláškou.

Stávající znění § 9, odst. 6 je:

„(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích a odůvodněných provozních zásahů,“

Navrhuje se změnit „pracích“ na „prací“ a „odůvodněných provozních zásahů“ na „z provozních důvodů“.

Odůvodnění: Důvodem pro plánované přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod může být i činnost na související infrastruktuře příp. další nezbytné činnosti provozovatele a označení takových činností za provozní zásahy je příliš zúžené, navíc jde o nedefinovaný pojem, byť je běžně užíván např. ve smlouvách o provozování ve smyslu ust. § 8 odst. 8 zákona. Pro vlastníky, příp. provozovatele vodohospodářské infrastruktury je vypuštění doplnění o provozní důvody nevyhovující, protože např. z důvodu napojování nových vodovodů nebo kanalizací nebo vodovodních a kanalizačních přípojek je nezbytné přerušit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.

Stávající znění § 10, odst. 1 je

„(1) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr a) před vodoměrem, b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.“

Navrhuje se doplnit následovně (1) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr a)  před vodoměrem, b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo u kterého bylo odběratelem porušeno zabezpečení proti neoprávněné manipulaci, d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením, e) přes vodoměr, u něhož uplynula platnost úředního ověření a odběratel na výzvu provozovatele neumožnil jeho výměnu podle § 9 odst. 6, písmeno c)“

Odůvodnění: Podřazení výše uvedených způsobů neoprávněného odběru reaguje na řadu praktických zkušeností z průběhu soudních sporů. Zatím je v praxi roztříštěně upravováno odběratelskými smlouvami a chybí potřebná právní jistota. Pokud odběratel neumožní provést včasnou výměnu vodoměru, nelze jím měřit dodané množství vody, což může být v neprospěch odběratele i provozovatele.

Přechodná ustanovení

4. Stavebníci a vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, zřizovaných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou; tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu.

Navrhuje se text za středníkem upravit takto: „tato dohoda je podmínkou územního řízení.“.

Odůvodnění: Povinnost upravit vzájemné vztahy mezi stavebníky a vlastníky vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících jen k řízení o kolaudaci pozdě, viz. odůvodnění výše v § 8 odst. 4.

Změna zákona o vodách

V § 15 odstavci 3 se navrhuje za poslední větu doplnit text „Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.“

Navrhuje se tento text vypustit.

Odůvodnění: Povolení k provozování vodovodů nebo kanalizací se vydává na stavby ji dokončené, které jsou zkolaudovány nebo ve zkušebním provozu, příp. v předčasném užívání.  Předložit tedy povolení k provozování k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je v řadě případů časově nemožné. Navíc není jisté, zda vodoprávní úřady budou chápat jako smlouvu uzavřenou mezi vlastníkem a provozovatelem, která provozovatele opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat, také smlouvu o smlouvě budoucí, která by tuto problematiku řešila, ale byla z ust. § 6 odst. 2 písm. b) vypuštěna.

Naše voda, pozměňovací návrhy: SOVAK ČR

14.5.2013 13.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5