4. 6. 2020

Nepřehlédněte: Nařízení vlády zhorší kvalitu povrchových vod v ČR

Komentář Povodí Ohře, státní podnik, k tzv. nejlepším dostupným technologiím v čištění odpadních vod podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění novely č. 23/2011 Sb.

V minulém roce v rámci novely vodního zákona č. 254/2001 Sb. bylo v § 38 odst. 10 nově ustanoveno, že vodoprávní úřad nesmí při povolování vypouštění odpadních vod stanovit hodnoty přísnější než hodnoty dosažitelné použitím nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod (BAT). V únoru tohoto roku bylo novelizováno nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V jeho nové příloze č. 7 jsou uvedeny BAT – tedy nejlepší dostupné technologie v čištění odpadních vod včetně dosažitelných hodnot – limitů.
Většina současných čistíren má však limity v povolení nastaveny výrazně přísněji, než jsou nové tzv. BAT. Tyto limity bez problémů plní někdy již desítky let. Často dnes existující komunální čistírny dosahují maximálně poloviny hodnot stanovených pro tzv. BAT:

· nově projektované a povolované ČOV tedy budou mít podle nové legislativy limity mírnější – tedy menší účinnost,

· u rekonstruovaných čistíren dojde při aplikaci tzv. BAT ke zvýšení limitních hodnot – tedy rovněž ke snížení účinnosti

· u čistíren, které dlouhá léta fungují se současnými limity registrujeme v současné době žádosti jejich provozovatelů o bezdůvodné zvýšení limitů na úroveň tzv. BAT – tedy o snížení účinnosti.

Společným jmenovatelem je samozřejmě snížení nákladů na provoz ČOV, které klesají úměrně se snížením účinnosti. Zároveň dojde k vypouštění většího množství znečištění do toků bez ohledu na místo vypouštění a stupeň jeho potřebné ochrany.

Na tyto skutečnosti jsme bezúspěšně upozorňovali již při vydávání metodického pokynu k původnímu nařízení vlády, ve kterém byly poprvé tzv. BAT specifikovány.

Podle Ministerstva životního prostředí jsou moderní technologie v čištění odpadních vod v tomto případě zřejmě nedostupné jen pro vodárenské společnosti provozující kanalizační systémy v obcích, naopak pro drobné živnostníky provozující služby či jednotlivé domácnosti platí tabulka 1c přílohy č. 1 NV, ve které jsou pro domovní ČOV požadovány skutečně moderní technologie čištění (včetně např. mikrofiltrace) v závislosti na místě vypouštění a stupni jeho ochrany. Je vůbec možné, aby pro odborné správce čistíren odpadních vod (vodárenské společnosti) platily odlišné, v tomto případě mírnější, podmínky než pro drobné živnostníky či domácnosti?

Tímto komentářem bychom chtěli upozornit, že novelizované NV č. 23/2011 je způsobem stanovení tzv. BAT ve své příloze č. 7 v přímém rozporu s § 38 odst. 3 vodního zákona a se zásadním vodohospodářským dokumentem ČR, kterým je „Plán hlavních povodí České republiky“, schválený usnesením vlády ČR ze dne 23. května 2007 č. 562. V závazné části Plánu hlavních povodí ČR je hned v bodě 1.1.1. deklarováno zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a uloženo zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova těchto útvarů. Aplikací tzv. BAT stanovených v NV č. 23/2011 Sb., dojde ke zhoršení jakosti našich povrchových vod.

Jako správce toků i povodí bude Povodí Ohře, s. p., nadále uplatňovat v rámci zákonných možností požadavek na udržení a zlepšení jakosti vody v tocích.

Jan Svejkovský, tiskový mluvčí státního podniku Povodí Ohře

 

6.5.2011 8.16, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5