6. 6. 2020

Největší problémy působí vodohospodářům vodovodní sítě z 80. let

Největší problémy, které musí řešit při obnově vodohospodářského majetku Severočeská vodárenská společnost (SVS), jsou vodovodní sítě budované v druhé polovině minulého století v akcích „Z“. Uvedl to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Nejstarší vodovody na území působnosti SVS byly uvedeny do provozu kolem roku 1880 a kanalizace kolem roku 1890, proto jsou samozřejmě za hranicí životnosti. Nejčastěji použitými trubním materiálem pro vodovody je litina, PVC a PE. Zvláštností v regionu SVS jsou dosud funkční vodovody skleněné nebo zděné. Nejčastěji použitými materiály při stavbě kanalizace jsou beton, PVC a kamenina. Rozvoj sítí logicky kopíruje dějinné události – klidné dekády prosperity a budování sítí střídají co do rozvoje sítí „chudé“ roky válečných konfliktů. Velké přírůstky vodovodní sítějsou proto patrné v letech 1920-1939 a poté 1960-2009.  Kanalizační síť se nejvíce rozrostla v letech 1920-1939 a 1970-2009.

Velký problém ale dnes představují i stavby realizované v 70. – 80. letech minulého století v rámci akcí „Z“. Jde o stavby budované mnohdy svépomocí, s využitím nekvalitních materiálů, bez dodržení doporučených stavebních postupů.  Použití nekvalitního PVC nebo oceli a zanedbání přípravy podloží, kdy bylo potrubí pokládáno přímo na stavební suť, již po pár desetiletích vyžaduje kompletní obnovu těchto sítí.

Severočeská města a obce v roce 1993 při vzniku SVS do ní vložily svůj vodárenský majetek, na kterém jižtenkrát výrazně zahlodal zub času během předchozích 40 let komunismu. Jde o sítě a další zařízení značně různorodé co do stáří, kvality provedení i použitých materiálů. V každém případě byl privatizovaný majetek daleko za svou životností. Fond národního majetku zprivatizoval státní podniky vodovodů a kanalizací v letech 1993-94 převážně na akciové společnosti, tzn. na subjekty s odpisovou povinností a s povinností zdanit účetní zisk. Odpisy SVS jsou tvořeny ze základny 25 miliard korun tehdejší pořizovací hodnoty. SVS však má potřebu obnovit majetek v současné pořizovací hodnotě téměř 107 miliard korun. Zde je vidět obrovský deficit současné potřeby a odpisové základny historického majetku. Roční investiční plán SVS je pro letošní rok v objemu 1,16 miliardy korun, z toho na obnovu majetku je věnováno 0,83 miliardy, tzn. cca 70%. Na celkovou obnovu majetku by bylo zapotřebí při tomto tempu 133 let, přičemž faktická potřeba doby obnovy je výrazně kratší. Je na první pohled zřejmé, že tempo obnovy majetku a objem každoročních investic do obnovy by bylo potřeba zvýšit. Avšak zde už narážíme na sociální únosnost ceny vody, která je pro nás důležitým parametrem s ohledem na domácí rozpočty občanů.

V předchozích letech tzv. přechodného období 2005-2010 však SVS musela tempo obnovy naopak snížit, protože prioritním úkolem bylo realizovat v zájmu měst a obcí legislativou vyvolané strategické investice v oblasti čištění odpadních vod, ke kterým se ČR zavázala při vstupu do EU. Rozsahem enormní úkol SVS splnila, i když k tomu došlo na úkor investování do obnovy. Všechny strategické investice do čištění odpadních vod jsou již splněny a těžiště aktivit proto SVS přenesla do obnovy majetku, což jí jako každému vlastníkovi ukládá Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

SVS působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 202 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie SVS jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnoučást Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu načistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2013 je plánován ve výši 1,16 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

 

22.3.2013 11.28, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5