15. 6. 2021

Na veletrhu WATENVI předány ceny „Vodohospodářská stavba roku“

V rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI v Brně v Rotundě pavilonu A byla předána ocenění vítězům soutěže„Vodohospodářská stavba roku 2010“.
Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK). Stavby byly hodnoceny ve dvou kategoriích – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, a stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů. V obou těchto kategoriích byly stavby rozděleny do podkategorií podle výše investic –  pod 50 milionů korun a nad 50 milionů korun.

Kategorie I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

1. Investice nad 50 mil. Kč

Varnsdorf- rekonstrukce čističky odpadních vod
Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Generální zhotovitel: SMP CZ, a.s.
Zhotovitel technologické části: HST Hydrosystémy, s.r.o.
Cílem projektu bylo zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod do vodního toku Mandava, v souladu s platnou legislativou, a to v místě těsněsousedícím s Německem. Tohoto cíle bylo dosaženo dostavbou nové linky aktivačních nádrží, rekonstrukcí a zvětšením objemu stávajících aktivačních nádrží i užitím moderních technologií odpadních vod. Byla provedena kompletní rekonstrukceČOV, která byla zaměřena převážně na zvýšení kapacity biologického stupně a kalového hospodářství.
Dostavbu nové linky aktivační nádrže tvoří anoxický selektor se třemi komorami, předřazená denitrifikace 1, rozdělovací objekt na stávající aktivační nádrži a regenerace kalu. Například velmi složitý byl postup výstavby za částečného provozu stávající ČOV s dočasným převáděním vody. U stávajících tří kusů dosazovacích nádrží byla zvednuta hladina o 0,5 m, což si vyžádalo jejich nové technologické vystrojení s obvodovým odtokovým žlabem s předsazenou nornou stěnou a stíráním plovoucích nečistot.
Na ČOV Varnsdorf došlo po rekonstrukci k poklesu potřeby elektrické energie asi o 32 procent, neboť dřívější turbiny představovaly proti jemnobublinné aeraci vysokoenergetickou zátěž. Na čističce byla osazena kogenerační jednotka, která zajišťuje výrobu elektrické a tepelné energie. Z hlediska použití nových a mimořádných technologií lze poukázat na realizaci systému R-D-N, jehožpředností je regenerační zóna, která vytváří podmínky pro růst nitrifikačních bakterií nutných pro biologické odstraňování dusíku z odpadních vod. Tento systém zároveňpodporuje sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu. Po celou dobu rekonstrukce bylo zajištěno čištění odpadních vod v souladu s vydaným vodoprávním rozhodnutím pro dobu rekonstrukce. V loňském roce byl úspěšně vyhodnocen zkušební provoz zařízení a vydán kolaudační souhlas.

Úpravna vody Želivka – rekonstrukce ozonizace
Investor: Úpravna vody Želivka, a.s.
Projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Zhotovitel: ARKO-TECHNOLOGY, a.s.
Inženýring: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Úpravna vody Želivka je klíčovým zdrojem pitné vody nejen pro hlavní město Prahu, ale také pro oblasti ve středočeském kraji a v kraji Vysočina. Už od roku 1991 na této úpravně v provozu linka ozonizace, sestávající se z jednoho generátoru ozónu o výkonu 36 kg/h a třech směšovacích nádrží. Tento systém postupně přestával vyhovovat hlavně z hlediska stability provozu mezi hlavní nedostatky ozonizace patřila zejména absence záložní linky, nízká účinnost přesunu ozónu do vody, špatná hydraulika vymíracích nádrží a uvolňování nezreagovaného ozonu ve vodě v navazující nádrži regulačního vodojemu. Pro výrobu ozonu bylo osazeno zařízen německé firmy Wedeco-ITT Water and Wastewater Herford. Směšování ozonu s vodou je pak realizováno zařízením britské firmy Statiflo International. Obězahraniční společnosti jsou v ČR zastoupené firmou DISA, v.o.s., která zajišťuje také jejich servis.
Rekonstrukce byla prováděna uvnitř areálu úpravny vody, a to v budově ozonizace a měrném objektu. Nově byl vybudován sklad kyslíku u budovy ozonizace. Byly tam provedeny jen nevýznamné stavební úpravy. Ty si však vyžádalo umístění destruktorů do nadzemní místnosti měrného objektu. Ve strojovně ozonizace byly instalovány dva generátory ozonu, včetně rozvaděčů a frekvenčních měničů.Dále tam jsou umístěny tři katalytické destruktory ozonu (pro každou nádrž jedna). Výtlak z destruktorů je veden stávajícími komíny. V přítokové armaturní komoře byla umístěna tři nováčerpadla chladící vody.
Veškerá zařízení byla po sestavení ve výrobě rozebrána na jednotlivé díly, a ty teprve převezeny na úpravnu vody. Na místo instalace byly veškeré součásti směšovače transportovány stávajícím potrubím DN 1200 a opětovně sestaveny do celků a ukotveny přímo v napouštěcích komorách směšovacích nádrží. Proto nebylo nutno provést žádné stavební úpravy pro transportní otvory. Kolaudační souhlas byl vydán loni v květnu.

2. Investice pod 50 mil. Kč

Přivaděč Krásné pole-Karviná
Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Projektant: Voding Hranice, spol. s r.o.
Zhotovitel: STASPO, s.r.o.
Vzhledem ke značnému objemu dodávek pitné vody do Polska je situace se zásobováním města Karviná z Ostravského oblastního vodovodu bilančně značně napjatá. Vzhledem ke skutečnosti, že celé území leží v prostoru dobývání černého uhlí, existuje stále zvýšené riziko poruch většího rozsahu. Aby mohl být celý tento systém zásobování pitnou vodou spolehlivý, bylo nezbytné dořešit neuspokojivý stav přivaděče DN 800 Doubrava –Karviná. Vzhledem ke konstrukci tohoto vodovodního řadu s vloženými hrdly (jako ochrana proti očekávaným vlivům poddolování) nebyla na tomto přivaděči provedena katodová ochrana, kterou však nelze provést ani v budoucnu. Na základěposouzení korozního stavu potrubí a izolace nebylo možné realizovat lokální opravy vnější izolace potrubí. Bylo tedy nutné řešit i stav vnitřního povrchu potrubí, který by řešil a garantoval dlouhodobý účinek sanačního opatření.
Rekonstrukce (její první etapa) tohoto vodovodního řadu spočívala ve výměněstávajícího ocelového potrubí pode dnem řeky Olše za nové potrubí z tvárné litiny profilu 800. Investiční náklady dosáhly výše 26 milionů korun. Vzhledem k možnostem realizace (stabilizované dno koryta řeky mezi dvěma říčními stupni budoucí stabilitě řadu i ekologickému posouzení byla vybrána varianta přechodu řeky shybkou vedenou v souběhu s původní trasou.
Křížení řeky Olše se shybkou bylo navrženo jejím nasunutím do otevřeného výkopu ve dně koryta toku. Tento výkop tvořil bazén, do kterého byla shybka naplavována. Vzhledem k omezeným možnostem na bermách obou břehů byla shybka realizována postupnou montáží. Smontovaná část potrubí se zámkovými spoji byla postupně zatahována do místa výkopu v korytě řeky po vodě. Trouby byly opatřeny dřevěnou bandáží proti poškození povrchové ochrany během zatahování. Zásyp shybky byl prováděn materiálem dna. Její vrchní kolena byla zajištěna kotevnímiželezobetonovými bloky. Vzhledem k tomu, že musela být zachována funkčnost protipovodňových hrází po realizaci shybky, muselo být potrubí v hrázích zalito jílocementovou směsí. Břehy byly upraveny do původního stavu. Vliv poddolování byl eliminován použitím dlouhých hrdel v bernách, na obou koncích zamčeného úseku shybky pak kompenzátory umístěnými v šachtách. Vzhledem k tomu, že shybka je umístěna pod dnem řeky v hloubce asi 1,5 m a nachází se ve stabilizovaném úseku toku mezi dvěma stupni, není předpoklad ohrožení potrubí během povodňových stavů.Kolaudační souhlas byl vydán v listopadu minulého roku.

Čistička odpadních vod Dubenec – intenzifikace
Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Projektant: Centroprojekt a.s.
Zhotovitel: VHS PLUS, Vodohospodářské stavby s.r.o.
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Účelem stavby byla intenzifikace a rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV na úroveňnejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod (BAT). Ta zajistí splnění limitů na vypouštění odpadních vod do recipientu. Kapacita ČOV po intenzifikaci je 3000 EO. Základní technologické schéma tvoří mechanický stupeň(přítokový sběrač, oddělovač dešťových vod, lapák štěrku, mechanické předčištění a lapák písku). Dále biologický stupeň systémů R-D-N a kalové hospodářství (přebytečný biologický kal je čerpán do vodojemu, který je vybaven aeračními elementy. Po této stabilizaci je čerpán na mechanické odvodnění).
ČOV je vybavena systémem měření a regulace s přenosem hlavních dat na dispečink v Příbrami, kde je rovněžinstalována kompletní vizualizace ČOV. Ta je vhodně začleněna do okolní přírody sadovými úpravami – jehličnany, keře a listnaté stromy. Progresivně je řešen technický návrh sdruženého objektu čištění odpadních vod. Jeho část určeného pro stabilizaci a odvodňování kalu je provedena vyzděnou konstrukcí. Další část objektu, kde je umístěno biologickéčištění je provedena jako dřevostavba s celkovým zastřešením nádrží. To má příznivý vliv na okolí – omezuje únik aerosolu, snižuje hlučnost, prodlužuje životnost instalovaného zařízení apod. Spojením zděné části s dřevostavbou pod jednu střechu byl vytvořen objekt, který není pro areály ČOV typický. Je ale plně funkční a pro okolí přijatelnější. Kromě hrubýchčeslí, lapáku štěrku a dešťové zdrže, jsou všechna zařízení umístěna ve sdruženém objektu.
Zkušební provoz prokázal,že nově instalovaná technologická linka dosahuje účinnost v ukazateli DSK 96,2 procenta a v ukazateli CH SK 92procent, cožodpovídá požadavkům BAT. Kvalita vody na odtoku splňuje koncentrační ukazatele pro vypouštěné znečištění dané hospodářským povolením. Kolaudační souhlas byl vydán loni v březnu.

Kategorie II – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů

1. Investice nad 50 mil. Kč

Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty, úprava toku v obcích
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., D.I.S., spol. s r.o.
Účelem stavby bylo zajištění povodňové ochrany místní části města Ústí nad Orlicí a obce Dlouhá Třebová úpravou dolního toku Třebovka o více než dvě třetiny původního průtoku. V důsledku staré zástavby především vesnického charakteru nebylo možné významně zvýšit kapacitu zahloubením nivelety koryta, a to s ohledem na rizika snížení hladiny podzemní vody. Zvětšení průtočné kapacity bylo tedy dosaženo posunutím břehových hran s důrazem na zachování původní vegetace, případně dodatečné ozelenění. Návrhový průtok je přednostně převáděn celým průtočným profilem, místy je připuštěn neškodná rozliv do zahrad.
Opevnění koryta řeky bylo navrženo přírodě blízkým způsobem se záhozovými patkami z hrubého kamene s urovnáním líce vytaženým po svahu na hladiny Q50 nad ním pokračuje zatravněný svah s břehovou hranou místně doplněnou novou výsadbou. Za účelem vytvoření příznivého prostředí pro ryby jsou ve dně koryta realizovány dřevěné vzdouvací prahy, které tvoří laguny a stupně a v konkávách vodního toku nad těmito prvky jsou umístěny dřevěné rybí úkryty. Dalším prvkem přírodního typu jsou ponechaná ramena meandrů, která jsou příčnými prahy zavodněna. Byl také ponechán původní porost i var koryta. V trase této úpravy se vyskytovala řada podzemních sítí, které musely být přeloženy.
Většina mostů byla zachována, což platí i o množství lávek. Ty však v důsledku rozšiřování koryta musely být nahrazeny novými. V trase se také nacházely dva jezy, z nichžjeden byl nahrazen novým s pohyblivým uzávěrem a rybím přechodem. Druhý byl ponechán s biologicky cenným nánosem v nadjezí i podjezí. V horních úsecích upraveného toku Třebovou se k jejímu pravému břehu přimyká cyklostezka. Stavba o investičních nákladech 190 milionů korun byla financována z dotačního programu MZe a z vlastních zdrojů podniku Povodí Labe. Kolaudační souhlas byl vydán loni v listopadu.

Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy, Zbraslav
Investor: Magistrát hl.m. Prahy
Projektant: Pöyry Environment, a.s.
Zhotovitel: SMP CZ, a.s., SUBTERRA a.s.
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Účelem stavby je chránit městskoučást Zbraslav před stoletou vodou v úseku od skalního výchozu nad „Průmyslem kamene“ až po zbraslavský zámek. Vlastní technické řešení spočívá v návrhu převážně pevné protipovodňové zdi tvořené většinou prefabrikovanou podzemní stěnou, která je vytažená nad terénem až na úroveň ochrany Q100. Na koruně zdi jsou umístěny monolitické římsy. Hloubka založení paty podzemní stěny je z důvodů geologického podloží 6,5 až 11 metrů pod úrovní terénu. Toto řešení bylo nezbytné ze statických důvodů a současně prodloužilo průsakové dráhy. V úsecích, kde terén zdi je snížen, byla prefabrikovaná stěna ze statických důvodů doplněna mikropilotami. Pro zajištění filtrační stability podloží protipovodňové zdi byly v některých úsecích na vzdušné straně doplněny proti průsakové drény. Voda z nich je odváděna do čerpacích šachet. V některých úsecích stavby byly použity železobetonové monolitické podzemní stěny, kde nadzemní konstrukci tvoří železobetonová parapetní zeď. V případě povodně se osadí do patřičné výšky mobilní slupice a hradidla. Jedná se o úseky, kde by pevná protipovodňová zeď svojí výškou bránila pohledu na Vltavu nebo výhledu z oken okolních domů.
Betony z prefabrikovaných i monolitickýchčástí jsou navrženy z kvalitních směsí jako pohledové a jsou opatřeny antigrafitovým nátěrem. V exponovaných pohledových úsecích této zdi proti velké vodě bylo realizováno architektonické ztvárnění, byly použit obklady z přírodního kamene, dřevěná obložení, v některých místech pak popínavé rostliny.

Komise se rozhodla udělit Zvláštní ocenění za koncepční a konstrukční řešení integrovaného městského vodohospodářského projektu stavbě Čisté horní Labe – dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí.
Investor: Město Vrchlabí
Projektant : D-plus projektová a inženýrská a.s.
Zhotovitel sdružení firem: BAK, a.s. Ing. a VCES, a.s.
Správce stavby: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Výstavba zahrnuje asi 35 km stok v 37 lokalitách aglomerace Vrchlabí. Po jejím dokončení je na kanalizaci možno napojit 10 300 obyvatel proti původním 4 700. Dílo zahrnuje též oddělovací komory, dva virové separátory a kolem čtyř kilometrů veřejných částí kanalizačních přípojek. Celkové náklady dosáhly kolem 20 milionů eur s tím,že projekt byl finančně podpořen z Fondu soudržnosti EU. Realizace byla náročná, jednalo se převážně o výstavbu kanalizace ve stísněných zastavěných územích v centru městači v komplikovaném terénu – ve velmi svažitých územích na inundačním území Labe. Pro město Vrchlabí je tato stavba největší investiční akcí v novodobých dějinách a uskutečnila se za pouhých 17 měsíců. Kladla velké nároky na dopravní obslužnost a pohyb stavební technologie. Denně tam projíždělo asi sto nákladních vozů, hloubilo 40 bagrů a pracovalo 400 lidí. Dokončena byla v termínu splňujícím podmínky poskytnutí dotace a koncem minulého roku byly získány všechny kolaudační souhlasy. Ve Vrchlabí se tak zlepšilo čištění odpadních vod a dosáhlo zlepšení životního prostředí.

Zdroj: SOVAK, www.bvv.cz

26.5.2011 8.31, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4