21. 5. 2019

MZE vyhlásilo další kolo vodohospodářských dotací

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Informoval o tom server tzb-info.cz.

I. výzva ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací”.

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací”.

Konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí: Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00.

Alokace:

1 mld. Kč. V případě překročení alokace výzvy bude termín pro podávání žádostí rozhodnutím poskytovatele dotace zkrácen.

Omezení v rámci výzvy:

Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, které doloží pravomocná stavební povolení. Realizace akce (projektu) tj. dokončení akce (tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2017. Maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Oblasti podpory:

výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),

výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),

výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce)

výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojena s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253),

dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253).

Oprávnění žadatelé:

Obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.

Výše podpory:

v rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč,

pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60% z NSTČ.

Informace k Pravidlům programu 129 250:

Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel je účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. V tomto případě se podpora poskytuje u rozestavěných staveb pouze na dofinancování neprostavěných NSTČ.

Projekt bude hodnocen jako celek.

Zdroj: MZE, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

20.10.2014 8.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2