16. 6. 2019

Ministerstvo chce zlepšit stav podzemních i povrchových vod v ČR

Dosažení dobrého chemického a ekologického stavu a dostatečné zásoby povrchových a podzemních vod je cílem návrhu „Státní politiky životního prostředí na období 2011 až 2020“. Poměrně obecný text se v oblasti vod zabývá zejména dodržováním závazků ČR.

Prvořadým cílem směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice) je dosažení alespoň dobrého stavu všech povrchových a podzemních vod a nezhoršování jejich stavu. Toho má být podle státní strategie dosaženo prostřednictvím příslušných opatření navržených v plánech jednotlivých oblastí povodí.

„Kromě toho musí být splněny cíle dalších směrnic o vodě, případně s vodou souvisejících, jako je např. směrnice o čištění městských odpadních vod, nitrátová směrnice, směrnice o jakosti vod  pro koupání a dalších. K splnění těchto cílů se zpracovávají plány oblastí povodí, které obsahují mimo jiné popis a vyhodnocení současného stavu vodních útvarů a chráněných území, návrh programů opatření a odhad jejich účinnosti, stejně jako ekonomickou analýzu a shrnutí zapojení veřejnosti. Programy opatření postihují široké spektrum činností od zavádění nejlepších dostupných technologií pro čištění odpadních vod, přes revitalizace vodních toků až po omezování plošného znečištění a odstraňování kontaminovaných míst a starých ekologických zátěží, apod. Detailní popis jednotlivých opatření je uveden v tzv. „listech opatření” plánůjednotlivých oblastí povodí. V případech, kdy je dosažení cílů technicky neproveditelné či neúměrně nákladné, resp. vodní útvary nedosáhnou i přes navržená opatření do roku 2015 dobrého stavu, mohou být navrženy těmto vodním útvarům výjimky prodloužení lhůt nebo stanoveny méně přísné cíle,“ uvádí se v dokumentu.

K plnění Rámcové směrnice přispívá spolupráce v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a plnění Úmluvy EHK OSN o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a Protokolu o vodě a zdraví.

Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod ve městech je zakotvena ve směrnici Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Navrhované cíle a opatření:

1.1.1 Zajištění výstavby a rekonstrukce chybějících čistíren městských odpadních vod v souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS

1.1.2 Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod

1.1.3 Dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

1.1.4 Zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice

Opatření:

  • Realizovat a aktualizovat Plán hlavních povodí a jednotlivé Plány oblastí povodí.
  • Realizovat Programy monitoringu pro Plány oblastí povodí.
  • Na základě vyhodnocení výsledků monitoringu a hodnocení stavu vodních útvarů identifikovat projekty směřující ke zlepšení stávajícího stavu znečištění vod.
  • Zajistit výstavbu a rekonstrukce ČOV a kanalizací v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel.
  • Snižovat znečištění povrchových a podzemních vod ze zemědělských zdrojů.
  • Snížit odtok vody z povodí.
  • Zajistit vyhledávání a realizaci nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva.

Zdroj: MŽP, Naše voda

8.8.2011 8.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉRYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30