24. 1. 2022

12.9.2021 19.19, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Menší subjekty mají větší problémy se zákonem o vodách

I v loňském roce Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontrolovala dodržování vodního zákona, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrované prevenci. Připomíná to partnerský portál prumyslovaekologie.cz.

Z výroční zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, kolik bylo uloženo pokut a v jaké výši, a na jak závažné přestupky inspektoři narazili. V minulém roce inspektoři ČIŽP provedli celkem 2 327 kontrol, z nichž 45% bylo plánovaných (1 051) a 55% neplánovaných (1 276). Do neplánovaných kontrol jsou zahrnuty i kontroly provedené na základě šetření podnětů. “Ve spolupráci s ostatními odbornými složkami provedli inspektoři OOV navíc 278 kontrol podle zákona o integrované prevenci,” doplňuje ČIŽP.

Největší množství kontrol bylo vykonáno v čistírnách odpadních vod, průmyslových provozech včetně těch, které jsou pod dikcí zákona o prevenci závažných havárií, odběrů vod, zemědělství a v lokalitách s výskytem starých ekologických zátěží (SEZ). Převážná část pokut, které z kontrolní činnosti vyplynuly, byla uložena na základě výsledků neplánovaných kontrol. “Bylo zahájeno 418 řízení o přestupcích a vydáno 404 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši uložené sankce 16 206 865 Kč,” vysvětluje ČIŽP.

Vydané pokuty lze z pohledu spáchaných přestupků rozdělit do šesti „skupin“:

  • sankce za odběry vod (odběry povrchových a/nebo podzemních vod v rozporu s povolením a/nebo bez povolení),
  • za vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod z ČOV, ze septiků a/nebo z volných kanalizačních výustí v rozporu s povolením a/nebo bez povolení),
  • za nakládání s odpadními vodami (likvidace odpadních vod z bezodtokých jímek bez doložení způsobu jejich odstranění, likvidace odpadních vod v rozporu se zákonem o vodách, například vývoz na zemědělské pozemky),
  • za provozování vodních děl a zásahy do vodních toků (PVDZVD) (úpravy vodního toku bez povolení, provozování vodního díla v rozporu s povolením, provozním či manipulačním řádem),
  • za závadné látky (nakládání se závadnými látkami v podobě neprovedení zkoušek těsnosti skladovacích řízení, nevyhotovení havarijního plánu, neprovedení přiměřených opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod)
  • za nesoučinnost při kontrole (§ 10 odst. 2 zák. 255/2012 Sb.).

V komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV) inspektoři prověřovali funkčnost a technický stav ČOV, plnění směrnice o čištění městských odpadních vod a nařízení vlády o hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Důraz byl kladen na “zjištění skutečného stavu v produkovaném a vypouštěném znečištění z jednotlivých zdrojů a všech dalších skutečností, které mohou ovlivňovat funkci ČOV a tím i množství vypouštěného znečištění.”

Zároveň byla v uplynulém roce kontrolována i evidence odlehčovacích komor, které nechrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením a vypouštění odpadních vod z přepadů jednotné kanalizace do vod povrchových. “Pro provozovatele odlehčovacích komor na ČOV vznikla povinnost mít dle vodního zákona k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových platné povolení vodoprávního úřadu,” říká ČIŽP.

Kontrol komunálních ČOV nad 10 000 EO bylo v roce 2020 provedeno 124, nicméně v této kategorii nedochází k častým a významným porušením vodního zákona. Uloženo bylo sedm pokut v celkové výši 150 tis. Kč na základě výsledků kontrol realizovaných v roce 2020 a z předešlých období, které vloni nabyly právní moci. ČIŽP uložila pokuty za překročení povolených emisních limitů znečištění stanovených ve vodoprávních povoleních a za neplnění povinnosti dodržovat podmínky, za kterých byly konkrétní ČOV povoleny a uvedeny do provozu.

“Z výsledků jednoznačně vyplývá, že zrealizovanými rekonstrukcemi stavebních i technologických celků ČOV a s využitím nejlepších dostupných technologií dochází k postupnému zlepšování kvality vypouštěných odpadních vod na výstupu z ČOV, a tím i k výraznému snížení vypouštěného znečištění do vod povrchových,” zhodnocuje ČIŽP.

Celý text na: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/mensi-subjekty-maji-vetsi-problemy-se-zakonem-o-vodach, ilustrační foto (úpravna vody Plzeň), zdroj: SOVAK ČR

12.9.2021 19.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6