18. 9. 2020

Konference Vodní nádrže zvyšuje svou prestiž

Aktuální problémy správy a provozu vodních nádrží byly náplní druhé ročníku konference Vodní nádrže 2013. Jak dnes informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková, konference prokázala oprávněnost udělení akreditace vzdělávacího programu.

Povodí Moravy ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními státními podniky Povodí a dalšími partnery sezvalo vodohospodáře a spřízněné odborníky na konferenci Vodní nádrže 2013, která se konala pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního ČR a Jihomoravského kraje. V pořadí již druhý ročník se opět konal v prostorách brněnského hotelu Voroněž, který byl schopen svými prezenčními prostory poskytnout vhodné a dostatečné zázemí pro více jak 240 zúčastněných hostů.

Dvoudenní konference s mezinárodní účastí byla zahájena ve středu 25. září úvodním slovem generálního ředitele Povodí Moravy Radimem Světlíkem, kterého v projevu vystřídal ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Karel Vlasák a Jaroslav Parolek, člen Rady Jihomoravského kraje. Následoval první z celkem šesti přednáškových bloků, které zahrnovaly přes 30 prezentací. Vzhledem k množství příspěvků byl jednotlivým přednášejícím vymezen časový prostor 15ti minut, na který v případě zájmu a dotazů navazovala 5ti minutová diskuze. Možnosti diskutovat na danou problematiku či poskytnout doplnění k řešenému problému bylo hojně využíváno, což potvrdilo očekávání Radima Světlíka, který se ve svém úvodním projevu vyjádřil, že předpokládá aktivní diskuze vztahující se k daným tématům. „V této formě řešení konkrétních problémů vidím přínos a současně směr jakou cestou se vydat, aby nádrže, které obhospodařujeme, byly kvalitní, a to jak po stránce stavební, tak z hlediska kvality vody. To je naším úkolem i prioritou. Konfrontace názorů bude jen ku prospěchu našich dalších výsledků“, dodal Světlík.

Čestným hostem a současně i aktivním účastníkem konference byl český vodohospodář specializující se na vodní nádrže Vojtěch Broža, který působí na půdě Českého vysokého učení technického v Praze jako profesor katedry hydrotechniky. Zde vystoupil s přednáškou o akumulační a retenční schopnosti krajiny vodní nádrže ve vztahu ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury pro zvýšení kvality prostředí a života lidí. Mezi jednotlivé přednášky, které byly písemně shrnuty a vydány v tištěném sborníku konference, byly zařazeny komerční prezentace zainteresovaných partnerů.

K velmi očekávaným referátům náležel přednáškový blok Eutrofizace nádrží, eroze, transport a zdroje živin. Toto téma je zejména v posledních letech velmi často diskutovaným problémem, a to nejen v odborných kruzích. Těší se i značné mediální pozornosti a postupy řešení a zejména dosažené výsledky jsou se zájmem sledovány také širokou veřejností. V návaznosti na téma eutrofizace a s tím spojenou kvalitu vody nelze opomenout příspěvek z řad pořadatele, který shrnoval změny v biomase fytoplanktonu na vodní nádrži Brno. Tato přednáška představila poznatky dosažené v rámci projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem bylo snížení eutrofizace povrchových vod v nádrži přírodě šetrnými a blízkými způsoby a nastolení procesu obnovy přirozené rovnováhy fytoplanktonních společenstev.

„V rámci pravidelného monitoringu sledujeme chemický a ekologický stav. Nejdůležitější hodnotou pro nás však stále zůstává stanovení počtu buněk sinic. Pravidelně sledujeme jejich počet a druhové zastoupení. Ne každá sinice je totiž nebezpečná a toxická“, doplnil ředitel závodu Dyje  Jan Moronga.

Jelikož s problematikou vodních nádrží úzce souvisí také rybí hospodářství, byl do programu konference zařazen jako host Jakub Vágner. Tato mezinárodně známá rybářská celebrita a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb zde v přednášce Povídání o rybách prezentoval své zážitky a zkušenosti z oblasti rybolovu a ichtyologie.

Závěrečného slova, kterým byla konference ukončena, se ujal generální ředitel státního podniku Povodí Moravy. Vyjádřil poděkování všem přítomným hostům za jejich účast, pozornost a příspěvky a současně ocenil profesionalitu realizačního týmu, který stál v pozadí celé akce. „Věřím, že s většinou z Vás se setkám na konferenci na přes rok. Konference se již nebude opakovat v ročních periodách, ale jednou za dva roky, poněvadž výzkum a i voda potřebuje svůj čas. Současně bych Vám přál, aby než tento okamžik znovu nastane, jste mohli čerpat z nově nabitých poznatků a uplatnit je v běžné praxi.“ zakončil svůj projev Světlík.

Vzhledem k vzestupné tendenci zájmu o účast na konferenci podalo Povodí Moravy žádost na Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace, a to ve smyslu zákona § 5 zákona 312 /2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tato akreditace byla žadateli ještě před zahájením letošního ročníku udělena a tím získal státní podnik Povodí Moravy oprávnění ke vzdělávací činnosti prohlubující kvalifikaci úředníka samosprávného celku.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy (vodná nádrž Landštejn)

30.9.2013 9.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4