2. 7. 2020

Jakou legislativou se v ČR řídí ochrana vod?

Ochrana vod je důležitou součástí péče o životní prostředí a základní podmínkou zajištění kvality života obyvatel. Udržitelné hospodaření s vodním bohatstvím by tedy mělo být jedním z obecných cílů vládní politiky každého civilizovaného státu.

V České republice jde o komplexní soubor činností, spočívající v ochraně podzemních i povrchových vod, který je ošetřen příslušnou legislativou. Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politikyčlenských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněněkterých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena takzvanými podzákonnými předpisy, jako jsou nařízení vlády či vyhlášky.

Vodní zákon řeší ochranu povrchových a podzemních vod, zachování i zlepšení jejich kvality, podmínky pro využívání vodních zdrojů,eliminaci nepříznivých následků sucha anebo naopak povodní, má také zajistit bezpečnost vodních děl dle právních ustanovení Evropské unie či přispívat k bezproblémovému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pojednává také o ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících ekosystémůsuchozemských.

Zákon dále upravuje nejrůznější právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám a pozemkům či stavbám, které s vodami souvisí. „ V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí,“ píše se pak přímo v textu příslušného zákona.

Ochrana vod je součástí ochrany životního prostředí, kontrola dodržování zákonných ustanovení proto ve valné většině případů spadá do činnosti příslušného orgánu. „Záleží na konkrétním případu, ale obecně dodržování zákonných ustanovení řeší Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP ,“ upřesnil mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Matyáš Vitík.

Dozor inspekce zaměřuje především na vypouštění odpadních vod a výstavbu a provoz jejich čistíren, ochranu vod před znečištěním závadnými látkami, dodržování ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod znečišťovateli. V případě havárií a úniku závadných látek do podzemních či povrchových vod je ČIŽP jedním ze subjektů, které mohou vyšetřovat příčiny, nařizovat opatření k odstranění těchto příčin anebo ukládat sankce. Rozhoduje o nápravných krocích a kontroluje jejich dodržování, vede centrální evidenci havárií. V případě rozsáhlých havárií či ohrožení je inspekce oprávněna zastavit výrobu či činnost, která ohrožení způsobuje a to až do odstranění veškerých nedostatků.

Ústředním vodoprávním úřadem je pak Odbor ochrany vod MŽP a to především při ochraně množství a jakosti povrchových a podzemních vod, ochraně při povodních, vodohospodářském plánování na národní i mezinárodní úrovni či tvorbě legislativy a norem v oblasti ochrany vod. MŽP dále každým rokem v součinnosti s Ministerstvem zemědělství  předkládá vládě zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, obsahující popis a hodnocení  jakosti i množství povrchových a podzemních vod i související legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity.

Kateřina Košutová

 

12.7.2012 12.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2