20. 5. 2024

28.2.2024 17.52, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 8. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V roce 2024 zahájí společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. realizaci řady staveb. K nejvýznamnějším patří stavba vodovodu a kanalizace v Městském obvodě Plzeň 9–Malesice. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v srpnu 2023 a realizace stavby je rozvržena do několika let s dokončením v roce 2027. V letošním roce zahájíme také etapu Vodárenského souboru Švabiny a Holý vrch.

Z vlastních provozních investic společnosti patří k nejvýznamnějším realizace fotovoltaické elektrárny, respektive solárních panelů na zastřešení objektů čistírny odpadních vod, která společnosti umožní zvýšení rozsahu energetické soběstačnosti a snížení provozních nákladů. Podobný projekt začínáme připravovat i pro areál úpravny vody v Plzni na Homolce.

V roce 2024 hodláme dokončovat aktualizaci Generelů zásobování vodou a Generelu odvodnění a další důležité akce.

 

2023 bez DPH s DPH
Celkem obnova vlastní 332 831 585 402 726 218
Celkem obnova VPN 105 957 000 128 207 970
Celkem 438 788 585 530 934 188

 

2024

– VPN – částka shodná jako v roce 2023 (věcné plnění nájmu)

– Vlastní provozní investice – 220 mil. Kč s DPH, z toho např.:

 

FVE na ČOV PM: 9,5 mil. Kč s DPH (k tomu dostaneme dotaci)

V areálu ČOV Plzeň bude na střechách provozních objektů realizována fotovoltaická elektrárna o výkonu cca 250 kWp. Na realizaci se podařilo získat dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci výzvy 05_22_011 Ministerstva životního prostředí ve výši 55 % z uznatelných nákladů. Realizací FVE provoz ČOV Plzeň dosáhne energetické soběstačnosti a navýší podíl spotřebované elektrické energie, která pochází z obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Předpokládaný termín zahájení: 04/2024

Předpokládaný termín dokončení: 10/2024

Obnova provozních objektů (dílna, garáže, manipulační plocha) provozu kanalizace: 30,3 mil. Kč s DPH

Ve stávajícím provozním objektu garáží a dílen v areálu ČOV v Plzni budou provedeny stavební úpravy, kterými dojde ke zlepšení stavebně technického stavu objektu. Jedná se o zateplení obvodového pláště a střechy, odvodnění spodní stavby, výměnu vnějších výplní otvorů včetně zvětšení průjezdné šířky vrat, úpravy vnitřních povrchů a podlah, drobné dispoziční úpravy, výměnu rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace a vzduchotechniky. V rámci venkovních úprav bude provedena obnova přilehlé manipulační plochy, která zajišťuje dopravní obslužnost provozního objektu a čerpací stanice pohonných hmot. Současně bude obnovena splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN, vodovodní přípojka a bude doplněno areálové osvětlení. U čerpací stanice PHM bude provedena repase nátěrů ocelové konstrukce a bude obnovena střešní krytina.

Předpokládaný termín zahájení: 04/2024

Předpokládaný termín dokončení: 12/2024

Investice do rozvoje nového VHI majetku:

Plzeň – rozvoj systému zásobování pitnou vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý Vrch – etapa 0: 70 mil. Kč vč. DPH

V rámci stavby je navrženo doplnění vodovodní sítě na severovýchodním okraji města Plzně. Navrhovaný vodovodní systém vychází ze stávajícího vodojemu Lobzy, kde budou dvě stávající automatické čerpací stanice využity pro zásobování provizorního IV. tlakového pásma. Z VDJ Lobzy bude voda čerpána nově navrženým potrubím do Rokycanské ulice, kde bude vodovod napojen na stávající vodovodní síť. Z důvodu koordinace s budoucím projektem vodárenského souboru Švabiny bude do souběhu s vodovodem přiložen i druhý vodovod, který bude v budoucnu napojen na vodovodní přivaděč z VDJ Švabiny.

Nové vodovodní řady jsou navrženy z trub tvárné litiny o profilu DN300 o celkové délce 1452 m a vodovodní řad o profilu DN200 o celkové délce 180 m.

Na trase bude křížení nových vodovodních řadů se stávajícím kolektorem teplovodu, dále křížení se stávajícím kolektorem vodovodu DN400. Za křižovatkou ul. Rokycanská a Hřbitovní je v zeleném pásu navržena shybka vodovodních řadů pod dvěma stávajícími chráničkami.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení: 12/2024

Vodovod a kanalizace Malesice: 164,5 mil. Kč s DPH (pouze v roce 2024, celkem 460 mil. Kč s DPH)

Výstavba nové veřejné technické infrastruktury, která zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace, vodovodního řadu, čistírny odpadních vod a vodojemu v městském obvodu Plzeň 9- Malesice. Předpoklad zahájení stavby je v 1/4 roku 2024, celková doba výstavby 39 měsíců.

Výstavba kanalizace a ČOV bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 Ministerstva životního prostředí. Akce zahrnuje výstavbu ucelené gravitační a tlakové kanalizační sítě v celkové délce cca 4 738 m a čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 1 000 EO (výhledově 2 000 EO). Gravitační kanalizace je navržena z kameninového potrubí KT DN250-400 celkové délky 4 593 m a z potrubí z tvárné litiny DN300 délky 46 m. Tlaková kanalizace bude z potrubí PEHD 100RC d50 x 4,6 mm celkové délky 99 m. Čistírna odpadních vod bude pracovat na principu nízkozátěžové dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. V rámci akce bude realizováno vystrojení pouze jedné biologické linky pro 1 000 EO. Navržená čistírna odpadních vod bude vybavena stáčecím sloupkem pro svozové kaly.

Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je cca 5 423 m. Přívodní řad DN150 délky 1 943 m do nového vodojemu bude napojen na řad, který vede z VDJ Sytná do obce Chotíkov. Do spotřebiště bude voda z vodojemu přiváděna řadem DN250 a DN150 celkové délky 1 425 m. Ostatní zásobní řady budou z potrubí DN100 celkové délky 1 134 m. Potrubí je navrženo z tvárné litiny. Nový vodojem je navržen jako zemní dvoukomorový s přisazenou manipulační komorou, ve které bude umístěna technologie. Oddělené akumulační nádrže mají objem 250 m3, celková kapacita 500 m3. Objekt bude zhotoven z monolitického vodostavebního železobetonu.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení: 07/2027

Obnova vlastního VHI majetku: 403 mil. Kč s DPH, z toho např.:

Rekonstrukce kanalizace Plzeň, ulice Karlovarská úsek Alej Svobody – stará Karlovarská: 28 mil. Kč

Jedná se o rekonstrukci kanalizačních stok DN300, DN400 v otevřeném výkopu o celkové délce 281 m, dále o bezvýkopovou opravu kanalizačních stok DN800, 1050/700, DN1000 zednickým způsobem o celkové délce 650 m.

Bezvýkopová oprava stoky DN600 řízeným robotem o délce 30 m a bezvýkopová sanace stoky DN400 sklolaminátovým rukávcem o délce 44 m.

Předpokládaný termín zahájení: 07/2024

Předpokládaný termín dokončení: 03/2025

Obnova ČSOV Litice I.: 45 mil. Kč vč. DPH

Předmětem stavby je obnova stávajícího objektu čerpací stanice odpadních vod, která zahrnuje stavební i technologické úpravy, přičemž hlavní dispozice vnitřního prostoru zůstane zachována.

Proběhne zrušení a následná demolice postranních přístaveb zázemí provozu a záložního energetického zdroje, kompletní výměna silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů; odstranění střešních kazetových panelů a souvisejících prvků; výměna střešního pláště; demontáž stávajícího technologického zařízení ČS; demontáž jeřábové dráhy a obslužných plošin; vybourání, sanace a reprofilace povrchů betonových ploch; celková úprava vnitřních povrchů a rozvodů; výstavba nové vnitřní rozvodny včetně sociálního zázemí; oprava venkovní omítky a také konečné venkovní terénní a sadové úpravy.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení: 11/2024

Etapa 2. – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická: 18 mil. Kč s DPH

V rámci druhé etapy proběhne rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky ve stávající trase z vejčitých železobetonových trub profilu 1200/800 v celkové délce 155,2 m. Současně bude prováděna i rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek, které budou obnoveny taktéž ve stávající trase v rozsahu veřejných pozemků.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení: 06/2024

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zbrojnická ulice: 48 mil. Kč s DPH

Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně zahájí VODÁRNA PLZEŇ a.s. od 10. 5. 2024 stavební práce v rámci akce Rekonstrukce tramvajové tratě, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická, které potrvají do listopadu letošního roku. Stavební úpravy si vyžádají dopravní omezení v podobě částečných, ale i úplných uzavírek dotčených komunikací a ulic včetně změn v městské hromadné dopravě.

Rekonstrukci stávající tramvajové tratě a celkově úpravu uličního profilu včetně realizace nového propojení chodeb plzeňského historického podzemí doplní v rámci řešeného úseku rekonstrukce stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury v rozsahu křižovatek ulic Františkánská x Křižíkovy sady.

Dotčené inženýrské sítě budou obnoveny ve stávajících a nových trasách, a to včetně kanalizačních a vodovodních přípojek v rozsahu veřejných pozemků. Rekonstrukce jednotné kanalizační stoky bude provedena z prefabrikovaných vejčitých železobetonových trub profilu 600/900 v celkové délce 134,52 m. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z profilů DN150 a DN200 z potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 145,80 m. V průběhu realizace bude dodávka pitné vody zajištěna náhradním zásobováním pomocí provizorních vodovodních řadů.

Termín zahájení: 05/2024

Předpokládaný termín ukončení: 11/2024

www.sovak.cz

 

 

28.2.2024 17.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31