23. 5. 2019

23.10.2018 11.41, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Evropský výbor regionů: Potřebujeme méně plastů

Evropský výbor regionů (VR) přijal stanoviska k evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství a k související směrnici o plastech na jedno použití. Informoval o tom dnes David Crous z tiskového oddělení výboru European Committee of the Regions (CoR).

Města a regiony mají značné obavy z dopadu plastů na životní prostředí, proto v boji proti znečištění plasty upřednostňují ekodesign a rozšířenou odpovědnost výrobce. V Evropě se k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu. Evropský parlament nyní rovněž hlasuje o navrhovaných opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. VR požaduje, aby byla tato směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět.

Ve světových oceánech skončí každý rok až 13 milionů tun plastového odpadu. 80 % předmětů nalezených na plážích v EU je z plastů. Plastové výrobky na jedno použití tvoří zhruba polovinu všech plastových odpadků v mořích nalezených na evropských plážích. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů. Návrhy měst a regionů vycházejí z jejich ústřední úlohy při nakládání s odpady včetně sběru, přepravy, zpracování a odstraňování odpadů. Používání plastů se za posledních 50 let zvýšilo dvacetkrát. Celosvětově je recyklováno pouze 9 % plastů.

Města a regiony EU podporují výrobce tím, že pokrývají plné náklady na sběr a zpracování odpadů z jejich výrobků. Členové navrhují, aby výrobci a dovozci plastů z fosilních surovin nesli finanční odpovědnost za náklady na snížení emisí CO2 vzniklých při konečném zpracování jejich plastového odpadu.  Členové podporují bonusy a finanční pobídky podle výkonnosti, aby tak bylo povzbuzeno využívání recyklovaných plastů, a schvalují požadavek, aby se do roku 2025 používalo při výrobě nových plastů nejméně 50 % recyklovaných materiálů. Místní představitelé připomínají, že současné biologicky rozložitelné plasty nejsou řešením problému s plastovými odpadky, protože u nich biologický rozklad neprobíhá přirozeným způsobem.

Co se týče velmi kontroverzních mikroplastů, místní představitelé požadují spolehlivou a účinnou měřicí technologii a procesy za účelem posouzení jejich konkrétního dopadu na zdraví a životní prostředí. Města a regiony chtějí ve všech výrobcích, kde to není z hlediska lidského zdraví nezbytné, zakázat mikroplasty a oxo-rozložitelné plasty záměrně přidávané do výrobků.

Místní představitelé kritizují skutečnost, že stávající systémy sběru odpadu často nenakládají s neobalovými plasty odděleně, a ty tak končí na skládkách, ve spalovnách nebo jako odpadky v moři. Členové navrhují, aby systémy sběru odpadu byly zaměřené spíše na plasty jako materiál než na plasty jako obalový produkt. Shromáždění navrhuje harmonizovaný přístup k depozitním systémům v celé Evropě, aby se předcházelo negativním přeshraničním dopadům a usnadnil se volný pohyb zboží. Města a regiony požadují, aby byly zapojeny do probíhající přípravy pokynů k oddělenému sběru.

Členové jednomyslně přijali stanovisko k návrhu směrnice o plastech na jedno použití. Zpravodajka a členka rady města Espoo paní Sirpa Hertell (FI/ELS) řekla: „Návrh Komise jde správným směrem. Musíme se ujistit, že je soudržný s balíčkem opatření pro oběhové hospodářství, zejména se směrnicí o obalech a obalových odpadech, aby byl podnikům a spotřebitelům vyslán jasný signál. Evropská komise by měla zveřejnit komplexní posouzení dopadů, v němž budou vymezeny sociální, hospodářské a environmentální důsledky navrhovaných opatření. Řešení problému plastového odpadu může poskytnout nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Požadujeme pobídky a podpůrná opatření pro více než 50 000 malých a středních podniků v odvětví plastů, aby vyvíjely udržitelné alternativy nerozložitelných jednorázových plastů, včetně pobídek k tomu, aby byly cíle překračovány, je-li to vhodné.“

Shromáždění EU měst a regionů navrhuje, aby byla směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět a na celý vodní ekosystém, včetně sladkých vod a mělkých moří. Místní představitelé prohlašují, že členské státy a jejich místní a regionální orgány by měly také mít možnost omezit používání jiných plastových výrobků na jedno použití, než které uvádí směrnice, a to za účelem ochrany nejvíce citlivých ekosystémů, zejména zvláštních biotypů, jako jsou přírodní rezervace, souostroví a říční delty, nebo přírodního arktického prostředí.

Shromáždění vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby těsněji spolupracovaly na opatřeních ke zvyšování informovanosti občanů o negativním dopadu plastových výrobků na jedno použití a možnostech zpracování odpadů.

Města a regiony obhajují omezení pro jednorázové plasty dovážené do EU. Členové souhlasili, že činnosti týkající se odklízení odpadu z jednorázových plastů by měly být financovány prostřednictvím daní na dovoz a výrobu jednorázových plastových materiálů.

VR žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby v příštím rozpočtu EU navýšily finanční prostředky vyčleněné na zavedení oběhového hospodářství v oblasti plastů. Shromáždění nabízí Evropské komisi spolupráci při přípravě nového strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů.

Výbor ENVI Evropského parlamentu nyní hlasuje o Komisí navržených opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. Evropská rada si klade za cíl dosáhnout kompromisu dne 20. prosince, konečné znění je možné očekávat na jaře roku 2019.

Data plasty:

Ve světových oceánech skončí každý rok mezi 5 a 13 miliony tun plastového odpadu. Škody na mořském prostředí se celosvětově odhadují na 6,8 miliardy EUR ročně (EK 2018). Plastové výrobky na jedno použití, které nejčastěji končí na plážích a v mořích EU tvoří společně s opuštěnými lovnými zařízeními 70 % všech odpadků v mořích. V EU se v roce 2015 použilo 49 milionů tun plastů. Obalový průmysl využívá 39,9 % celkové produkce plastů, poté následuje odvětví stavebnictví (19,7 %), automobilový průmysl (8,9 %) a elektronika (5,8 %) (EK 2018).

Zdroj: CoR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

23.10.2018 11.41, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2