24. 9. 2022

13.9.2022 7.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Evropský parlament jedná o podmínkách nové strategie pro lesy

Probíhající jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku má mimo jiné na pořadu tři legislativní předpisy, které se v různé míře týkají hospodaření v lesích. Informuje o tom Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

V uplynulých měsících jednal SVOL se zástupci MZe, MŽP, připomínkoval návrh rámcové pozice České republiky k Nové strategii pro lesy a nařízení o odlesňování, jednal s poslanci, oslovil senátory a komunikoval s členy dotčených výborů Evropského parlamentu, podílel se na přípravě stanovisek a pozměňovacích návrhů evropských organizací vlastníků lesů a lesnických organizací pro jednání výborů i pro samotné plénum. Nakolik byly tyto snahy úspěšné, ukáže hlasování, které by mělo proběhnout v úterý od 12:00 hodin.

Nová strategie pro lesy – došlo k určitému vítanému posunu, nicméně díky nepochopení principu trvale udržitelného lesnictví obsahuje zpráva, o které budou poslanci hlasovat, stále některá sporná ustanovení. Jedním z nich je upřednostňování přírodě blízkého lesnictví. Jedná se o specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, pro který je nutná vhodná lokalita, ideálně v horských oblastech s vysokým úhrnem srážek. Nelze zavést en block všude. Je to jedna z mnoha možností hospodaření v rámci trvale udržitelného hospodaření v lesích a vlastníci lesů by měli mít možnost vybrat si takovou formu hospodaření, která nejvíce odpovídá konkrétním potřebám a místním podmínkám. Jedna forma by neměla být obecně upřednostňována před jinou.

SVOL a jeho evropská organizace Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) považují za problematické také stanovení dodatečných ukazatelů a prahových hodnot nad rámec  trvale udržitelného hospodaření, které se týkají zdraví ekosystémů, biologické rozmanitosti a změny klimatu. Problémem je, že doporučení se omezují pouze na ekologické hodnoty hospodaření v lesích a neberou v potaz ekonomické a sociální aspekty hospodaření v lesích. Přitom právě vyváženost všech těchto pilířů – ekologického, ekonomického a sociálního, zaručuje, že hospodaření v lesích je trvale udržitelné. Mnoho otazníků a nejistot vytváří navrhovaný dobrovolný systém certifikace „blíže přírodě“, který má vycházet z povinného rámce. S povinnou certifikací organizace vlastníků lesů nesouhlasí. Při hospodaření v lese je všechno spojeno se vším. Striktní uplatňování jednostranně ekologicky zaměřených postupů by dříve či později tuto rovnováhu  rozkolísalo a vedlo by k neefektivnímu hospodaření v lesích. Velké pochybnosti vzbuzuje i návrh používat jako důkazy při prosazování práva satelitní snímky.

Nařízení EP o dodávání na trhu Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení EU č. 995/2010 (nařízení o odlesňování a znehodnocování lesů). Zpráva garančního výboru pro životní prostředí bohužel nezohlednila pozměňovací návrhy, které se podařilo schválit ve výboru pro zemědělství. Ve spolupráci s CEPF a dalšími evropskými organizacemi lesnického sektoru (EUSTAFOR, CEPI, CEI-BOIS, COPA-COGEGA) jsme proto ještě minulý týden finalizovali znění pozměňovacích návrhů pro plénum, které se týkají těchto priorit:

definice odlesňování – požadujeme, aby nařízení použilo mezinárodně dohodnutou definici FAO „odlesňováním“ se rozumí přeměna lesů nebo jiné zalesněné půdy k zemědělskému využití, ať už způsobená člověkem či nikoli,

definice znehodnocení lesa – je nutné upravit tak, by se jím rozumělo nevratné snížení nebo ztráta biologické nebo hospodářské produktivity a komplexnosti lesních ekosystémů, což má za následek dlouhodobé snížení celkové nabídky přínosů z lesů; která zahrnuje dřevo, biologickou rozmanitost a další produkty nebo služby; a kde po těžbě není plocha regenerována výsadbou nebo přirozenou regenerací, což vede k celkovému úbytku lesní půdy. Některé návrhy obsažené v kompromisních návrzích jsou založeny na nesprávném vnímání udržitelnosti a multifunkčnosti lesního hospodářství. Zásadně špatná úvaha je považovat jakékoliv změny v druhovém složení za „degradaci lesů“. V mnoha případech je změna druhové skladby v lesních porostech nutná pro přizpůsobení lesů měnícímu se klimatu a je součástí jejich obnovy,

definice přeměny lesů na jiné využití půdy – je již zahrnuta do definice odlesňování a duplikace je zbytečná. Pokud mělo být záměrem interpretovat „přeměnu lesa“ stejným způsobem jako „přeměnu ekosystému“, rozhodně nelze souhlasit. Došlo by tak k výraznému rozšíření oblasti působnosti nařízení bez předchozích konzultací s odborníky v lesnictví a k omezení pravomocí členských států v oblasti LH v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality,

geolokalizace, systém náležité péče – návrh nařízení požaduje, aby systém náležité péče obsahoval mimo jiné identifikaci země a oblast produkce, včetně souřadnic zeměpisné polohy příslušných pozemků. Vytyčování pozemků polygony není mezi vlastníky lesů běžné. CEPF a další organizace proto navrhují variantně zavést tzv. polygony oblastí produkce, což by umožnilo různou úroveň ve sledovatelnosti v závislosti na komoditě a oblasti původu (farma, vesnice, kraj, okres). Požadujeme, aby hospodářské subjekty (každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti uvádí příslušné komodity a produkty na trh Unie nebo je vyváží z trhu Unie) v zemích s nízkým rizikem byly vyloučeny z povinnosti shromažďovat údaje o geolokalizaci. Za velice problematický považujeme také návrh zmocnit Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které vyžadují polygony jako jediný prostředek geolokace. Je nezbytné zapojit odborníky z členských států a výzkum v oblasti lesnictví do definování oznámených pokynů.

„opodstatněné obavy“ – požadujeme nalezení rovnováhy mezi právem fyzických či právnických osob předložit odůvodněné obavy a ochranou hospodářských subjektů před neoprávněnými obavami s dalekosáhlými právními důsledky. V nařízení o odlesňování by proto mělo být alespoň zakotveno, že zjevně neopodstatněné nebo zjevně nepodložené obavy mohou příslušné orgány odmítnout.

Na plénum Evropského parlamentu bude projednávána také o směrnice o obnovitelné energii (RED III) – připomínky organizací vlastníků lesů ke specifikaci primární dřevní biomasy, která nesmí být použita pro energetické účely, nebyly povětšinou akceptovány. Skupina poslanců s odkazem na současnou energetickou a klimatickou krizi hledá podporu pro pozměňovací návrh, který by měl vytvořit větší flexibilitu pro členské státy. Zda bude pozměňovací návrh přijat, je těžké predikovat.

Program plenárního zasedání Evropského parlamentu je k dispozici zde – https://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/weekly-agenda#agenda-day2022091

Přímý přenos z jednání je možné sledovat pod tímto odkazem – https://multimedia.europarl.europa.eu/cs

SVOL, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

13.9.2022 7.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2022 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2