24. 11. 2020

Evropská Unie doporučuje ČR vyšší aktivitu v oblasti vodohospodářství

Při naplňování Rámcové směrnice (EU) o vodě (RSV) by měla ČR zlepšit celou řadou činností ve vodohospodářské oblasti. Vyplývá to z „Doporučení EU pro ČR“, které dnes prezentovalo na setkání s novináři Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

Stručný výtah doporučení uvádí následující přehled:

zajistit dobrou koordinaci mezi státní správou a dalšími zúčastněnými stranami s cílem zefektivnit plánování a realizaci programů opatření;

zajistit, aby v 2. plánu povodí byly přijaté programy opatření založeny na spolehlivém posouzení stavu vodních útvarů (jasné stanovení rozsahu zátěží, opatření k jejich úplnému vyřešení a podíl těchto opatření) a souvisely s relevantními zátěžemi. Aktualizované plány povodí by měly obsahovat vysvětlení souvislostí mezi zátěžemi, stavem a příslušnými opatřeními;

zlepšit operativní monitorování vodních útvarů při ověřování výsledků analýz zátěží a jejich vlivu, např. měla by být řešena souvislost mezi hydromorfologickými tlaky a jejich dopadem na vodní útvary. Kromě toho by Česká republika měla podat jasné vysvětlení vztahu mezi znečištěním nebezpečnými látkami a jejich zdroji. Česká republika by měla zvážit potřebné změny v operativním monitorování a odhalit tak možnosti znečištění nebezpečnými látkami;

zajistit, aby plány povodí jasně identifikovaly nedostatky, které jsou překážkou pro dosažení dobrého stavu a aby programy opatření byly plánovány a realizovány s cílem tyto nedostatky řešit. V případě všech velkých problémů hospodaření s vodou musí být zjištěný dopad jasně rozdělen na zdroje a na oblasti/původce zodpovědné za takové zatížení;

při posuzování opatření týkajících se konkrétních znečišťujících látek povodí vycházet v 2. plánech povodí z vhodných norem environmentální kvality (NEK);

posoudit vhodnost dalších cílů a opatření potřebných pro chráněné oblasti (živočišné druhy a jejich stanoviště, pitná voda, přírodní koupaliště) a začlenit je do 2. plánů povodí;

v 2. plánech povodí konkrétně stanovit termín splnění cílů RSV. Výjimky by měly být náležitě odůvodněny na úrovni vodního útvaru a zvláště pak nové změny musí být v 2. plánech povodí v souladu s článkem 4.7 RSV;

součástí 2. plánů povodí budou jasně posouzené vodní útvary nevyhovující dobrému stavu kvůli zemědělské zátěži z difúzních zdrojů znečištění dusíkem a pesticidy, které byly identifikovány jako hlavní zátěž ze zemědělství v České republice. Česká republika by měla začít uplatňovat opatření týkající se omezení difúzních zdrojů znečištění vně oblastí ohrožených dusičnany a zároveň zlepšit řízení hydromorfologické zátěže ze zemědělství. Česká republika by měla podávat hlášení o kvalitě jezer;

zkontrolovat do jaké míry jsou dostačující stávající opatření na zavádění Směrnice o dusičnanech (SD) při řešení zátěže ze zemědělství. Dále by Česká republika měla podle § 11.3.h RSV zajistit, aby byla zavedena základní opatření pro omezení dalších nebezpečných difúzních látek – např. fosfátů, pesticidů. Tato opatření by měla být konkrétní, mít jasný právní rámec a měla by zahrnovat vhodná doporučení, dohled a inspekční režim s cílem zajistit jejich účinné provádění. Kromě základních opatření by měla být jasně stanovena další opatření potřebná pro dosažení dobrého stavu. Dále by mělo být stanoveno, která z těchto opatření budou obsažena v druhém programu opatření a jaké peněžní prostředky budou k tomu použity. V tomto ohledu EU očekává jasné odkazy v Programu rozvoje venkova (PRV). PRV České republiky navrhuje velké investice do odvodňovacích opatření, která by mohla vést ke zhoršení stavu. Musí být zajištěna shoda s § 4.7;

zajistit soulad metodiky ekologických průtoků (tzv. minimální zbytkový průtok) s environmentálními cíli RSV (dobrý ekologický stav nebo potenciál);

poskytovat informace o budoucích a stávajících opatřeních zaměřených na řešení hydromorfologické zátěže vzniklé v důsledku vodohospodářské činnosti, využívání vodní energie, spotřeby domácností a dalších souvisejících oblastí. V 2. plánech povodí nastavit adekvátní nápravná opatření (především vypracovat strategii pro zřízení rybích přechodů a zajištění konektivity toků);

podat adekvátní vysvětlení k novým hydromorfologickým změnám (např. novým vodním elektrárnám, odvodnění atd.), řádně posoudit alternativní řešení a zavést všechna potřebná zmírňující opatření;

zvážit a upřednostnit používání zelené infrastruktury a/nebo opatření na přirozené zadržování vody představující různorodý environmentální (zlepšení kvality vody, protipovodňová ochrana, zachování přírodních stanovišť atd.), sociální a hospodářský přínos, který může být v mnoha případech nákladově efektivnější než šedá infrastruktura;

zajistit řádné posouzení chemického stavu svých podzemních vod, a pokud jsou normy kvality uvedené v příloze I Směrnice o podzemních vodách nedostatečné, splnit environmentální cíle pro ekosystémy závislé na podzemních vodách. Česká republika by měla stanovit přísnější limity pro hodnoty dusičnanů a pesticidů (bod 3 přílohy I směrnice 2006/118/EC);

v 2. plánech povodí jasně stanovit základní opatření tak, aby bylo možné jednoznačně posoudit potřebu dalších opatření, např. Česká republika by měla poskytnout veškeré informace o úrovni souladu a o harmonogramu pro dosažení úplného souladu se směrnicí 91/271/EEC (§ 15 a následující) a o tom, jaká opatření nad tento rámec jsou nezbytná pro dosažení dobrého stavu a jaká z nich budou obsažena v 2. plánech povodí.

provést úplnou ekonomickou analýzu používání vody včetně výpočtu environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje. Česká republika by měla přehodnotit přístup k osvobození od poplatků za vodu v době sucha a tuto problematiku by měla zahrnout do 2. plánů povodí;

provést analýzu efektivnosti nákladů na potenciální opatření (dobrovolná nebo povinná) potřebná pro dosažení environmentálních cílů. Efektivita zavedených opatření bude muset být prokázána při posuzování stavu/potenciálu vodních útvarů v 2. plánech povodí. Dostupné finanční prostředky EU (např. PRV, strukturální a investiční fondy, Integrované projekty LIFE a Horizont 2020) musí být využity co nejlépe za účelem zavedení Programu opatření. Poté budou v programových dokumentech (dohody o partnerství, operační programy,  PRV) nastaveny vhodné priority nové evropské politiky financování pro období 2014 – 2020.

Zdroj: SOVAK ČR, ilustrační foto ze setkání s novináři: Naše voda – Nina Havlová (ředitel sekretariátu SOVAK ČR Oldřich Vlasák)

19.8.2015 14.05, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6