5. 12. 2020

21.2.2020 10.40, Rubrika: Voda a naše peněženka

Ekologicky významný prvek a podmínky osvobození od daně

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil materiál „Informace pro vlastníky k evidování ekologicky významného prvku (EVP)”. Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí SZIF na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu státní správy, obce).

Poplatník si může uplatnit nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 novely zákona v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za předpokladu, že měl k 1. 1. 2020 krajinný prvek (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) zapsán v evidenci ekologicky významných prvků. Na zdaňovací období roku 2020 se to může týkat pouze těch krajinných prvků, které byly v evidenci ekologicky významných prvků uvedeny do 31. 12. 2019 (tj. před 1. 1. 2020). Jedná se tedy o krajinné prvky, které již byly v evidenci ekologicky významných prvků evidovány.

Aby SZIF mohl ekologicky významný prvek zaevidovat, musí prvek splňovat dvě základní podmínky: 1. musí se jednat o samostatný prvek, který je viditelně svým charakterem, porostem nebo tvarem odlišný od okolního prostření a zároveň jako ekologicky významný prvek může být podle zákona o zemědělství zakreslena pouze samostatná plocha, která je součástí evidovaných zemědělsky užívaných pozemků, nebo k těmto evidovaným pozemkům přiléhá.

Co nelze evidovat:

  • Jako ekologicky významný prvek „skupina dřevin“ nelze uznat část lesa, který přiléhá k zemědělsky užívané půdě (DPB účinné), neboť se nejedná o samostatný prvek.
  • Pokud prvek splňuje definici ekologicky významného prvku, ale nepřiléhá k evidované zemědělské ploše nebo není součástí evidované zemědělské plochy, nelze jej podle zákona o zemědělství zaevidovat jako EVP.
  • SZIF kvůli nároku na osvobození od daně jako EVP neeviduje strže, rokle, příkopy, močály, bažiny ani skalní útvary. Informace k možnosti osvobození od daně těchto prvků podává pouze příslušný FÚ.

Definice vybraných ekologicky významných prvků relevantních k nároku na osvobození od daně

Pokud chce vlastník prostřednictvím SZIF zaevidovat EVP kvůli nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 novely zákona v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí, musí zvážit, zda se na zemědělsky užívaném pozemku, nebo na pozemku přilehlém, nachází krajinný prvek, který splňuje definici krajinného prvku podle Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely osvobození od daně se jedná o následující prvky a jejich definice.

Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.

Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.

Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.

Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Jedná se o prvek s výrazným protierozním účinkem.

Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.

Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství. Evidenci mokřadu provádí AOPK.

Postup k zaevidování ekologicky významného prvku

Podnět k evidování EVP lze podat písemně (nikoliv e-mailem), prostřednictvím datové zprávy případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen “OPŽL“). Bližší informace k podání podnětu lze nalézt na adrese:

https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku

Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště OPŽL jsou k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci kontakty – regionální odbory na adrese

https://www.szif.cz/cs/szif-ro

Po zaevidování krajinného prvku si žadatel (vlastník) na adrese http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ může vytisknout dokument „Podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“ (dále jen „Podklad pro osvobození“). Tento Podklad pro osvobození bude vlastníkovi sloužit jako informace o tom, které parcely má zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků, dále tento Podklad pro osvobození bude sloužit jako důkazní prostředek v rámci daňového řízení při prokazování nároku na osvobození. Další možnost ověření této skutečnosti bude mít vlastník ve veřejném registru – LPIS na adrese http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/, z něhož bude moci pořídit Podklad pro osvobození on-line.

Zdroj: SZIF, ilustrační foto (mokřad na zemědělské půdě) Naše voda – Nina Havlová

 

21.2.2020 10.40, Rubrika: Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6