1. 12. 2023

Dokument: Realizace protipovodňových opatření v ČR …

Povodňové situace představují na území České republiky největší hrozby přírodních katastrof. Tato skutečnost je dána polohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém měřítku. Vzniku povodní nelze zabránit, lze pouze zmírnit jejich dopad na životy a majetek obyvatel.

Tato skutečnost velmi významně ovlivňuje postoj Ministerstva zemědělství a správců vodních toků k této problematice. Povodně na našem území způsobily za posledních 13 let škody téměř za 170 mld. Kč (viz následující tabulka) a významně vstoupily do života společnosti. Po extrémní povodni na Moravě v roce 1997 bylo zřejmé, že povědomí o existenci mimořádných povodní bylo ve všech oblastech života státu velice nízké. Důsledkem této skutečnosti byla jak elementární nepřipravenost na přírodní povodňové katastrofy, tak významná opomenutí a nesystémovost v rozvoji území podél vodních toků, k nimž došlo během téměř 100letého období bez významných povodní.

Povodně v letech 1997 – 2010 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod        

Povodňová situace

[rok]

Počet ztrát na lidských životech Povodňové škody

[mil. Kč]

celkové z toho na VH dílech
v majetku státu
1997 60 62 600 6 600
1998 10   1 800
2000 2   3 800 606
2001 0   1 000 100
2002 19   75 100 4 630
2006 9   6 200 2 238
2009 15 8 500 1 392
2010 8 15 200 3 400
Celkem 1997 – 2010 123 174 200 18 966

 

V návaznosti na usnesení č. 383 ze dne 12. dubna 2006 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 496 ze dne 10. května 2006 financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zemědělství. Na základě usnesení vlády č. 496 ze dne 10. května 2006 (bod II/5) bylo uloženo ministru zemědělství předkládat pravidelně po projednání s ministrem financí vždy do 30. dubna každého kalendářního roku, počínaje rokem 2008, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za předchozí kalendářní rok v gesci Ministerstva zemědělství. První informace byla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložena v dubnu 2008 a v současné době se předkládá již čtvrtá informace v pořadí.

Struktura programů Ministerstva zemědělství

č. ISPROFIN Název programu / podprogramu
129 120 Podpora prevence před povodněmi II
129 122 Podpora protipovodňových opatření s retencí
129 123 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
129 124 Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
129 125 Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů
129 126 Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích
129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží
129 132 Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží
129 133* Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží
  Realizace pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření

Pozn.: * Tento podprogram je zmíněn v hodnocení prevence před povodněmi, neboť u řady akcí k odstranění povodňových škod se zároveň zkvalitňuje jejich preventivní účinek při případné další povodni (zejm. odolnost břehů, zvýšení retenčního prostoru vodních děl, zabezpečení bezpečnostních přelivů na Q100 apod.).

3.1 Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II

Program Podpora prevence před povodněmi II navazuje na úspěšnou I. etapu programu (229 060), která byla realizována v letech 2002 – 2007 s náklady ve výši cca 4,043 mld. Kč. Ta byla zaměřena především na území zasažené povodní v roce 1997 (povodí Moravy, Odry a horního Labe). Preventivní investiční opatření se soustředila především na budování technických prvků, jejichž realizace přinesla konkrétní a ekonomicky doložitelnou účinnost v hydrologických povodích.

V této etapě bylo realizováno cca 435 akcí a bylo ochráněno více jak 200 tis. obyvatel České republiky. Celková hodnota ochráněného majetku v této etapě činila více jak 245 mld. Kč. Efekty II. etapy budou vyhodnoceny až po realizaci veškerých protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.

Usnesením vlády č. 1304 ze dne 15. listopadu 2006 k Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II a ke změně usnesení vlády č. 383 ze dne 12. dubna 2006 a č. 496 ze dne 10. května 2006 bylo ministru zemědělství uloženo zajistit v letech 2007 – 2012 realizaci II. etapy programu Podpora prevence před povodněmi II v rozsahu dotačních prostředků ve výši 10 mld. Kč, v následujícím členění finančních zdrojů:

Zdroj Státní rozpočet Úvěr EIB Výnosy z privatizací
Částka (mld. Kč) 1,0 6,0 3,0

Upravená dokumentace programu 129 120 schválená usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. prosince 2008, předpokládá změnu rozpočtového rámce rozšířeného na roky 2007 – 2013 s tím, že musí být zajištěno kofinancování programu 129 120 ze státního rozpočtu na roky 2007 – 2013 v celkové výši 1 mld. Kč.

 Usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 365 schválila vláda České republiky rozšíření náplně programu 129 120 o podprogram 129 126 „Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích“. Zároveň posílila finanční rámec programu o 1 mld. Kč přesunutím finančních prostředků úvěru EIB z programu 129 130.

Zdroj Státní rozpočet Úvěr EIB Výnosy z privatizací
Částka (mld. Kč) 1,0 7,0 3,0

Hlavním cílem II. etapy programu je další snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech vodních toků, posílení akumulace v údolních nivách a zvýšení kapacit koryt v intravilánech. Zapracováním výsledků studií z předchozích programů do nových projektových řešení mají investiční akce navržené k financování v rámci II. etapy výraznější systémový charakter. Jedná se především o výstupy ze studií (studie odtokových poměrů a stanovení záplavových území), které byly zpracovány v rámci I. etapy programu.

Věcné cíle programu jsou podloženy zkušeností z průběhu velkých povodní na našem území v posledních deseti letech. Program je zvláště zaměřen na realizaci takových opatření, která řeší povodňové ohrožení v nejrizikovějších lokalitách podél našich významných vodních toků. Metodika hodnocení priorit ve II. etapě programu objektivně upřednostňuje takové projekty, u kterých protipovodňová opatření dosahují největší efekt účinku ochrany životů obyvatel a majetku ve vztahu k vynaloženým finančním prostředkům na realizaci konkrétního protipovodňového opatření. Akce zahrnuté do programu zahrnují cíle a opatření uvedené v Plánu hlavních povodí České republiky schváleném usnesením vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 a závazné části Plánu hlavních povodí České republiky vyhlášené nařízením vlády č. 262/2007 Sb.

 Součástí programu je rovněž získání podkladů pro návrhy protipovodňových opatření v budoucnu (studijní podprogram 129 125) a na protipovodňová opatření stavebního charakteru, pro která je plánován výrazně větší rozsah investic. V rámci programu se vhodně doplňují opatření (akce) jak na drobných vodních tocích, tak i opatření pro zvládání extrémních povodňových situací na významných vodních tocích. Opatření na drobných vodních tocích mají (mimo intravilány obcí) charakter především přírodě blízkých opatření. Nově zařazený podprogram 129 126 reaguje na opakující se výskyt „přívalových povodní“ a je zaměřen na snižování rizika povodní z přívalových srážek na drobných vodních tocích výstavbou (rekonstrukcí) suchých nádržích v kombinaci s případnou úpravou koryt vodních toků. Žadateli a příjemci finančních prostředků v tomto podprogramu mohou být pouze obce.

Dokumentace programu také obsahuje postup pro předkládání návrhů opatření potenciálními ochráněnými subjekty z řad obcí, měst a sdružení obcí, nebo kraji. Součástí programu nejsou opatření na stabilizaci odtokových poměrů v krajině, revitalizace a snížení eroze. Tato opatření jsou realizována především z podpor v gesci Ministerstva životního prostředí financovaných převážně z Operačního programu Životní prostředí.

Přehled skutečného čerpání let 2007 – 2010 a předpoklad čerpání finančních zdrojů programu 129 120 v letech 2011 – 2013 (v mil. Kč)

Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 – 2013 Celkem
Úvěr EIB 0,0 308,0 1 316,6 634,6 4 740,8 7 000
FNM* 0,0 140,0 450,0 650,0 1 760,0 3 000
Státní rozpočet 193,8 341,4 29,5 99,5 335,8 1 000
Celkem dotace 193,8 789,4 1 796,1 1 384,1 6 836,6 11 000
Vlastní zdroje, zdroje územních rozpočtů a fondů EU 58,7 81,2 182,8 193, 7 33,6 550
Celkem 252,5 870,6 1 978,9 1 577,8 6 870,2 11 550

Pozn.: * Výnosy z privatizací, novelou zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku).

Čerpání programu 129 120 se daří držet na srovnatelné úrovni s rokem předcházejícím a jsou vytvořeny podmínky k reálnému dokončení předpokládaného rozsahu programu do roku 2013.

 Předpoklad parametrů u stavebně zahájených akcí v letech 2007 – 2010 po jejich dokončení

Název ukazatele Jednotka Hodnota výchozího roku Hodnota cílového roku Nárůst
129 122 – Podpora protipovodňových opatření s retencí
Retenční objem mil. m3 0 0,291 0,291
Celkový objem mil. m3 0 0,135 0,135
Délka ochranné hráze m 0 198,7 198,7
Délka úpravy/stabilizace toku m 0 14 14
Délka rekonstruované hrany bezpečnostního přelivu m 0 36 36
129 123 – Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
Délka ochranné hráze m 0 76 860,45 76 860,45
Délka úpravy stabilizace toku m 0 126 019,3 126 019,3
Délka odlehčovacího koryta/štoly m 0 6 316,18 6 316,18
Délka mobilní stěny m 0 4 325,1 4 325,1
Délka přelivné hrany jezu m 0 243,4 243,4
Délka rekonstruovaného úseku hráze m 0 10 950,0 10 950,0
Retenční objem pro zachycení splavenin tis. m3 0 42,236 42,236
129 124 – Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
Délka hrází včetně rekonstruovaných hrází m 0 1 337 1 337
Délka bezpečnostního přelivu (včetně rekonstruovaných) m 0 128,90 128,90
129 125 – Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů
Délka řešeného úseku toku km 0 1 742,796 1 742,796

Tzv. malá povodňová novela vodního zákona (zákon č. 181/2001 Sb.) přijatá v roce 2008 řešící majetkoprávní vazby, měla zásadní vliv na počet zahajovaných staveb protipovodňových opatření a umožnila pokračovat v plynulém čerpání finančních prostředků. Tato novela vodního zákona řeší kromě stavebních pozemků (pod hrázemi), také úhradu újmy za omezení využití pozemků v řízené zátopě a úhradu škod na úrodě a porostech po řízeném zaplavení (včetně úhrady vrácených dotací z fondů Evropského společenství).

Přehled skutečného čerpání za období let 2007 – 2010 dle jednotlivých investorů (v mil. Kč)

Investor Dotační prostředky Vlastní zdroje
2007 2008 2009 2010
Povodí Labe, s.p. 6,277 222,835 282,353 658,519 69,966
Povodí Moravy, s.p. 26,616 51,997 93,109 92,690 37,723
Povodí Odry, s.p. 37,853 101,087 191,102 191,901 79,493
Povodí Ohře, s.p. 9,111 53,095 25,124 35,963 16,462
Povodí Vltavy, s.p. 58,357 216,604 401,489 169,910 104,999
Lesy ČR, s.p. 42,992 63,803 99,138 74,766 98,388
ZVHS* 12,617 63,940 92,813 66,631 0
Obce 0 11,400 75,695 33,676 29,004
Hl.m. Praha 0 4,600 535,314 60,086 80,387
Celkem 193,823 789,361 1 796,137 1 384,142 516,422

Pozn.: * Zemědělská vodohospodářská správa.

Čtvrtý rok realizace programu 129 120 lze tedy díky plynulému čerpání finančních prostředků hodnotit kladně. Současně dochází také k aktualizaci stávajících vymezených záplavových území (jedná se zejména o doplnění jejich aktivních zón). Proces vymezování záplavových území podél vodních toků dlouhodobě systémově podporovaný Ministerstvem zemědělství byl ukončen již v roce 2008 a správci povodí vymezili záplavová území podél cca 12 400 km délky vodních toků (tj. cca 73 % jejich celkové délky).

Při řízení programu byl nastaven objektivní systém hodnocení a zařazování akcí do programu, a rovněž mechanizmus administrace akcí navrhovatelů protipovodňových opatření z řad měst a obcí.

 Přehled nejvýznamnějších investičních akcí zahájených v roce 2010

„Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny“ s náklady ve výši 18,202 mil. Kč. Návrh akce byl podán Městem Domažlice v rámci administrace akcí navrhovatelů. Stavební část akce zajišťuje státní podnik Povodí Vltavy. Z technického hlediska se jedná zejména o výstavbu nových opěrných zdí a zkapacitnění kynety koryta v délce 265 m. Vybudovaným opatřením se zvýší úroveň protipovodňové ochrany na Q10 – Q20.

„Rekonstrukce skluzu VD Chřibská“ s náklady 16,218 mil. Kč. Po technické stránce spočívá akce v sanaci plošných a lokálních poruch původního bezpečnostního skluzu. V místech plošných poškození bude instalována nová konstrukce betonového polorámu. V místech lokálních poškození bude vyměněn povrchový beton. Součástí je též sanace injekční clony a injektáž lokálních trhlin.

 „Doubrava, Vrdy – Zbyslav, zvýšení ochrany obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu“ s předpokládanými náklady ve výši cca 105 mil. Kč. Cílem navrhovaného řešení je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany intravilánu obcí Zbyslav, Vrdy a částečně též Vlačice a Dolní Bučice. Protipovodňovými technickými opatřeními dojde ke zvýšení úrovně ochrany proti povodním v Doubravě do kulminačního průtoku Q50.

„VD Těrlicko, předvedení extrémních povodní“ s náklady ve výši 124,131 mil. Kč. Akce spočívá v rekonstrukci bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru a souvisejících konstrukcí. Pro zajištění vyšší kapacity budou navýšeny boční stěny přelivu a proveden usměrňovací pilíř. Provedeným opatřením se zvýší současná kapacita Q2000 na Q10000.

„Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta, II. etapa“ s předpokládanými náklady ve výši cca 131 mil. Kč. Řešení ve formě zkapacitnění koryta, které navazuje na první již provedenou etapu, pevných opatření a mobilních hrazení zajistí zvýšení úrovně protipovodňové ochrany v části intravilánu města Třebíč na Q100.

3.2 Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží navazuje na úspěšnou I. etapu programu (220 210), která byla realizována v letech 2003 – 2007. V tomto období bylo vybudováno cca 230 akcí v nákladech cca 2,139 mld. Kč.

Usnesením vlády č. 1304 ze dne 15. listopadu 2006 k Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II a ke změně usnesení vlády č. 383 ze dne 12. dubna 2006 a č. 496 ze dne 10. května 2006 bylo ministru zemědělství uloženo zajistit v letech 2007 – 2012 realizaci programu 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží v rozsahu dotačních prostředků ve výši 4,2 mld. Kč. V současné době byla provedena 1. změna Dokumentace programu 129 130, která vychází ze zkušeností s administrací programu v uplynulých letech a zohledňuje aktuální potřeby programu. Úprava Dokumentace programu řeší především jeho prolongaci do roku 2013 současně s úpravou finanční bilance v rozsahu dotačních prostředků programu ve výši 3,2 mld. Kč, a to v následující struktuře:

Zdroj Státní rozpočet Úvěr EIB Výnosy z privatizací
Částka (mld. Kč) 0,9 2,0 0,3

Podle návrhu 1. změny Dokumentace programu 129 130 se v letech 2007 – 2013 předpokládá financování výdajů programu ve výši 4,0 mld. Kč, z čehož představují 1,0 mld. Kč kapitálové výdaje (investice) a 3,0 mld. Kč běžné výdaje (neinvestice). Spoluúčast investorů na financování akcí zahrnutých do programu je stanovena ve výši 20 % nákladů akce (s výjimkou žadatelů z oblasti výzkumných a školních ústavů). Předepsaná finanční spoluúčast investorů na realizaci akcí podléhala průběžné kontrole Referátu Finančního manažera protipovodňových programů Ministerstva financí (v roce 2011 přebírá funkci finančního manažera Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.). Celkově se předpokládá podíl vlastních zdrojů investorů, příp. jiných zdrojů ve výši 0,8 mld. Kč (v rámci této částky mohou být eventuelně uplatněny i jiné zdroje, zejména příspěvky z územních rozpočtů).

Hlavním cílem tohoto programu je mj. zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při omezování extrémních hydrologických situací – povodní a sucha. Prioritou programu je odbahnění a realizace rekonstrukcí hrází a objektů rybníků a malých vodních nádrží s cílem obnovení jejich základních funkcí, zvýšení jejich bezpečnosti během povodní, zvýšení jejich využitelné retenční kapacity a zajištění výstavby nových vodních nádrží, které budou součástí systému protipovodňové ochrany. Dle navrhované 1. změny dokumentace je předpokládáno vytvoření 1,52 mil. m3 retenčního prostoru nově budovaných nádrží a 3,2 mil. m3 retenčního prostoru řešeného v rámci rekonstrukce stávajících rybníků.

Navrhovaný program 129 130 vychází ze zkušeností s programem 229 210 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží“ a ještě výrazněji akcentuje a podporuje protipovodňové funkce rybníků a malých vodních nádrží a bezpečnost rybničních hrází a souvisejících objektů.

Přehled skutečného čerpání v letech 2007 – 2010 a předpoklad čerpání finančních zdrojů programu 129 130 v letech 2011 – 2013 (v mil. Kč)

Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 – 2013 Celkem
Úvěr od EIB 368,6 410,5 1 220,9 2 000,0
FNM* 19,0 90,0 120,0 70,9 299,9
Státní rozpočet 400,0 160,0 0,0 340,0 900,0
Celkem dotace 419,0 618,6 530,5 1 631,8 3 199,9
Vlastní, příp. jiné zdroje 8,0 106,3 60,8 39,8 585,2 800,1
Celkem 8,0 525,3 679,4 570,3 2 217,0 4 000,0

Pozn.: * Výnosy z privatizací, novelou zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku).

Čerpání programu 129 130 se daří držet na srovnatelné úrovni s rokem předcházejícím a jsou vytvořeny podmínky k reálnému dokončení předpokládaného rozsahu programu do roku 2013.

Předpoklad parametrů u stavebně zahájených akcí v letech 2007 – 2010 po jejich dokončení

Název parametru Jednotka Hodnota výchozího roku Hodnota cílového roku Nárůst
Opravy a rekonstrukce rybničních hrází tis. m3 0 91,252 91,252
Vybudované a rekonstruované bezpečnostní zařízení na min. Q100 m 177,61 2 051,72 1 874,11
Vybudovaná či obnovená výpustná zařízení m 13,53 338,21 324,68
Vytvořený zásobní prostor vzniklý obnovou či rekonstrukcí tis. m3 3 295,63 9 248,354 5 952,724
Odbahnění tis. m3 0 5 862,81 5 862,81
Retenční prostor vytvořený výstavbou nových VN tis. m3 2 019,71 7 078,017 5 058,307

3.3 Realizace pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření

Usnesením vlády č. 365 ze dne 24. května 2010, k Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II – 2. změna a ke změně usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1304, k Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II a ke změně usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 383 a ze dne 10. května 2006 č. 496, bylo ministru zemědělství uloženo zajistit v období let 2007 až 2013 také realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v rozsahu 1 mld. Kč v následujícím členění finančních zdrojů:

zdroj státní rozpočet úvěr EIB výnosy z privatizací
částka (mld. Kč) 0,3 0 0,7

Na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření jsou finanční prostředky využity tam, kde je účelné uspořádat vlastnické vztahy v řešeném území nebo jeho části ještě před vydáním stavebního povolení a také na konkrétní protipovodňová opatření (investice), která byla navržena v rámci pozemkových úprav a vychází ze schválených plánů společných zařízení. Cíl a účel pozemkových úprav je obsažen v ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/2002 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled skutečného čerpání v letech 2007 – 2010 a předpoklad čerpání finančních zdrojů v letech 2011 – 2013 (v mil. Kč):

zdroj 2007 2008 2009 2010 2011-2013 celkem
Státní rozpočet 64 45 50 70 71 300
OSFA* 0 0 63 47 590 700
celkem 64 45 113 117 661 1000

Pozn.: * Operace státních finančních aktiv.

V roce 2007 byly využity finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 64 mil. Kč a v roce 2008 ve výši 44,6 mil. Kč, a to na konkrétní investiční opatření dle schválených plánů společných zařízení pozemkových úprav, přičemž výběr jednotlivých akcí byl proveden v návaznosti na seznam protipovodňových opatření Zemědělské vodohospodářské správy, příp. s.p. Povodí. Jednalo se ve většině případů o suché poldry (celkem 8 akcí, z toho 4 v kombinaci s dalšími podpůrnými opatřeními, zejména  příkopy, popř. průlehy), dále ohrazování toku (2 akce, z toho 1 v kombinaci s příkopem), rybníky (2 akce), příkopy (5 akcí, tzn. kromě případů uvedených u poldrů), úprava koryta toku (1 akce) a zpracování projektové dokumentace pro realizaci v následujícím období  (6 akcí). V těchto letech se nepodařilo čerpat finanční prostředky z výnosů z privatizací (v roce 2007 nebyly ještě uvolněny). V roce 2009 byl čerpán rozpočet v celkové výši 112,5 mil. Kč a prostředky z fondu OSFA byly čerpány na neinvestiční i investiční výdaje. Z neinvestičních prostředků ve výši 13,1 mil. Kč byly hrazeny návrhy pozemkových úprav, investiční prostředky ve výši 49,5 mil. Kč byly použity k financování protipovodňových opatření. Ze schváleného rozpočtu bylo jako investiční výdaj na protipovodňová opatření vyčerpáno 49,9 mil. Kč. V roce 2009 tak došlo k výraznému navýšení čerpání finančních prostředků, a to o cca 150 %. V roce 2010 byl čerpán rozpočet v celkové výši 117 mil. Kč. Z fondu OSFA byly čerpány neinvestiční výdaje ve výši 21,9 mil. Kč a investiční ve výši 25,1 mil. Kč. Z neinvestičních prostředků byly hrazeny návrhy pozemkových úprav, investiční prostředky byly použity k financování protipovodňových opatření. Ze schváleného rozpočtu bylo jako investiční výdaj na protipovodňová opatření vyčerpáno 70 mil. Kč.

Ústřední pozemkový úřad vydal v roce 2008 pro potřebu pozemkových úřadů „Metodický pokyn pro čerpání finančních prostředků na realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření“. Na základě tohoto pokynu byl stanoven postup pro čerpání finančních prostředků v následujících letech, a to jak na investiční akce s ohledem na plánované velké vodohospodářské investice, kde využití pozemkových úprav podpoří vypořádání majetkoprávních problémů s vlastníky pozemků dotčených protipovodňovými opatřeními, tak i na návrhy pozemkových úprav v územích, která vyžadují úpravu vodohospodářských poměrů s ohledem na prevenci před povodněmi. Ze strany Ministerstva financí však byl v roce 2009 vznesen požadavek poněkud exaktnějšího a podrobnějšího hodnocení projektů, které budou vybrány pro financování z tohoto zdroje. Proto byl v průběhu roku 2010 vytvořen podrobnější metodický postup, který zajistil výběr projektů pozemkových úprav podle předpokládaného protipovodňového účinku při zohlednění ekonomické efektivnosti a komplexnosti z vodohospodářského hlediska.

Průběh čerpání v roce 2010 byl na srovnatelné úrovni s rokem 2009. Na základě přijaté metodiky v roce 2010 se předpokládá v následujících letech výrazně vyšší čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření, které zajistí vyčerpání zabezpečených finančních prostředků. V současné době jsou již ukončeny a proplaceny nebo schváleny Mezirezortní pracovní skupinou projekty v objemu cca 850 mil. Kč.

Realizovaná protipovodňová opatření v gesci Ministerstva zemědělství výrazně omezují rizika povodňových škod a naplňují tak „Strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky“ schválenou usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000.

V I. etapě programu Prevence před povodněmi (2002 – 2007) byl nastartován systémový proces cíleného zvyšování ochrany před povodněmi v ČR. Obecně se dá konstatovat, že míra ochrany před povodněmi v ČR roste z úrovně Q20 na cca Q50. V I. etapě bylo realizováno 435 akcí v úhrnné výši cca 4,043 mld. Kč. V těchto letech bylo před povodněmi ochráněno více než 200 tis. obyvatel ČR. Celková hodnota majetku v této I. etapě činila více jak 245 mld. Kč.

V rámci programu Podpora prevence před povodněmi II (2007 – 2013) bylo zabezpečeno cca 11 mld. Kč. V rámci programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží (2007 – 2013) bylo zabezpečeno cca 3,2 mld. Kč. Tyto programy jsou dále vhodně doplňovány o realizaci pozemkových úprav, které částečně napomáhají s přípravou staveb a o investiční opatření dle schválených plánů společných zařízení pozemkových úprav, přičemž výběr jednotlivých akcí je prováděn v návaznosti na akce jednotlivých správců vodních toků. Čerpání obou programů v gesci Ministerstva zemědělství probíhá uspokojivě a na konci trvání obou programů se dá předpokládat využití veškerých zabezpečených finančních prostředků. V roce 2010 se současně zvýšilo čerpání u realizace pozemkových úprav, které se podařilo uspokojivě nastartovat v roce 2009. Celkové vyhodnocení efektů II. etapy bude provedeno po realizaci protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se již dnes jeví jako velmi účelné a prospěšné pokračovat ve zvyšování protipovodňové ochrany také v dalších letech, tj. po roce 2013. Tato uvažovaná tzv. III. etapa programu Prevence před povodněmi by byla velmi výrazně orientována na zvýšení retenční schopnosti území podél vodních toků s využitím prostorů v poldrech k řízeným rozlivům povodňových průtoků, včetně úprav v krajině.

Pro efektivní ochranu před povodněmi je nutné zohledňovat i další požadavky Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, a to potřebu „vycházet z kombinace opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retence vody v území, a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků“ a dále „zachovávat a vhodným způsobem využívat přirozená inundační území“. Z důvodu současné potřeby do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod (tj. včetně hydromorfologie) jakožto požadavku Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ke které se ČR zavázala, je tedy vhodné s ohledem na koncepčnost a efektivnost vynaloženého úsilí i finančních prostředků kombinovat technická a přírodě blízká protipovodňová opatření všude tam, kde je to možné.

Realizaci uvedených programů a opatření je nutné zajistit i nadále, současně s tím je důležité zabezpečit i dostatečné finanční prostředky, neboť jde o vynaložená efektivní opatření s návratností v úsporách na povodňových škodách. Budou realizována opatření, která budou v souladu se záměry Plánu hlavních povodí ČR a Plánů oblastí povodí.

Další informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice v gesci Ministerstva zemědělství za předchozí kalendářní rok, tedy 2011, bude Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložena v termínu do 30. dubna 2012.

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

3.5.2011 15.11, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31