2. 7. 2020

3.4.2019 17.23, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Deratizace myšovitých hlodavců v Praze začala

Na území hlavního města Prahy proběhne v období od dubna do října letošního roku pravidelná každoroční cyklická deratizace zaměřená na udržení přijatelného stavu potkanů v Praze. Informoval o tom dnes mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Tomáš Mrázek.

Deratizace proběhne jak na povrchu (v objektech, venkovním prostranství), tak pod povrchem
(v kanalizační síti). V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) vystupuje v dané problematice jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. HSHMP plní výhradně roli koordinační, konzultační, nařizující, stanovující, spolupracující, metodickou a dozorovou. Samotné hubení hlodavců HSHMP neprovádí. Odpovědnost za provedení deratizace v objektech, na pozemcích a dalších lokalitách, kde je takové opatření potřebné, zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá vlastníkům, majitelům či správcům, kteří v případě potřeby deratizace využívají služeb odborných subjektů.

Problematika výskytu myšovitých hlodavců vyžaduje v Praze trvalou pozornost. Příkladně k danému problému přistupuje například samotné Hlavní město Praha (HMP), většina městských částí HMP a rovněž Pražské vodovody a kanalizace (PVK) jako správce vodohospodářské infrastruktury v Praze. Ve vybraných lokalitách na povrchu deratizaci provádějí městem či městskými částmi vybrané odborné firmy, v kanalizační síti pak PVK. Podle informací poskytnutých pražským magistrátem, Praha letos na deratizační práce vynaloží cca 3,7 milionu korun.

Postupuje se dle předem schváleného územního a časového harmonogramu, který obsahuje přesný výčet lokalit, kde k realizaci potřebných opatření v průběhu daného roku dojde. Postupy, lokality a časové harmonogramy prací spojených s deratizací jsou konzultovány s HSHMP jako místně a věcně příslušným orgánem státní správy. Pražané jsou o realizovaných opatřeních s předstihem informováni prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí.

Kde se potkani v Praze nejčastěji vyskytují?

V Praze jsou lokality se zvýšeným výskytem potkanů, nebo téměř žádným. Místa výskytu se často mění, protože potkani neustále migrují. Právě kvůli migraci se v rámci deratizace ošetřují vždy větší plochy, čímž je možné zamezit dalšímu šíření potkanů. Na potkany lidé mohou narazit nejpravděpodobněji v místech, kde se hromadí odpadky, které jim slouží jako potrava. Značnou komplikaci představují odpady a potraviny mimo kontejnerová stání. Dalším problémem jsou lokality s rozestavěnou infrastrukturou nebo nezabezpečené vstupy do domů. Riziko představují také neupravované porosty zelených ploch, především vysoké křovinaté porosty. Cestou ke zlepšení stavu je pravidelná úprava a údržba zeleně a pravidelný odvoz odpadu včetně úklidu kolem kontejnerových stání. Tradičními destinacemi potkanů jsou také místa, která obývají lidé bez domova či narkomané. Jde například o neobydlené, rozbořené, zanedbané objekty a dokonce i kanalizační sítě. Přítomnost těchto osob v daných místech mnohdy komplikuje deratizační zásahy. Ty musí být odkládány na dobu, kdy je možné nástrahu bezpečně umístit. Uváděné komplikace mohou být příčinou lokálních přemnožení potkanů, které se projevuje hlavně ve dne.

Bilance roku 2018 a kontrola

HSHMP po ukončení procesu deratizace v daném kalendářním roce zpracovává celkovou zprávu o provedení a výsledcích cyklické deratizace v Praze. Ze zprávy za rok 2018 například vyplývá, že na povrchovou deratizaci HMP vynaložilo částku ve výši skoro 3 miliony korun a současně na provádění opatření v kanalizační síti poskytlo PVK finanční příspěvek 600 tisíc korun. Samotné PVK přitom
na deratizaci stokové sítě v roce 2018 z vlastních zdrojů zaplatily cca 5 milionů korun. Kontrolu provedených deratizačních opatření provádí v průběhu roku nejen HSHMP, ale i samotné odborné firmy a další instituce. Zaměstnanci HSHMP v roce 2017 provedli 263 takových kontrol.  V rámci povrchové deratizace zajišťované prostřednictvím odborným firem hlavním městem Prahou bylo položeno celkem 1 294 kg deratizačních jednotek (jedné deratizační jednotce odpovídá jeden dům, tj. číslo popisné nebo 1000 m²). V kanalizační síti PVK položily 2975 kg nástrah a ošetřily také kanalizační vstupy a přípojky.

A co další subjekty?

V průběhu roku HSHMP upozorňuje na důležitost plnění zákonných povinností v oblasti ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (zkráceně DDD) celou řadu dalších subjektů – velké firmy a podniky působící v Praze v nejrůznějších sférách a to včetně stavebních společností. Většina subjektů své povinnosti plní. Potěšitelná je skutečnost, že se účast soukromých subjektů na zajištění a realizaci deratizace v Praze zvyšuje. Část subjektů nad rámec svých povinností HSHMP hlásí celkové náklady, které na deratizaci vynakládají. V roce 2018 HSHMP takové hlášení poskytlo 110 subjektů, které za prováděná opatření uhradily více než 3,5 milionu korun. Díky každoročním deratizacím jsou v Praze stavy potkanů na přijatelné úrovni.

HSHMP hodnotí situaci ve městě na úseku provádění DDD jako velmi dobrou. Dlouhodobé zkušenosti v Praze s pravidelným prováděním deratizačních prací ukazují, že účinným prostředkem k výraznému snižování počtu hlodavců v metropoli je kombinace povrchové a podpovrchové deratizace. Taková kombinace přináší i významnou procentuální úspěšnost. Proto také v Praze probíhá cyklická deratizace, která se se každoročně v období od přibližně začátku dubna do konce října opakuje. Cyklicky prováděné deratizace představují pozitivní přínos pro udržení přípustné populace hlodavců, především potkanů. Přesnými údaji o počtu potkanů v Praze HSHMP nedisponuje. Technicky ani organizačně není možné potkany v Praze spočítat. Určitými velmi hrubými odhady mohou disponovat možná specializované deratizační firmy.

Místa deratizačních zásahů musí být vždy řádně označena

K deratizačním zásahům se v Praze používají většinou granulované a voskové nástrahy, které se ukládají do deratizačních staniček. Na volných prostranstvích se nástrahy kladou výhradně do nor a to ve vhodném ochranném obalu. Všechny ošetřené prostory – v objektech, na volných plochách, u vstupů do parků atd. – se označují výstražným štítkem. Na volném prostranství je současně umisťováno informativní oznámení o deratizaci ošetřované plochy. Výstražný štítek o provedené deratizaci upozorňuje na položení nástrahy a varuje, aby dospělí zabránili dětem a domácím zvířatům kontaktům s nástrahou. Paradoxně v době probíhající deratizace může přechodně viditelný počet potkanů na povrchu vést k domněnce jejich přemnožení, není tomu tak, hlodavci pouze ztrácí vlivem deratizační látky svou plachost.

PVK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

3.4.2019 17.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2