21. 5. 2019

Ceny vody v roce 2015 z pohledu SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) předpokládá průměrný nárůst cen pro vodné a stočné v roce 2015 v průměru o tři procenta. Širší výklad souvislostí týkající se tvorby cen podává ředitelka SOVAK ČR Miloslava Melounová.

Každá společnost, zabývající se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním odpadních vod, má své specifické podmínky dané stavem vodohospodářského majetku i podmínkami dané územím. Některé společnosti vyrábí vodu z podzemních zdrojů, které nevyžadují vysoké náklady na výrobu vody pitné jako výroba vody z povrchových zdrojů. Rovněž doprava vody do spotřebiště pomocí čerpání je podstatně dražší než doprava gravitací. Výstavba nových čistíren odpadních vod zvedla podstatně ceny pro stočné především na pokrytí vysokých provozních nákladů na provoz čistíren odpadních vod, ale i na provoz nových kanalizací.

Bez důkladného posouzení podmínek každé společnosti nebo obce je těžké společnosti vzájemně porovnávat a rovněž tak nelze porovnávat ceny pro vodné a stočné.

 1. 1.       Podle čeho určují jednotlivé společnosti cenu vody?

Všechny společnosti musí  stanovit ( kalkulovat) cenu pro vodné a stočné v daném  jednotném členění dle platné legislativy. Cena pro vodné a stočné je cenou věcně usměrňovanou dle věstníku vydaném ministerstvem financí.

Rozhodující v ceně vodného a stočného jsou provozní náklady a náklady na obnovu, případně nájemné, za pronájem vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací od vlastníka.

Některé malé obce cenu pro vodné a stočné dotují z rozpočtu obce a proto nelze bez znalosti podmínek ceny porovnávat.

 1. 2.       Faktory ovlivňující ceny  pro vodné a stočné
 • Dlouhodobý pokles spotřeby vody

Podstatným důvodem nárůstu cen vodného a stočného je dlouhodobý trend poklesu spotřeby pitné  vody a s tím související i nižší produkce odpadních vod.  V domácnostech dochází k šetření s pitnou vodou instalací nových zařizovacích předmětů, v podnikatelské sféře dochází ke snížení výroby , změně nebo zániku výrobních a zemědělských provozoven s dopadem na snížení  spotřeby pitné vody a nižší produkci odpadních vod.

Výroba pitné vody poklesla na cca 50% oproti roku 1989 a klesající trend stále trvá.

Specifická spotřeba  pitné vody pro domácnosti        1990       173,0   l/os/den                                                                  

2013        88,1  l/os/den

 • Růst nákladových vstupů

jde především o náklady na elektrickou energii, růst cen pohonných hmot, materiálů, chemikálií, ale například i o zvyšování poplatků za odběr povrchové vody pro výrobu pitné vody. Mezi cenami surové vody jsou poměrně výrazné regionální rozdíly. Cena surové vody od Povodí Vltavy je podstatně nižší než od Povodí Moravy.

 • Realizace obnovy vodohospodářského majetku

Cenu vodného a stočného též ovlivňuje zákonná povinnost vlastníků plnit plán financování obnovy vodohospodářského majetku a každoročně vytvářet zdroje potřebné na obnovu vodohospodářské infrastruktury. S nárůstem stavu vodohospodářského majetku se zvyšují i požadavky na obnovu.

Nárůst vodohospodářského majetku : 

vodovody :                               kanalizace :

délka vod. sítě                          délka kanalizační sítě:        počet  čistíren odpadních vod

1990      47 724 km                        18 484 km                       626

2013      75 481 km                         43 618 km                      2 382

 • Vytváření finančních zdrojů na investiční výstavbu spojenou především s požadavky legislativy na kvalitu pitné vody a kvalitu vypouštěných odpadních vod

Zvyšující se požadavky legislativy na ochranu životního prostředí, na zkvalitnění ochrany vodních zdrojů i na zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod a nakládání s odpady se odráží v požadavcích na investiční výstavbu.

Vytváření finančních zdrojů na realizaci a změnu vodohospodářské infrastruktury ovlivňuje podstatně cenu pro vodné a stočné. např. v libereckém a ústeckém kraji, kde na významné vodohospodářské investice vlastníci nezískali finanční prostředky z OPŽP mají oproti ostatním společnostem vysokou cenu pro vodné a stočné, protože si musí vytvořit finanční zdroje  z vodného a stočného.

 • Investiční stavby realizované z dotačních prostředků OPŽP

Na výrazný nárůst ceny má v některých lokalitách vliv příjem dotačních prostředků z OPŽP  a dodržení podmínek pro příjem dotačních prostředků tj. zajistit požadovanou tvorbu finančních zdrojů na obnovu tohoto majetku.

Dalšími důvody, které v některých případech vedly ke zvýšení ceny V+K, jsou úroky z poskytnutých úvěrů, zvýšení odpisů při zařazení investic do používání.

 • Vysoké fixní náklady

V cenotvorbě je také nutné zdůraznit specifikum oboru vodárenství.  Pro subjekty zabývající se výrobou, distribucí vody a odváděním a čištěním odpadních vod je společné, že ceny vodného a stočného ovlivňuje vysoký podíl fixních nákladů (okolo 70%). Ty hospodaření a následně i cenotvorbu ovlivňují bez ohledu na spotřebu pitné vody a produkci odpadních vod.

 1. 3.       Předpokládaný vývoj ceny vody

Cena vody je, jak je výše uvedeno, závislá na ceně vstupů. Lze předpokládat, že ceny vstupů       (el. energie, pohonné hmoty, materiály, atd.) budou stále stoupat a tím poroste i cena vodného a stočného. Je nutno v souladu s požadavky legislativy zvyšovat náklady na obnovu vodohospodářského majetku, aby nebyla překračována životnost majetku a zkvalitnila se služba pro  spotřebitele.

1. 4.       Investice do vodárenství

V současné době lze odhadnou největší investice

 • do obnovy vodohospodářského majetku
 • zajištění požadavků legislativy na zkvalitnění dodávek pitné vody a čištění odpadních vod

pro obce pod 2000 obyvatel

 1. 5.       Které investice jsou nevyhnutelné

Jsou to ty investice bez nich vlastník vodohospodářské infrastruktury a provozovatel nejsou schopni zabezpečit kvalitní dodávku pitné vody a čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou ,která se stále zpřísňuje.

Pro každého vlastníka a provozovatele jsou jiné priority vodohospodářských požadavků dané regionální úrovní, možnostmi vlastníka a i stávajícím stavem vodohospodářské infrastruktury.

 1. 6.       Rozdíly v kvalitě dodávané pitné vody

Požadavky na kvalitu dodávané pitné vody jsou stanoveny legislativou. Kvalitu dodávané pitné vody musí provozovatelé průběžně kontrolovat v rozsahu danou platnou legislativou. Výsledky kvality dodávané vody průběžně zpracovává a ročně hodnotí Státní zdravotní ústav.  Můžeme konstatovat ,že se každoročně zvyšuje kvalita dodávané vody. Problematické je splnění některých ukazatelů (železo, mangan) především u malých místních zdrojů, kde náklady na řešení těchto problémů jsou z hlediska velké finanční náročnosti neřešeny.

 1. Možnost ovlivnění cen vody odběrateli

Na tvorbu cen pro vodné a stočné má vliv rozhodnutí vlastníka vodovodu a kanalizace (obce) o výši

požadavků na investiční zdroje a obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Sdružení obcí do větších vlastnických nebo provozních celků má vliv na zajištění odborných pracovníků pro zvýšení kvality služeb pro odběratele, využití  množstevních bonusů a možnosti uplatnění solidární ceny pro vodné a stočné.

Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

16.12.2014 16.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2