27. 5. 2020

Balíček k oběhovému hospodářství je zas o krok dál

V rámci projednávání legislativních změn v oblasti legislativy odpadů a obalů se podařilo zástupcům estonského předsednictví docílit předběžné dohody s Evropským parlamentem. Připomíná to portál Českého ekologického manažerského centra tretiruka.cz.

Jedná se prozatím o předběžnou dohodu, která bude potvrzena v průběhu ledna 2018 za předsednictví Bulharska, nicméně jde o zcela zásadní posun ve vyjednávání celého Balíčku k oběhovému hospodářství. Recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na minimálně 65% (rok 2025: 55 %, rok 2030: 60 %) a skládkování snížit na maximálně 10%.

Estonské předsednictví dosáhlo v pondělí v časných ranních hodinách předběžné dohody se zástupci Evropského parlamentu ohledně všech čtyř legislativních návrhů balíčku o odpadech. Velvyslanci při EU budou o výsledku informováni 20. prosince, konečná analýza a schválení jménem Rady jsou však plánovány až na první čtvrtletí příštího roku. Legislativní návrhy o odpadech, v jejichž věci bylo dosaženo dohody, stanoví závazné cíle v oblasti omezování odpadů a aktualizovaná pravidla s cílem snížit produkci odpadů, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady, podporovat opětovné použití výrobků a zlepšit recyklaci ve všech zemích EU.

Těmito novými cíli a pravidly bude podpořeno rozvinutější oběhové hospodářství. Povedou rovněž k oživení růstu a tvorby pracovních míst, k ochraně našeho životního prostředí, podpoře udržitelnosti a ke zlepšení lidského zdraví a dobrých životních podmínek.

“V EU končí téměř jedna třetina komunálního odpadu na skládkách a jen omezený podíl celkového množství se recykluje. Touto dohodou se členské státy EU zavazují k jasným cílům EU v oblasti opětovného použití, recyklace a skládkování a k pravidlům pro lepší nakládání s různými toky odpadů. Dohoda tak přispěje k rychlejšímu přechodu k oběhovému hospodářství a k minimalizaci našeho dopadu na planetu,” uvedl Siim Kiisler, ministr životního prostředí Estonské republiky.

Této předběžné dohody bylo dosaženo po zdlouhavých a náročných jednáních s Parlamentem, která probíhala od května 2017. Mění se jí těchto šest právních předpisů:

rámcová směrnice o odpadech (považovaná za zastřešující legislativní akt balíčku),

směrnice o obalových odpadech,

směrnice o skládkách odpadů,

směrnice o elektrických a elektronických odpadech, směrnice o vozidlech s ukončenou životností a směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech.

K hlavním prvkům dohodnutého znění patří:

jasnější definice klíčových pojmů v oblasti odpadů;

nové závazné cíle v oblasti omezování odpadů na úrovni EU pro roky 2025, 2030 a 2035. Tyto cíle zahrnují podíl komunálního odpadu a recyklaci obalových odpadů (s konkrétními cíli pro jednotlivé obalové materiály), jakož i cíl pro rok 2035, pokud jde o komunální odpad ukládaný na skládkách;

přísnější metody a pravidla pro výpočet pokroku při dosahování těchto cílů;

přísnější požadavky na tříděný sběr odpadu, posílené uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady prostřednictvím ekonomických nástrojů a dalších opatření pro to, aby členské státy předcházely vzniku odpadů;

minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Výrobci v rámci těchto systémů odpovídají za sběr použitého zboží, jeho třídění a zpracování odpadu za účelem recyklace. Pro tento účel budou muset platit finanční příspěvek vypočtený na základě nákladů na zpracování.

Harmonogram a další kroky

Evropská komise předložila revidovaný balíček pro oběhové hospodářství 3. prosince 2015. Tvoří ho čtyři legislativní návrhy v oblasti odpadů (balíček o odpadech) a akční plán v podobě sdělení Komise.

Akční plán byl projednán na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 29. února 2016 a na zasedání Rady pro životní prostředí 4. března 2016. Rada pak s ohledem na diskuse vedené jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska životního prostředí přijala závěry o tomto plánu na zasedání Rady pro životní prostředí 20. června 2016.

Dne 19. května 2017, v návaznosti na intenzivní práci a zapojení tří předsednictví Rady (Nizozemsko, Slovensko a Malta), se velvyslanci při EU dohodli na mandátu pro balíček o odpadech, čímž připravili půdu pro neformální jednání s Evropským parlamentem. Tento spolunormotvůrce přijal svůj postoj již 14. března.

První trialog se konal 30. května a poté se uskutečnilo pět dalších kol jednání.

Velvyslanci při EU budou o výsledku posledního trialogu informováni 20. prosince. Konečná analýza znění bude probíhat za nastupujícího bulharského předsednictví s cílem dohodu potvrdit.

Po formálním potvrzení bude tento nový právní předpis předložen Evropskému parlamentu k hlasování v prvním čtení a Radě ke konečnému přijetí.

Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/balicek-k-obehovemu-hospodarstvi-je-zas-o-krok-dal/

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

19.12.2017 10.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31