Změny v hodnocení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Aktualizováno 13. dubna 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

orná půda - IMG_0726

K upřesnění charakteristik bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) připomíná ekologicky zaměřený portál enviprofi.cz návrh změn oproti stávající vyhlášce č. 327/1998 Sb. 

Změny se týkají:

upřesnění pojmu aktualizace BPEJ,

dokumentace celostátní databáze (např. neuvádějí se archivní materiály, s kterými se již aktivně nepracuje nebo různé výstupy, které nejsou součástí celostátní databáze nebo eventuálně budou součástí bonitačního informačního systému, který je uveden v § 3 odst. 2),

upřesnění mapových podkladů aktualizace BPEJ,

doplnění termínů k úkonům SPÚ (vyhotovení změněných map BPEJ, poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu),

oprav a doplnění příloh k vyhlášce (především přílohy č. 2: „Hlavní půdní jednotky“) tak, aby byly v souladu s Metodikou BPEJ.

  • 1

Předmět úpravy navrhované vyhlášky odpovídá zmocnění uvedenému v § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

  • 2

Skeletovitostí se rozumí kombinace obsahu štěrku a kamene v ornici a obsahu štěrku a kamene ve spodině. Nejedná se o podíl.

  • 3 až 6

Státní pozemkový úřad podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje změny map BPEJ, zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření, hradí náklady spojené s aktualizací BPEJ a poskytuje údaje o BPEJ, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru nemovitostí. Návrh vyhlášky upravuje postup pro vedení a aktualizaci BPEJ.

K dokumentaci celostátní databáze náleží mapy BPEJ v digitální a grafické formě a záznamy o aktualizaci BPEJ – bonitační informační systém.

Informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky související s kódem BPEJ a údaje o plošném zastoupení BPEJ v katastrálním území nejsou součástí celostátní databáze, ale jsou obsahem Metodiky BPEJ a možným výstupem z celostátní databáze.

Do textu ustanovení § 5 odst. 5 a 6 a § 6 odst. 1 a 2 byly přidány lhůty pro vyhotovení změněných map BPEJ a pro poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu, požadavek na zaslání zdůvodnění katastrálnímu úřadu v případě neposkytnutí údajů do 3 měsíců od vyhotovení změněných map BPEJ s informací o časovém harmonogramu zapsání BPEJ do katastru nemovitostí a zavedení do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců.

  • 7

Ke dni nabytí účinnosti vyhlášky se zrušují:

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

  • 8

Navrhuje se nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Dokumenty ke stažení: Důvodová zpráva, Závěrečná zpráva RIA, Materiál

Další informace na www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině