Změna zásobování obce Vraňany pitnou vodou

1. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

Vraňany Středočeské vodárny - 021120102656

Od pondělí 4. listopadu 2013 bude obec Vraňany (včetně místní části Mlčechvosty) napojena na vodárenskou soustavu KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník). Informovala o tom mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

V současné době je obec zásobována z místního zdroje s omezenou vydatností a nutností vodu upravovat v úpravně tak, aby koncentrace železa a amonných iontů byly v souladu s požadavky vyhlášky 252/2004 Sb. V té části soustavy KSKM, na kterou bude obec napojena, je voda z prameniště Liběchovka, tam se voda čerpá z několika vrtů a je pouze hygienicky zabezpečena chlorací.

Úpravna vody sice funguje spolehlivě, ale není schopna reagovat na náhlé výkyvy v kvalitě, při výjimečně vysokých koncentracích železa v surové vodě se jeho koncentrace ve vyrobené vodě blížily normě. Větší problém nastával v letním období, kdy při vysokých spotřebách vody a malé akumulaci vyrobené vody na úpravně bylo problematické zajistit dostatek pitné vody pro odběratele. Všechny tyto problémy budou napojením na KSKM vyřešeny. Minimálně po dobu jednoho měsíce od přepojení na nový zdroj zůstane ÚV Vraňany plně připravena na výrobu pitné vody. Další postup ohledně úpravny a zdroje bude s obcí následně konzultován.

Hlavní rozdíl v kvalitě vody je ve snížení celkové mineralizace daný výrazně nižšími koncentracemi síranu a chloridu sodného ve vodě. Tvrdost obou vod je obdobná, stejně tak mají obě vody nízké koncentrace dusičnanů a zanedbatelný obsah organických látek ve vodě. Nižší, přesto dostatečný, je také obsah hořčíku ve vodě.

Při přepojování nového přivaděče na místní vodovodní síť může dojít krátkodobě k zakalení vody, což zaměstnanci Středočeských vodáren operativně vyřeší průběžným odkalováním na síti.

Naše voda, foto: Středočeské vodárny

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace