Záplavové území a návrh aktivních zón na Rokytce

13. února 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

rok

Povodí Moravy zpracovalo v letech 2014 – 2015 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Rokytka na Vysočině v km 0,000 – 20,500, včetně přítoku Jakubovský potok v km 0,000 – 4,182. Oznámil to podnik Povodí Moravy.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy městskému úřadu města Moravské Budějovice a městskému úřadu města Třebíč ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavového území a aktivní zóny Rokytky byly zpracovány od zaústění do Rokytné po Pivovarský rybník nad obcí Domamil v celkové délce 20,500 km. Zaplavové území Jakubovského potoka bylo zpracováno od zaústění do Rokytky po rybník Vidlák nad obcí Litohoř. Na tocích Rokytka a Jakubovský p. bylo provedeno aktuální podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Celý návrh najdete na webu Povodí Moravy

Zdroj a foto: PMO

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině