Zaplavovaná území při povodních

10. února 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vltava12

Při naplňování požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. Povodňová směrnice) byly pro pořízení map povodňového ohrožení a map povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem zpracovány nové matematické modely. Těmi byla území zaplavovaná při povodních vyhodnocena, uvedl Jan SVejkovský, mluvčí Podí Ohře.

Pro tvorbu modelů byly použity aktuální informace o území a podklady, které pro předchozí práce dosud využity nebyly. Tyto modely a výstupy z nich byly a jsou využívány pro aktualizaci záplavových území včetně nového vymezení aktivních zón záplavových území. Mezi území s aktualizovaným záplavovým územím patří i několik úseků na vodním toku Ohře.

Stanovení záplavových území je jedním z přípravných povodňových opatření, jejichž provádění ukládá vodní zákon. Svým charakterem je jednoznačně opatřením preventivním, zejména v zastavěných a v zastavitelných územích.

V rámci záplavového území se vymezuje tak zvaná aktivní zóna. Návrh na stanovení záplavového území a na vymezení jeho aktivní zóny předkládá vodoprávnímu úřadu příslušný správce vodního toku, tedy i Povodí Ohře, státní podnik. Rozsah záplavového území i jeho aktivní zóny je vymezován pomocí matematických modelů, vymezování aktivní zóny je prováděno na základě schválené metodiky.

Aktivní zóna je taková část záplavového území, kterou při povodni proudí voda, a tak dochází k ohrožení života, zdraví a majetku. Proto vodní zákon významně reguluje možnost využití aktivní zóny záplavového území. Umísťováním staveb a dalších překážek, např. plotů, by totiž docházelo k neustálému zhoršování poměrů v území při povodních. Těmito změnami by mohly být negativně ovlivněny stávající objekty. Účinkům povodně by byly vystaveny samozřejmě i nové objekty stavěné v záplavovém území, tedy i v aktivní zóně. Docházelo by tak k neustálému nárůstu povodňových škod, k nárůstu ohrožení lidí i k rostoucím nárokům na evakuaci před a při povodni.

Obecně je třeba záplavové území i jeho aktivní zónu aktualizovat v případech, kdy dojde ke změnám v území, které mohou vyvolat změnu rozsahu záplavového území či změnu aktivní zóny. Důvodem k aktualizaci je i změna podkladů potřebných pro vymezení. V poslední době se jedná zejména o celorepublikový digitální model reliéfu, který v některých případech významně zpřesnil informace o území, v důsledku čehož v některých případech dochází ke změnám v rozsahu záplavových území i jejich aktivních zón.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině