Začal rozsáhlý projekt obnovy Vílaneckého rašeliniště

Aktualizováno 24. srpna 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

vilanske raseliniste

V červenci začala dlouho připravovaná obnova rezervace Vílanecké rašeliniště na Vysočině. Oznámila to Jana Janová z odboru životního prostředí a zemědělství na Krajském úřadu Kraje Vysočina.

Cílem projektu je částečná obnova původního bezlesí, především rašelinišť a podmáčených luk a oprava Nového rybníka.

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se nachází přibližně 7 km jihozápadně od Jihlavy. Převážnou část přírodní rezervace zaujímá rašelinná olšina, která vznikla sukcesí na rašelinných loukách. Rybník Nový, nacházející se ve východní části rezervace, je významný především pro vodní faunu. Nejvýznamnější část této lokality představují fragmenty prameništního lučního rašeliniště, na které je vázáno velké množství významných druhů rostlin a živočichů, např. masožravá rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, tolije bahenní, prstnatec májový, čolek horský, skokan ostronosý a mnoho dalších.

„Negativně se na lokalitě projevilo především ukončení pravidelného sklízení rašelinných luk (pravděpodobně již v průběhu 2. světové války), které způsobilo zarůstání rašeliniště olšinou. Absence pravidelného kosení nebo pastvy zapříčinila vymizení některých významných druhů rostlin a živočichů,“ vysvětluje Janová. „Později bylo ukončeno pravidelné hospodaření i na sušších loukách v severní a severovýchodní části rezervace, což zapříčinilo další degradaci této lokality a šíření plevelných druhů rostlin,“ dodala.

Hlavním cílem projektu je obnova původních rašeliništních a mokřadních biotopů a dílčí opatření pro optimalizaci vodního režimu této lokality. V rámci projektu budou provedena asanační opatření, která spočívají zejména ve vykácení nežádoucích náletových dřevin na vybraných plochách, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování, obnova lučních biotopů v severní a severovýchodní části lokality. „Dále bude vytvořeno několik drobných tůní na podporu bezobratlých živočichů a obojživelníků a oprava Nového rybníka tak, aby mohl i nadále plnit krajinotvorné a retenční funkce, s maximálních ohledem na podporu a rozvoj populací obojživelníků, vodních živočichů, vodních a mokřadních rostlin,“ popsala Janová.

Celkem budou na lokalitě odvedeny práce za téměř 2,7 milionu Kč. Na spolufinancování projektu se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli.

Naše voda, foto: Kraj Vysočina

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině