Vodovod v části Kytlice je na hranici životnosti

Aktualizováno 15. dubna 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky2

Poruchový vodovod v obci Kytlice, v části Dolní Falknov na Děčínsku, je na hranici životnosti. Z tohoto důvodu ho Severočeská vodárenská společnost (SVS) nyní rekonstruuje. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající vodovodní řad, uvedený do provozu cca v roce 1930, je ve špatném technickém stavu, na hranici životnosti, poddimenzovaný, inkrustovaný až na 80 % světlosti potrubí. Časté poruchy potrubí zhoršuji zásobování pitnou vodou obyvatel části Dolní Falknov. Řad je veden pod místní silnici III/26322, pod zpevněnými veřejnými pozemky.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod nově použito potrubí v délce 816 metrů z polyetylénu o průměru 90 mm s ochrannou vrstvou z polypropylénu. Část řadu v délce 145 metrů bude rekonstruována v otevřeném paženém výkopu, zbytek v délce 671 metrů bude rekonstruován bezvýkopovou metodou. Na řadu budou osazeny dva podzemní hydranty jako vzdušníky a kalníky. Po tlakových zkouškách rekonstruovaného potrubí, proplachu a dezinfekci budou na vodovodní řad přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. března 2014. Následně zhotovitel zajišťoval potřebné výkopové povolení, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, a další povinné dokumenty, např. zpracování protipovodňového plánu, jelikož se staveniště nachází v zátopové oblasti. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 17. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 16 staveb za 89,2,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 110,7 milionů korun (zahrnuje např. i rekonstrukci úpravny vody Varnsdorf – Špičák).

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace