Voda v Chrudimce ani VN Křižanovice při havárii ohrožena nebyla

Aktualizováno 17. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

160320132447

Mimořádná událost na potoku Zlatník na Chrudimsku, nahlášená státnímu podniku Povodí Labe 31. ledna 2015, významně zhoršila jakost vody pouze v místní vodoteči – toku Zlatník. V řece Chrudimce nebyla bezprostředně po havárii, ani v navazujícím období zaznamenána změna hodnot parametrů, která může indikovat zhoršení jakosti surové vody ve vodárenské nádrži Křižanovice. Uvedla to nyní mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Dne 31. ledna v 7:35 hod bylo Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Labe oznámeno, že do toku Zlatník uniklo cca 300 m3 fugátu z bioplynové stanice Nové Lhotice, která je provozována akciovou společností Agro Liboměřice. O havárii byl Vodohospodářským dispečinkem okamžitě informován Hasičský záchranný sbor ČR, Městský úřad v Chrudimi a Česká inspekce životního prostředí. Vzhledem k možnému ohrožení vodárenské nádrže Křižanovice byl po nahlášení havárie pracovníkem Povodí Labe proveden operativní monitoring na toku Zlatník. Přivolané hasičské záchranné sbory ve spolupráci s původcem havárie snížily bezprostřední následky havárie vytvořením umělé „laguny“ na toku Zlatník. Kontaminovaná voda z této laguny byla kontinuálně čerpána a rozvážena na okolní pozemky. Sanační práce byly také nepřetržitě prováděny nad potokem Zlatník.

Následujícího dne, tj. 1. února po částečném vyčištění toku Zlatník byl průtok nad záchytnou lagunou s kontaminovanou vodou uměle převáděn mimo řečiště pod lagunu. „Tímto zásahem bylo usnadněno čerpání laguny a současně byla zvýšena ochrana řeky Chrudimky pod soutokem se Zlatníkem. Tato mimořádná opatření byla instalována až do 2. února do 12:00 hod. K posouzení závažnosti situace byly odebrány další dva vzorky z řeky Chrudimky nad vodárenskou nádrží Křižanovice,“ řekla Burianová.

V pondělí 2. února proběhlo jednání na Městském úřadu v Chrudimi s cílem koordinovat další postup při odstraňování následků havárie. Mezitím v ranních hodinách bylo pracovníky Povodí Labe zahájeno další podrobné měření s cílem zjistit postup polutantu řekou Chrudimkou a vyhodnotit míru ohrožení směrem po proudu situovaného vodárenskéhoodběru. Pro monitoring probíhající od 31. 1. do 9. 2. byly zvoleny následující profily: Chrudimka – Nad Zlatníkem, Chrudimka Pod Zlatníkem, tok Zlatník, Chrudimka – Spáleniště, Chrudimka – limnigraf Mezisvětí (konec vzdutí vodárenské nádrže), VD Křižanovice hráz (hladina a hloubka 10 m před vodárenským odběrem). U hráze byl současně měřen multiparametrálním analyzátorem EXO 2 svislý profil s krokem jeden metr od hladiny až do 12 m. Možné ovlivnění toku Chrudimky pod hrází bylo testováno jedním odběrem.

Výsledky rozborů z řeky Chrudimky pod ústím potoka Zlatník jsou prakticky stejné jako vzorky odebrané ve stejný čas nad ústím potoka Zlatník. Limity stanovené legislativními předpisy nebyly v důsledku havárie v řece Chrudimce překročeny.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace