Vláda schválila Modrou zprávu – na prevenci povodní šlo loni 1,22 miliardy korun

29. srpna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Statistiky a kauzy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na svém jednání dnes Vláda ČR schválila „Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011“ – takzvanou „Modrou zprávu“. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček.

Podle tohoto dokumentu nenastala v loňském roce v ČR významnější povodňová situace, pouze v jarním období hladiny některých vodních toků vykázaly 3. stupeň povodňové aktivity. „Ministerstvo zemědělství poskytlo v tomto roce na odstraňování povodňových škod na vodohospodářském majetku z let 2009 a 2010 celkem 352,45 milionu korun ze státního rozpočtu. Na programy prevence před povodněmi celkem 1,22 miliardy korun, dále 520,11 milionu korun na obnovu, odbahňování a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží. Na podporu zvyšování funkčnosti vodních děl šlo 134,4 milionu korun,“ řekl ministr Petr Bendl. Na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací byla pak poskytnuta podpora v celkové výši zhruba 2,2 miliardy korun, a to jak ve formě dotací, tak i ve formě zvýhodněných úvěrů.

V loňském roce bylo v Česku zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,4 % z celkového počtu obyvatel. V domech připojených na kanalizaci žilo 8,672 milionu obyvatel ČR (82,6 % z celkového počtu). Podle údajů Českého statistického úřadu byla v roce 2011 průměrná cena bez DPH pro vodné 30,80 Kč/m3 a průměrná cena pro stočné 27,90 Kč/m3. Oproti roku 2010 se tak cena pro vodné zvýšila o 5,8 % a cena pro stočné o 6,1 %.

V průběhu roku 2011 procházela zásadním transformačním procesem Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS). Správcovství vodních toků v délce kolem 46 tisíc kilometrů a 512 vodních nádrží přešlo na pět státních podniků Povodí a Lesy ČR. Během loňska pak byl na šest výše zmíněných podniků převáděn vodohospodářský a provozní majetek v hodnotě zhruba 11,105 miliardy korun. Cílem transformace bylo posílení integrace správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů v hydrologických povodích ČR a také snížení nároků na státní rozpočet snížením nákladů na údržbu převáděného majetku a na provoz organizace. ZVHS loni ještě spravovala hlavní odvodňovací zařízení a chystala přechod „zbytkové organizace“ pod Státní pozemkový fond.

Naše voda

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace