Ve Vroutku rekonstruují čistírnu odpadních vod

18. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

cistiiii

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v městě Vroutek. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Splaškové vody z kanalizačního systému města Vroutek (s celkem 1900 obyvateli) natékají gravitační oddílnou splaškovou kanalizací na místní čistírnu odpadních vod. Jde o mechanicko-biologickou ČOV z let 1987-89 s mechanickým předčištěním a kompaktním biologickým stupněm, tvořeným třemi nádržemi VHS. ČOV má dva kalojemy, způsob stabilizace kalu je aerobní. Tekutý kal je odvážen na ČOV Podbořany. Kapacita ČOV Vroutek je 2000 EO (ekvivalentních obyvatel), u některých ukazatelů však pouze 500 EO. Nyní jsou na ČOV přiváděny splašky od cca 1100 připojených obyvatel, ale město plánuje již v nejbližším období výstavbu v několika lokalitách s téměř 400 dalšími obyvateli. V delším horizontu se uvažuje až s celkem 2100 připojenými obyvateli.  Již nyní na ČOV kolísá hladina vyčištěné odpadní vody, což je způsobeno nevyhovujícím rozdělovacím objektem a vypouštěním fekálních vod do kanalizace. Budoucí rozvoj města proto vyžaduje rekonstrukci ČOV.

V rámci investiční akce SVS bude realizován nový česlový žlab s obtokem a nový rozdělovací objekt před nátokem na biologickou část. Strojně stírané česle budou s integrovaným lisem na shrabky. Mezi aktivační a dosazovací nádrží bude nově postavena kalová jímka s objemem 57 m3. Za hrubým předčištěním bude realizováno odlehčení se zaústěním za měrný objekt. Potrubí odlehčených vod povede převážně vně areálu ČOV po pozemcích města. Dojde také k úpravám budovy ČOV, a to formou opravy omítek, nových nátěrů, kompletní výměny stavební elektroinstalace a doplnění technologické elektroinstalace. Ve dmychárně budou osazena nová dmychadla a nainstalována nová vzduchotechnika. V souvislosti s instalací nové technologie dojde ke kompletní přestavbě řídícího systému ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. prosince 2014. Díky příznivým klimatickým podmínkám mohly být stavební práce zahájeny již v lednu, podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny v srpnu 2015. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace