Ve Velkém Meziříčí začne stavba protipovodňové ochrany města

Aktualizováno 19. ledna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

hráz - ilustrační foto

Povodí Moravy zahájí výstavbu protipovodňové ochrany města Velké Meziříčí. Spočívá mimo jiné ve zvýšení kapacity koryt toků Balinky a Oslavy včetně vybudování nábřežních zdí nebo zemních hrází. Uvedla to mluvčí povodí Veronika Slámová. 

Zhruba za 170 milionů korun tak bude město chráněno i před takzvanou stoletou vodou. Státní podnik Povodí Moravy spolu s městem Velké Meziříčí nyní ukončil přípravnou fázi projektu protipovodňové ochrany a v nejbližších týdnech zahájí výstavbu. Její součástí budou mimo jiné nábřežní zdi, zemní hráze, přestavba pevného jezu na pohyblivý či nová přemostění. Nákladem 170 milionů Kč, krytých dotacemi Ministerstva zemědělství a EU, získá město ochranu před záplavami z povodňových průtoků na řekách Oslavě a Balince „Nyní půjde až o takzvanou stoletou vodu,“ řekl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Podle něj se obyvatelé města i podnikatelé potýkali s následky vysokých průtoků na řekách pravidelně, protože zástavba v intravilánu byla dosud chráněna před zhruba desetiletými průtoky. „Úpravy na obou sledovaných úsecích řek přesahují délku 3,2 kilometru,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík s tím, že staveniště je poměrně rozsáhlé a ve vysoce exponovaném území. Jeho dílčí úseky však na sebe navazují a mohou být prováděny nezávisle na sobě.

Protipovodňová opatření budou trvalou stavbou a mají působit v celém komplexu. Skládají se z úprav koryt obou řek, úprav mostních objektů, výustí dosavadní kanalizační sítě, vybudování ochranných zídek podél koryta a zvýšení dosavadních nábřežních zdí. Koryta Oslavy i Balinky se dočkají úpravy dna a odtěžení nánosů, přičemž stavba si vyžádá mimo jiné odstranění a novou stavbu mostu v areálu „nkt cables“ tak, aby splňoval požadavky pro převádění povodňových průtoků. V  areálu odstraní stavbaři také pevný jez a upraví Jeřábkův jez nad soutokem s Balinkou.

Rekonstrukce Jeřábkova jezu spočívá ve snížení pevné přelivné hrany a doplnění vakovou hradící konstrukcí.

Mezi další úpravy patří také zvýšení ocelových lávek na Oslavě i Balince nad úroveň hladiny návrhového povodňového průtoku.

V místech, kde i přes tato opatření mohou povodně způsobit škody, vzniknou ochranné zídky a zvýší se dosavadní nábřežní zdi. „Navržená opatření jsou v souladu se zájmy města, byla projednána i s památkáři a budou co nejméně rušit dosavadní dispozice,“ uzavřel velkomeziříčský starosta Radovan Necid. Práce na prohrábkách koryta budou prováděny v období nižších průtokových stavů s možností jejich ovlivňování vodní nádrží Mostiště.

V celé délce protipovodňových opatření na Oslavě i Balince je obvod staveniště napojen na komunikační síť Velkého Meziříčí. V podstatné části jsou navíc ulice vedeny v souběhu s vodním tokem. Zhotovitel před zahájením stavby dohodne všechna zabezpečovací zařízení i způsob provádění v každém z úseků stavby. S městským úřadem budou projednány vjezdy na staveniště a umístění příslušného dopravního značení.

Zdroj: Povodí Moravy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině