VAS má novou strategii společnosti

Aktualizováno 13. října 2013 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jediný akcionář Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o. (SVKMO) schválil na své valné hromadě dne 17. 9. 2013 strategii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (VAS) na období 2014–2018. Uvedl ve zprávě VAS Jindřich Král, předseda představenstva.

Jde o završení téměř rok a půl dlouhého procesu. Úvahy o směru nové strategie společnosti se zahájily v době, kdy bylo zřejmé, že dojde ke konsolidaci vlastnictví VAS. Na prvním setkání akcionářů v lednu 2012 bylo dohodnuto, že stav společnosti bude ověřen nezávislou externí společností.

Nová strategie vychází z těchto důležitých skutečností:

VAS je společností, která je vlastníkům infrastruktury odpovědná za provozování vodohospodářské infrastruktury a zároveň je těmito vlastníky 100 % ovládána. Provozování infrastruktury je zajištěno vlastnickým modelem provozování na základě provozních smluv, které odpovídají nejlepší oborové praxi. Podstatný výkon činnosti VAS je vyhrazena hlavně obcím a svazkům obcí, kteří společnost VAS vlastní a mají v ní kontrolu. Jakákoliv činnost pro jiné subjekty má pouze okrajový charakter a lze ji označit za marginální.

Charakter vlastnictví, kontrola společnosti VAS ze strany veřejných zadavatelů a výkon podstatné činnosti pro své vlastníky umožňuje mezi společností VAS a SVKMO a jeho společníky uzavírat smlouvy přímo jako tzv. in – house zakázky, kdy se uplatní výjimka stanovená v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek Tuto výjimku lze použít i pro obce, členy svazků obcí.

Pro stanovení cílů ve finanční oblasti se vychází z předpokladů, že bude zachován roční objem výroby přibližně na úrovni skutečnosti roku 2012, tržby z vodného a stočného budou meziročně zvyšovány v průměru o 6 % v souladu s požadavky Operačního programu životní prostředí, a že za uvedené období nepřijde společnost o žádného velkého zákazníka.

Strategie stanovuje čtyři klíčové priority vize VAS:

● vysoká kvalita poskytovaných služeb,

● vysoká hodnota pro akcionáře a vlastníky vodohospodářského majetku,

● schopnost konkurovat jiným velkým hráčům, tak lokálním provozovatelům,

● firemní kultura a celková image společnosti.

Cíle VAS do roku 2018

Vlastníkům infrastruktury bude odvedeno na nájemném, opravách infrastruktury a v hospodářském výsledku celkem 4 mld. Kč. Za předcházející pětileté období byla tato hodnota na úrovni 2,4 mld. Kč.

Za období 2014–2018 dosáhne společnost 1 mld. Kč tržeb mimo vodné a stočné. Zde je potřeba zmínit, že k tomuto bude nutná součinnost i našich vlastníku a jejich ochota zadávat u společnosti stavebně montážní práce, projektovou přípravu staveb, inženýrskou činnost a další činnosti, které jsme schopni odborně a kvalitně vykonávat.

Společnost bude do obnovy svého provozního majetku ročně investovat objem 60 mil. Kč.

VAS bude po celé období společností vysoce likvidní a schopná dostát svým závazkům z obchodních vztahů. Rovněž nepředpokládáme, že by společnost potřebovala posílit finanční zdroje půjčkou nebo úvěrem.

I nadále bude společnost pracovat na snížení ztrát vody a snižování spotřeby elektrické energie.

VAS chce být pro své zaměstnance firmou, která nabízí stabilitu zaměstnaneckého poměru. Je předpoklad, že v období pěti let dojde ke snížení počtu zaměstnanců o 5 %, přičemž toto snížení by mělo být prováděno sociálně únosným způsobem.

 

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace