Úpravy břehů řeky Bečvy ničí místní faunu a flóru

24. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_6149 pulci

Správci vodních toků (s.p. Povodí) zabezpečující protipovodňovou ochranu v řadě těchto aktivit poškozují životní prostředí. Píše o tom Adin Vyhlídka v rubrice „Názory“ bulletinu ekolist.

V tomto období, zřejmě spojeno s obdržením dotací na činnost Povodí Moravy, probíhají úpravy levého břehu řeky Bečvy v oblasti místní části Přerova, pod Kozlovicemi. Prakticky každý den můžeme sledovat a zvažovat (s rostoucími rozpaky), jakému účelu má sloužit jakési „zkulturnění“ břehu Bečvy do podoby vodního kanálu. Samozřejmě jsou lidé, kterým kanálový styl břehu řeky připadá pohledný a oku lahodící i když bez života. Skutečnost je ovšem taková, že díky tomuto „zkulturnění“ zůstane břeh ochuzen na dlouhou dobu o přirozené útočiště pro mnohé i chráněné živočichy (ledňáček říční) ale i chráněné rostliny, například vstavače, které zde každý rok na jaře rozkvétaly. Byl zlikvidován břehový porost a vytrhán i s kořenovým systémem zpevňujícím břehy.

S protipovodňovou ochranou to nepochybně nesouvisí a nemůže to mít žádný vliv na rozliv vody při povodni. Místa, kde řeka vytvořila kolmé stěny, využilo v uplynulých letech několik párů  chráněného ledňáčka říčního k zahnízdění. Rozhodnutím pracovníků Povodí Moravy bylo takto zlikvidováno asi 10 hnízdních míst na levém břehuřeky. Koryto řeky Bečvy zůstalo, až na několik opravitelných výtrží, ve stejné poloze a to i po nebývale agresivní povodni v roce 1997. Proto lze považovat takový zásah pracovníků Povodí Moravy za bezúčelné plýtvání veřejnými finančními prostředky a bezohledný přístup k přirozenému životnímu prostředí. Kam tedy zmizely sliby o revitalizaci řeky a zlepšení biodiverzity.

Ve studii „Bečva pro život“ vydané Unií pro řeku Moravu a Hnutím Duha, je popis obnovy přirozených dynamických říčních procesů a obnova příčného i podélného kontinua řeky Bečvy. Studie ve volné krajiněopouští neustálé opravování poškozeného opevnění břehů po povodních, zasypávání nátrží a odtěžování naplavených štěrků. Koryto a ochranné prvky by se měly udržovat jen v úsecích, kde je ohrožena zástavba nebo významná infrastruktura. V ostatních úsecích se uvažuje o spontánní revitalizaci řeky.

Správci toků dnes většinou pečují o lidské zájmy, které jsou bohužel často v rozporu s přirozenými vlastnostmi vodních toků i jejich flóry a fauny. Přirozené jevy pak paradoxně začnou vnímat jako škody a naopak nepřirozené zájmy člověka prosazují jako samozřejmost. Příkladem je pokus o jakousi protipovodňovou ochranu, zahloubenou do hráze v oblasti tenisových hal, kde byl nešetrně a bezohledně porušen kořenový systém zdravých stromů známé a oblíbené Rybářské aleje. Byly přerušeny naprosto zdravé kořeny o průměru až 25 cm. Zatopení plochy, kde stojí tenisové haly, to při větší povodni v žádném případě nezabrání. Důvod je prozaický – na celém území je podloží ze štěrkopískové naplaveniny, kde voda funguje na principu spojených nádob a projeví se to při každé větší povodni. Všichni všímaví pamětníci to jistě potvrdí.

Firma Povodí Moravy vznikla v polistopadové době v roce 2001, je stejně mladá a pohledná jako její mluvčí, vše ale nasvědčuje tomu, že chybí dlouholeté zkušenosti s povodím Bečvy. To, čím se Povodí Moravy prezentuje v Přerově, je destruktivníní pro přírodu a životní prostředí a pro přerovské obyvatele bezúčelné a bezvýznamné. Pro příklad mohu uvést – trvalá snaha o pokácení přerovské Rybářské aleje, jedné z nejkrásnějších v zemi. Jako důvod se uvádí narušení hráze kořeny stromů, což je naprostý nesmysl, je známo, že kořeny stromů tyto hráze a břehy zpevňují. V letech 2009-10 zbytečné rozhrnování štěrkové náplavy v korytě Bečvy přímo ve městě, když průtok korytem řeky zůstal nezměněn. Nadšeně to sledovaly jen děti, které viděly poprvé v životěněkolik stavebních strojů pracovat v korytě řeky. K tomuto konání celkem benevolentně přihlíží odpovědné orgány města, odpovědné za stav životního prostředí. Odbor Životního prostředí Magistrátu města Přerova byl sloučen se Stavebním odborem, to samo vypovídá o tristním přístupu radních k otázceživotního prostředí.

Adin Vyhlídka

Zdroj: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/adin-vyhlidka-upravy-brehu-reky-becvy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině