O účelu a souvislostech nádrže Skalička informuje speciální web

14. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

vizualizace VN Skalička

V souvislosti se záměrem vybudovat na Bečvě vodní dílo Skalička připravil státní podnik Povodí Moravy speciální webovou stránku, kde se mohou zájemci dozvědět základní údaje o účelu a parametrech tohoto díla.

Na stránku se lze dostat z hlavní webové stránky Povodí. Podle podniku bude průběžně doplňována v návaznosti na postup příprav. „Povodí řeky Bečvy je území, které je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v České republice. Katastrofální povodeň v červenci 1997 měla devastující účinek na sídla v povodí Bečvy i v navazujícím úseku podél řeky Moravy a byla i zde impulsem pro hledání koncepce ochrany před povodněmi. Na základě rozboru situace bylo toto území v Plánu hlavních povodí ČR vymezeno jako prioritní oblast pro řešení ochrany před povodněmi, a to jak pomocí přírodě blízkých, tak technických protipovodňových opatření (schváleno usnesením vlády č. 562 ze dne 23. května 2007). Postup přípravy protipovodňových opatření je pozorně sledován i na krajské úrovni a promítá se do krajských územně plánovacích a dalších koncepčních dokumentů. Během dalších povodňových událostí v roce 2010 se nejen v povodí řeky Bečvy znovu ukázalo, že nelze polevit ve snaze realizovat soubor účinných preventivních opatření na vodních tocích, nivách nebo v ploše povodí ke snížení povodňových rizik,“ uvádí se na webové stránce.

Naše voda, vizualizace vodního díla: Povodí Moravy

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině