Tipy na vodní výlety: Suchý poldr Čihadla v Praze 15

Aktualizováno 20. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

čihadla poldr mokřad - IMG_6065

K přímému kontaktu s přírodou mají obyvatelé a návštěvníci Prahy překvapivě mnoho možností. Jednou z lokalit je suchý poldr Čihadla, který navštívila i redakce Naše voda a pořídila z návštěvy tradiční fotoreportáž klikni zde, kterou si můžete prohlédnout na našem facebooku.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80 letech 20. století a sloužil k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky. Poldr se nachází v místech, kde ještě v 16. století stával velký rybník, který byl ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno a opevněno betonovými tvárnicemi. Vzhledem k tomu, že celé území je určeno k rozlivu vody, byla napřímení a opevněná koryta zcela neopodstatněná a v důsledku toho došlo ke znehodnocení této přírodní lokality, která je navíc součástí parku Klánovice-Čihadla.

I proto došlo v letech 2007 až 2008 k revitalizaci území, která je považováno za největší a nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizaci vodních toků v Praze a okolí. Revitalizace spočívala v zasypání starých opevněných a kapacitních koryt a vyhloubení nových, přírodě blízkých, mělkých, meandrujících koryt. V místech, kde se nová koryta křížila s koryty původními, byly vybudovány malé tůně. Břehy tůní byly upraveny jak pozvolně tak i strmě s ohledem na možnosti rozvoje fauny a flóry.

Další tůně vznikly z části původního koryta Rokytky v místech, kde v korytě rostly vzrostlé stromy. V rámci revitalizace byly vybudovány i nové mostky přes potoky a informační tabule s tématikou revitalizací a ochrany přírody.

Naše voda, foto lokality: Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství