Technologická agentura ČR zkoumá možnosti ochrany před pohybem přírodních hmot

26. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Koexpo - protipovodňové vaky

Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot zkoumá v rámci projektu ALFA Technologické agentura ČR (TAČR). Portál Naše voda o tom informoval Jaroslav Pařenica ze společnosti KOEXPRO OSTRAVA.

Tato společnost je totiž spoluřešitelem uvedeného projektu spolu s VŠB TU Ostrava (Fakultou bezpečnostního inženýrství, Fakultou Hornicko – geologickou a Fakultou energetiky a informatiky). Cílem projektu v období let 2011 až 2013 je výzkum a vývoj, modelové ověřování, popř. ověřit „in situ“ metodicky i vývojem konkrétní technické prostředky, technologie, organizační opatření i metodické postupy, které zlepší podmínky ochrany životního prostředí a obyvatel před důsledky nežádoucích přesunů – pohybů hmot, zapříčiněnými přírodními vlivy. Základní směry řešení projektu, které tvořily zadání spoluřešiteli, byly rozčleněny do tří výzkumně – vývojových oblastí: oblast záplav (vybřežování), oblast půdní eroze a oblast sesuvů půdy.

Při charakteristice projektu bylo zdůrazněno, že výzkum a vývoj metodiky i ochranných prostředků a technologií proti negativním účinkům pohybujících se přírodních hmot měl charakter integrovaného a multidisciplinárního výzkumu s velkým počtem činností. Jedná se o matematické modelování, numerické simulace, měření v terénu, laboratorní zkoušky a testy, až po návrhy a konstrukci technických prostředků a zařízení, vývoj a propracování technologií ochrany území i sídel. Dále se jednalo o vypracování metodik sloužících pro podporu činnosti institucí (hasičský záchranný sbor, představitelé státní a obecních správ atd.) podílejících se na prevenci proti nežádoucím přírodním jevům, jakož i metodik pro řešení situací v jejich průběhu a po jejich ukončení a likvidaci následků, to vše za pomoci výpočetní techniky.

Součástí výzkumně – vývojových prací spoluřešitele bylo rovněž posouzení lokalit na území Moravy ohrožovaných vybřežování, erozí a sesuvy. Na základě těchto prací byla vybrána pilotní území, u kterých se připravovalo, popř. bude připravovat instalace PPO, protierozních a protisesuvných opatření. Pro tyto lokality jsou zpracovány pilotní investiční záměry a následně virtuální investiční záměry, které jsou technicky, technologicky, nákladově porovnávány s realizačními projekty „klasického stavebního provedení“.

Podrobnější informace o zmiňované technologii lze nalézt také na: http://www.koexpro.cz/protipovodňová ochrana

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka