SVS zahájila rekonstrukci úpravny vody Meziboří za více než čtvrt miliardy

Aktualizováno 4. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

úpravny vody Meziboří -foto SVS

Severočeská vodárenská společnost (dále SVS) dnes slavnostně zahájila v Meziboří u Litvínova intenzifikaci a rekonstrukci úpravny vody, jež je největší letošní stavbou zahájenou v regionu působnosti SVS.  Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stavba je ve finančním objemu přes 286 milionů korun (vč. DPH).

Úpravna vody Meziboří je jednou z úpraven, které zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy v Ústeckém kraji. Je určena především pro zásobování Litvínova a jeho nejbližšího okolí. Byla postavena v letech 1954 – 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje (přehrada na Flájském potoce, přivaděč do vyrovnávací nádrže na konci s elektrárnou, úpravna vody Meziboří a řady pro zásobování měst Most, Litvínov, Duchcov, Teplice a Bílina). Její max. výkon byl 800 l/s. V 80. – 90. letech proběhly na úpravně rozsáhlé dílčí rekonstrukce: vápenného hospodářství, pískové filtrace a vodojemu prací vody, výstavba nové reakční nádrže a rozšíření čerpací stanice pro Meziboří. Část stavebních objektů a technologie úpravny je proto dnes v dobrém stavu, ale ostatní jsou na konci životnosti.

Postupné zhoršování kvality vstupní surové vody přivedlo SVS jako jejího vlastníka k rozhodnutí doplnit a modernizovat na úpravně používanou technologii, při současném snížení max. výkonu na v současnosti reálných 550 l/s.

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství. Součástí je rekonstrukce akumulace upravené vody 4×2125 m3 a čerpací stanice Meziboří. Součástí je rovněž celková stavební rekonstrukce objektu úpravny. Celá stavba proběhne v objektech a areálu úpravny, na pozemcích ve vlastnictví SVS. Rekonstrukcí se nezmění systém dopravy vody do vodovodního systému ani systém odvádění odpadních vod z úpravny.

Stavba je důkladně koordinována s postupem prací na ostatních stavbách SVS v rámci Severočeské vodárenské soustavy, především s rekonstrukcí úpravny vody Jirkov (05/2011 – 12/2012).

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. září 2012. Stavební mají být dokončeny do 26. června 2015. V průběhu rekonstrukce budou realizovány plánované 24hodinové odstávky.

Rekonstrukce proběhne za provozu, proto je postup výstavby rozdělen na dva celky. První s délkou trvání cca 20 měsíců a výkonem omezeným na 270 l/s zahrnuje rekonstrukci odběrného objektu, výstavbu inženýrských objektů, reakční nádrže a flotace, rekonstrukci čerpací stanice, vodojemu upravené vody a chemického hospodářství. Druhý celek s délkou trvání cca 14 měsíců a výkonem omezeným na 180 l/s zahrnuje rekonstrukci pískové filtrace, akumulace, dokončení systému řízení technologických procesů a chemického hospodářství. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované úpravny.

Investorem stavby v celkovém objemu 238 495 849,- korun (bez 20% DPH) je SVS.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚPRAVNA VODY 2012“, jehož vedoucím účastníkem je stavební společnost SYNER s. r. o. Dalším účastníkem jsou firmy specializující se na dodávky technologií ve „Sdružení ARKO TECHNOLOGY – VA TECH WABAG – KUNST“.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace