SVS: Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Hoře Sv. Šebestiána

Aktualizováno 16. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS - image002

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2014 – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Hoře Svatého Šebestiána. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající systém jednotné kanalizace z roku 1968 není v dobrém technickém stavu. Zajišťuje odkanalizování objektů bytové zástavby, občanské vybavenosti a potravinářské výroby. Tvoří jej úseky potrubí z betonu vejčitého profilu 600/900 a 500/750 mm a potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 a300 mm. Stoky vykazují podélné i příčné praskliny a místy jim chybí dno. Stávající vodovod vedený v souběhu zajišťuje zásobování přilehlých objektů i zokruhování sítě v obci. K výměně je navržen ocelový řad vnitřního průměru 80 mm z roku 1910, a to z důvodu vysokého stáří a souběhu s rekonstruovanou kanalizací.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci pěti úseků kanalizace, kdy se použije kamenina průměru 300 mm v délce 76 metrů, kamenina vnitřního průměru 400 mm v délce 181,4 metrů a kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 73,4 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce 13 kanalizačních šachet, přepojení všech stávajících 23 domovních kanalizačních přípojek a 6 přípojek od uličních vpustí. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 212,9 metrů. Součástí stavby bude osazení 1 hydrantu a přepojení stávajících 18 domovních vodovodních přípojek na trase. Po celou dobu rekonstrukce budou obyvatelé zásobováni provizorním vodovodním řadem. Stavba bude provedena etapovitě, vždy cca. po 100 metrovém úseku (od ČS k budově OÚ, dále pak od domu čp. 33 k domu čp. 59, a v příjezdové komunikaci k ČOV). Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2014. Vlastní práce byly zahájeny v průběhu 24. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Naše voda, ilustrační plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace