SVS provádí rekonstrukci přívodního a rozváděcího řadu v Havrani – Saběnicích

5. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku rekonstrukci přívodního a rozváděcího řadu v Saběnicích, jež jsou částí obce Havraň. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající přívodní a rozváděcí řad z litiny vnitřního průměru 80 mm byl v Havrani – Saběnicích uveden do provozu roku 1967. Vodovodní přivaděč je veden převážně v zeleném pásu, polem, pod vodotečí a pod komunikací. Rozváděcí řad je veden v obci v zeleném pásu a v komunikaci. Kvůli velmi častému výskytu poruch SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 795 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase. Řad bude rekonstruován převážně výkopovou metodou v zeleném pásu v délce 777 metrů. Jednou bude realizován podchod pod místní vodotečí. Pod komunikací Saběnice – Sušany bude řad rekonstruován bezvýkopovou metodou – protlakem.  V intravilánu obce Havran – Saběnice bude řad místy veden v komunikaci. V rámci akce dojde také k přepojení stávajících 9 vodovodních přípojek a bude osazen 1 podzemní hydrant.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace