SVS pokračuje v rekonstrukcích poruchových vodovodů

13. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánované rekonstrukce vodovodů – na Litoměřicku v obci Hoštka a v České Lípě, na sídlišti Špičák. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace v Hoštce z roku 1982 od křižovatky ulic Velešická x Kamenná po další spojnou šachtu je z kameniny vnitřního průměru 300 mm. V křižovatce s ulicí Petra Bezruče je vsazené betonové potrubí v nitřního průměru 400 mm v délce 33 metrů. Trasa je vedena po nezpevněných plochách (zahrady) v hloubce do 2,5 metrů, v komunikacích v hloubce až 5 metrů. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázaly kamerové prohlídky: kameninový úsek je popraskaný a betonové potrubí má narušený vnitřní plášť a netěsní, následkem čehož dochází k nežádoucím nátokům balastních vod do kanalizace. I proto dojde k rekonstrukci kameninového a betonového potrubí v délce 231 metrů bezvýkopovou metodou technologií GFK-liner, a to zatažením samonosné sklolaminátové vložky – rukávu – do stávající kanalizace, jeho vtlačením do vnitřního profilu a vytvrdnutím. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek, devíti kanalizačních šachet na trase a přepojení stávajících uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení započaly vlastní práce 1. listopadu 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 16. prosince 2013.

Původní převážně ocelové vodovodní řady na sídlišti Špičák s cca 13 000 obyvateli byly uvedeny do provozu v 80. letech minulého století. Jsou uloženy ve značné hloubce, kolem 3,5 metru.  Dnes jsou značně inkrustované a opakovaně poruchové. Některé vodovodní řady jsou situovány v kolektorech a suterénních prostorách panelových domů. V úsecích, kde je potrubí vedeno v komunikaci, je pod asfaltobetonovým krytem cca 20 cm silná vrstva betonu. To vše znesnadňuje odstraňování poruch, takže při nich dochází ke značným únikům vody a k odstavení velkého počtu obyvatel od dodávky pitné vody. V rámci investiční akce SVS bude rekonstruováno celkem 1152 metrů vodovodů v ulicích Zhořelecká, Budyšínská, Žitavská a Jihlavská. Použije se odolné potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřních průměrech 300 mm (v délce 385 metrů), 150 mm (v délce 405 metrů) a 100 mm (v délce 362 metrů). Z celkové rekonstruované délky bude 32 metrů opatřeno chráničkami. Součástí stavby je přepojení stávajících 45 vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. října 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. března 2014.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace