SVS pokračuje v investicích do obnovy vodohospodářské infrastruktury

Aktualizováno 8. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

ČOV Bečov - 003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračuje v letošních investicích. Podle mluvčího SVS Jiřího Hladíka zahájila například rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Bečov, kanalizace a vodovodu v Roudnici nad Labem či vodovodního přivaděče Lvová do čerpací stanice Rynoltice.

Splaškové vody z obce natékají jednotnou gravitační kanalizací na čistírnu odpadních vod, jež leží západně od obce. Přečištěná vody je vypouštěna do Bečovského potoka, jenž je přítokem Srpiny. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou cca 3200 EO (ekvivalentních obyvatel), která byla vybudována v 70. letech 20. století. Od té doby nebyla provedena žádná rekonstrukce týkající se stavební ani technologické části ČOV. Při rekonstrukci budou maximálně využity stávající nádrže a objekty. Předmětem rekonstrukce bude hlavně linka, která je nyní mimo provoz – z ní bude nová aktivační nádrž. Po dobu rekonstrukce bude v provozu druhá linka. Dojde k úpravě odlehčovací komory na nátoku do ČOV, k úpravě hrubého a mechanického předčištění, ale i všech nádrží – aktivační, dosazovacích a zahušťovací. Bude např. nainstalován jemnobublinný aerační systém na dno aktivační nádrže a jako zdroj vzduchu dvě nová dmychadla. Dojde k výměně technologické elektroinstalace a automatizovaného systému řízení technologických procesů. Kapacita zrekonstruované ČOV bude 1500 EO.

Stávající jednotná betonová kanalizace v Roudnici nad Labem pochází z roku 1928 v Bezručově ulici a z roku 1929 v Masarykově ulici. Podle kamerové prohlídky je z poloviny poškozena korozí, a díky tomu vznikají kaverny a hrozí propad komunikace. Kanalizace je vedena v komunikaci, zčásti dlážděné a zčásti asfaltobetonové. V  souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod z roku 1959. SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

Na Liberecku zase SVS nahrazuje nevyhovující vodní zdroj pro obec Rynoltice – vrt JI1 v Jítravě. Obec Rynoltice je zásobena vodou ze dvou zdrojů – Rynoltice-Polesí a Jítrava vrt JI1. Kvalita surové vody z vrtu v Jítravě se v některých sledovaných parametrech již blížila limitním hodnotám a neodpovídala by vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., proto dochází v rámci investiční akce SVS k výstavbě nového vodovodního přivaděče ze stávajícího vodojemu Lvová do čerpací stanice Rynoltice.

Naše voda, mapka akce Bečov: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace