SVS nasadila rekordní tempo v rekonstrukcích vodohospodářského majetku

Aktualizováno 24. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS rekonstrukce

Rekonstrukce vodovodů, kanalizací nebo modernizaci čistírny odpadních vod v obci Strupčice zahájila v minulých dnech Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Oddílná kanalizace v obci Strupčice je zakončena čerpací stanicí odpadních vod, odkud jsou tyto čerpány na ČOV, umístěnou na východním okraji obce. Jednolinková mechanicko-biologická ČOV má projektovanou kapacitu 650 EO (ekvivalentních obyvatel). Pro dlouhodobý rozvoj obce, který počítá s až 1000 trvale žijícími obyvateli, napojenými na kanalizaci a ČOV, je zapotřebí provést intenzifikaci ČOV. Při intenzifikaci ČOV budou v maximální možné míře využity stávající objekty – jak provozní budova, tak nádrže a trubní vedení.  Intenzifikace spočívá především v rekonstrukci hrubého předčištění, které je nyní v havarijním stavu, a v dostavbě druhé, téměř identické biologické linky.  Původní linka bude nově technologicky vystrojena. Kalové hospodářství bude probíhat ve stávajících nádržích, kde bude docházet k zahuštění a uskladnění kalu před jeho odvozem ke zpracování na jinou ČOV. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. března 2015. Stavební práce začnou v průběhu 13. týdne a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2015. Po dokončení bude zahájen 12 měsíců dlouhý zkušební provoz ČOV.

V Duchcově, v okolí zámku, zase probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která umožnila objevit cenné historické nálezy. SVS v této lokalitě realizuje paralelně i rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která byla v ul. Masarykově, G. Casanovy a na náměstí Republiky zahájena již loni. Termín dokončení stavby se prodloužil z důvodu archeologického průzkumu, který zajistil historické nálezy. Průzkum provádí archeologické oddělení Regionálního muzea v Teplicích, kterému se podařilo zachytit a pomocí dendrochronologie datovat do konce 14. století dřevěné konstrukce nalezené před tzv. Mosteckou bránou v místě vrcholně středověkého opevnění města. Výsledky jsou očekávány i pro dataci dřevěných konstrukcí před tzv. Hájskou bránou. Vedle dřevěných konstrukcí odkrylo sledování výkopů i pozůstatky středověké komunikace s vyjetými kolejemi cca 150 cm pod dlažbou ulice G. Casanova. Výkop na náměstí naopak zachytil pravěké vrstvy knovízské kultury a objekt, datovaný podle keramiky do raného středověku. Dle sdělení vedoucí archeologického průzkumu, PhDr. Lucie Kursové, se jedná o velmi cenné informace, které jsou nejen důležité pro poznání historického vývoje Duchcova, ale nabízí i zobecnění pro vývoj českých středověkých měst. Investorem obou staveb je SVS. Letošní rekonstrukce vodovodu byla zahájena předáním staveniště v únoru 2015. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2015.

SVS také informovala o chystaném zahájení opětovných prací na zrekonstruované kanalizaci v Lounech, Chelčického ulici kvůli odstranění vad již provedeného díla. V letních měsících roku 2014 informovala SVS o další investiční akci v okrese Louny. Jednalo se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech, v Chelčického a Lidické ulici. Kanalizace v Chelčického ulici byla z betonového potrubí, v Lidické ulici byl použit zčásti beton a částečně PVC. Stoky byly neznámého stáří a kamerová prohlídka prokázala jejich velmi špatný technický stav. Jednalo se o celkovou korozi trubního materiálu, praskliny a díry v profilu. V těsném souběhu s kanalizací byl veden litinový vodovod z roku 1938, který byl opakovaně poruchový, a proto SVS rozhodla rovněž o jeho rekonstrukci. Vlastní stavební práce byly zahájeny na přelomu července a srpna a měly být dle uzavřené smlouvy o dílo dokončeny do 30. září 2014. Následně byl harmonogram prací z důvodu zjištěného rozsahu prací nad rámec projektové dokumentace, a došlo k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s termínem realizace do 15. listopadu 2014.

„Již v průběhu realizace stavby jsme obdrželi podněty ke kvalitě práce zhotovitele a na nedodržování harmonogramu prací. Průběh stavby byl rovněž diskutován na jednání zastupitelstva města Louny. Okamžitě jsme se na kontrolu průběhu stavby ještě intenzivněji zaměřili, a provedli jsme nezbytná opatření. V souvislosti s nedodržením harmonogramu bylo potřeba vyřešit technické problémy způsobené původní kanalizací a atypickým napojením kanalizačních přípojek. Následnou kontrolou a na základě zaměření skutečného provedení nového kanalizačního řadu bylo zjištěno, že zhotovitel nepostupoval přesně dle projektové dokumentace. Kanalizace nebyla uložena v požadované nivelitě. SVS tak nepřevzala dílo do doby odstranění vad a nedodělků. Zároveň jsme se rozhodli uplatnit smluvní sankce za nedodržení termínu a kvality díla,“ uvedl Hladík.

SVS stanovila rozsah opravných prací a vyzvala zhotovitele k přípravě veškerých potřebných povolení a stanovisek tak, aby mohl zhotovitel zahájit práce k 1. 3. 2015, pokud to umožní klimatické podmínky. Město Louny stanovilo podmínku dokončení prací nejpozději do konce června 2015. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, závěrem dodává: „V této souvislosti musíme zmínit bohužel ten fakt, že nám zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje ze soutěží vyloučit uchazeče, se kterým máme špatné zkušenosti. Každopádně se snažíme zvýšeným úsilím našich investičních pracovníků a intenzivnější činností dozoru stavby dosáhnout realizace staveb v co možná nejlepší kvalitě, vysoutěžené ceně a ve stanoveném termínu. V celkovém objemu několika set staveb ročně se naštěstí jedná o ojedinělé případy problematických staveb.“

Na Jablonecku zase provádí SVS rekonstrukci často poruchového rozváděcího vodovodu v obci Rádlo. Stávající rozváděcí litinové vodovodní řady o vnitřním průměru 80 mm v obci Rádlo pocházejí z roku 1962. Vodovod je veden zčásti v komunikacích a zeleném pásu, zčásti po soukromých zahradách. Vlivem stáří je zkorodovaný, inkrustovaný a často poruchový, což vyvolává stížnosti na pravidelnost dodávek a kvalitu vody, proto bude vyměněn. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2015. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2015.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace