Stoletá voda: V Česku je jí ohroženo na 400 tisíc obyvatel

Aktualizováno 3. ledna 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

velka voda

Při takzvané stoleté vodě jsou v celé České republice při říčních povodních potenciálně ohroženy katastry 3006 obcí, v kterých žije 8,5 milionů lidí. Bezprostředně rozlivem stoleté vody je tam pak ohroženo 397 tisíc obyvatel. Vyplývá to ze Zprávy o předběžném vymezení povodňových rizik.

Ta byla v těchto dnech zveřejněna. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.

V říčních a potočních záplavových oblastech stoleté vody se podle výpočtů nachází 11 174 kilometrů komunikací, které tak mohou být potenciálně zasaženy.

Voda také může zaplavit na 11 145 hektarů zastavěných ploch v katastrech těchto rizikových obcí. Hodnotu stoletou vodou potenciálně zasaženého majetku (ve stavu z roku 2006) pak zpráva udává ve výši 746,3 miliardy korun.

Pro výběr oblastí s potencionálně významným povodňovým rizikem byla pro každou hodnocenou obec použita dvě základní kriteria: 1. 25 a více obyvatel obce dotčených povodňovým nebezpečím za rok, 2. 70 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebezpečím za rok.

Celkový postup předběžného vyhodnocení povodňových rizik byl zaměřen na říční povodně v důsledku rozvodnění vodních toků. Potenciální přívalové povodně mimo říční síť nejsou pro Českou republiku významné vzhledem k relativně nízkým škodám a k lokálnímu významu. Povodně způsobené havárií na vodním díle nebo na vodohospodářské infrastruktuře (zvláštní povodně) nejsou pro ČR také významné kvůli malému výskytu takových událostí v minulosti a nízké pravděpodobnosti jejich výskytu v budoucnosti.

Zdroj: Zpráva o předběžném vymezení povodňových rizik v České republice

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy