Stavba poldru v Kutříně na Chrudimsku se přiblížila

Aktualizováno 19. května 2015 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

061220133128

Státní podnik Povodí Labe podal na Městský úřad ve Skutči žádost o vydání rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“. Uvedla to mluvčí povodí Jana Burianová.

Ve druhé polovině května 2015 bude zahájeno geodetické vytyčení hranic pozemků pro trvalé zábory a zátopu, které bude v červnu projednáváno s dotčenými vlastníky pozemků. Další jednání s vlastníky a spoluvlastníky pozemků dotčených stavbou budou pokračovat po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

„Hlavním účelem výstavby poldru na toku Krounky v profilu ř. km 9,170 pod částí obce Perálec – Kutřín je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na toku Novohradka,“ řekla Burianová.

Výhodnost profilu pro stavbu poldru spočívá zejména v tom, že při relativně krátké hrázi (140 m) je dosaženo významného retenčního prostoru až 3,6 mil. m3 při průtoku Q100. Jako základní konstrukce hrázového tělesa byla navržena betonová tížná hráz, která je z návodní i vzdušné strany přisypána zeminou. Hráz bude vybavena provozním objektem, kde bude zázemí pro manipulaci a pro umístění strojní a elektrotechnické části systému hrazení.

Součástí výstavby poldru je komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy v ploše retenčního prostoru.

Naše voda

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině