Stanovisko SOVAK k těžbě břidlicového plynu

13. února 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

plyn

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) pozorně sleduje proces postupného nárůstu těžby tzv. břidlicového plynu zejména v USA, zahajování průzkumů i v některých zemích v Evropě a zaznamenává řadu problémů, které jak proces ověřování dostupnosti plynu, tak i vlastní těžba přináší směrem ke znečištění místních zdrojů podzemní vody.

„Proto SOVAK ČR zcela sdílí obavy Evropské komise, že současná environmentální legislativa dostatečně nezajišťuje ochranu vodních zdrojů při těchto činnostech a připojuje se k doporučení Evropské komise pro členské státy ze dne 22.1.2014, kterým jsou nastaveny minimální požadavky na regulaci činností v oblasti břidlicového plynu na úrovni členských států EU,“ uvedl Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR a EUREAU.

Tato opatření jsou nezbytná pro zachování ochrany zdrojů vodního zásobování v takovém množství a kvalitě, aby nebylo ohroženo veřejné zdraví. Před zahájením jakéhokoliv projektu by tak mělo být zpracováno a schváleno posouzení vlivu na životní prostředí a zajištěna finanční záruka, která by pokryla potenciální škody na životním prostředí ze strany žadatele. Po dobu 18 měsíců bude Evropská komise prověřovat, zda je doporučení aplikováno a bude posuzovat potřebu návrhu právně závazných předpisů.

„Nad tento rámec bude SOVAK ČR jako plný člen evropské vodohospodářské asociace EUREAU podporovat snahu, aby EU vydalo závazné právní předpisy k účinné ochraně životního prostředí a veřejného zdraví právě v oblasti těžby břidličného plynu a bylo tak plně substituováno stávající doporučení (stanovisko je k dispozici na http://www.eureau.org),“ řekl dále Beneš.

Požadavky na zpřísnění podmínek pro analýzu dostupnosti a těžbu břidličného plynu se opírají o řadu výsledků studií, které jsou v EU již dostupné (http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm). V prosinci 2013 Evropský parlament v rámci jednání revizi směrnice 2011/92/EU (posuzování vlivů na životní prostředí) projednal návrh na změnu příloh s cílem integrovat požadavky na proces těžby břidličného plynu, ovšem návrh z důvodu zablokování menšinou v Evropské radě nebyl prosazen.

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody 8 mil. obyvatel v České republice.

Zdroj: SOVAK ČR, grafika: wikimedia commons, Plazak

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace