Stanovisko SOVAK ČR k návrhu regulace cen ve vodárenství

29. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV HK - čištění vody - IMG_3891

Toto stanovisko navazuje na základní stanovisko SOVAK ČR k regulaci vodárenství z 28.4.2014 a reaguje na aktuální stav přípravy dokumentu „Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství“. Pro jednání vlády jej zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s resorty financí, zemědělství, životního prostředí a dopravy.

Uvedený návrh je připravován jako součást informace pro vládu ČR o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014 – 2020 a v souvislosti s plněním Programového prohlášení vlády a dalších jednání vlády k této problematice.

Tento dokument byl mimo jiné vytvořen na základě informace ze strany Ministerstva životního prostředí k čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro nový Operační program Životní prostředí 2014+, kde byl (možná záměrně) uveden zásadní požadavek na zavedení nezávislé regulační instituce ve vodárenství jako kondicionality pro schválení OPŽP 2014+. Požadavek na přehodnocení regulace poté následně zakotvila vláda ČR do svého programového prohlášení ze dne 12. února 2014 (kapitola 3.4) a to bez toho, aby zvážila alternativu setrvání ve stávajících podmínkách pro žadatele. Přesné znění předběžné podmínky pro OPŽP 2014+ v Pozičním dokumentu Evropské komise (EK) k programovému období OPŽP 2014+ ovšem je, že je možné využít dotace z evropských zdrojů do vodohospodářské infrastruktury (VHI) tehdy, bude-li v České republice zřízena nezávislá regulační instituce, nebo naváže-li se ČR na implementaci Podmínek přijatelnosti z 6. 8. 2007 (Příloha č. 7 PD OPŽP, nově Příloha č. 6 PD OPŽP 2014+).

Na základě oficiálních a protokolárně stvrzených závěrů z jednání s Evropskou komisí ze srpna tohoto roku vyplývá, že Evropská komise považuje předběžnou podmínku za vypořádanou, bude-li pokračováno v implementaci podmínek pro žadatele dobíhajícího OPŽP a to s ohledem na fakt, že tuto variantu považuje za funkční a také ji byla v nezměněné formě představena v rámci vyjednávání o stávající verzi OPŽP. Ze strany EK lze tak požadavek na zřízení samostatného regulačního úřadu považovat za překonaný a podmínku blokující schválení OPŽP za vypořádanou.

Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody 8 mil. obyvatel v České republice.

Zdroj: SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace