Stanovisko SOVAK ČR k návrhu novely vyhlášky 382/2001 Sb.

25. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ÚČOV

V rámci procesu novelizace prováděcích předpisů zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále jen „Zákon“) po jeho novelizaci zákonem č. 223/2015 Sb. byla připravena Ministerstvem životního prostředí i novela prováděcí vyhlášky č. 382/2001 Sb.

Tato novelizace přináší zcela nové a v praxi velmi těžce realizovatelné technické požadavky na proces zpracování, uskladnění a návazné aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu (mikrobiologické požadavky, situační, ale i vlastní interní prostorové požadavky pro proces úpravy včetně zákazu mísení, požadavky na rychlost aplikace apod.).

Konečným efektem přijetí návrhu novelizace předpisu je jednoznačný posun od využití organické biomasy, které se v praxi v zemědělství nedostává, k odstraňování kalů jinými, z pohledu zákona přijatelnými cestami – což je vzhledem k zákazu skládkování čistírenských kalů v praxi zejména spalování. Mimo to, že spalování je v hierarchii způsobů nakládání s odpady sekundární vůči opětovnému využití, přinese takový krok negativní dopad do stočného vodohospodářských společností, které čistírenské kaly nyní předávají k zemědělskému využití. Jiné způsoby odstraňování či likvidace kalů představují často až 10- ti násobek stávajících nákladů.

Z výše uvedených důvodů SOVAK ČR podporuje návrh novely poslance Kotta, přestože také do určité míry podmínky zpracování a aplikace čistírenských kalů zpřísňuje.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody pro více jak 8 mil. obyvatel v České republice.

Ing. Oldřich Vlasák v. r., ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Ilustrační foto Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace