Společnost PARAMO dostala pokutu za možné ohrožení kvality podzemních vod

12. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČIŽP - PARAMO

Na základě šetření havarijní události v areálu společnosti PARAMO, a.s., Pardubice ohlášené České inspekci životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové byla společnosti uložena pokuta ve výši 240 tisíc korun za porušení povinností při zacházení se závadnými látkami. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

K havarijnímu úniku závadných látek do horninového prostředí došlo při stáčení kyseliny chlorovodíkové do skladovací nádrže umístěné v areálu společnosti PARAMO, a.s. „Na provoze Energetika došlo vlivem poruchy na stáčecím zařízení železniční cisterny k úniku cca 29,55 t přečerpávaného média mimo skladovací nádrž. Převážná část čerpané kyseliny byla zachycena v záchytné jímce stáčecího stanoviště, část v neutralizační jímce provozu Energetika a retenční nádrži čistírny odpadních vod. Do podloží v okolí stáčecího místa tak uniklo zhruba 900 litrů 31% kyseliny chlorovodíkové,“ popsal havárii Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Vzhledem k množství uniklé kyseliny a k rychlému zásahu hasičského sboru společnosti PARAMO (zkrápění vodou) byly následky úniku kyseliny z velké části eliminovány. Mohlo dojít i k ohrožení kvality podzemních vod, avšak uvedené vysoké naředění kyseliny vodou nezpůsobilo nárůst pH, což bylo ověřeno v nejbližším monitorovacím vrtu v  blízkosti místa havárie.

Naše voda, dokumentární foto: ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy