Simulátor deště ověří účinnost opatření proti erozi

13. listopadu 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

simulátor deště

Opatření, jejichž cílem je snížit rizika vodní eroze v krajině, dokáže ověřit simulátor deště, který vyvinuli a používají pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP). Ověřování se týká především takzvaných půdoochranných technologií (POT).

POT spadají mezi agrotechnická protierozní opatření. Používají se ke zlepšení vsakovací schopnosti půdy, snižují její náchylnost k erozi a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy zejména erozně nebezpečné plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice apod.) svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdu.

Jejich účinnost lze operativně ověřit právě prostřednictvím simulátoru deště. Přístroj dokáže simulovat přirozený déšť, čímž se výrazně zkracuje doba měření ve srovnání s měřícími stanovišti, která využívají pouze přirozený déšť. Zároveň je možné simulovat déšť v požadovaných termínech, tedy v konkrétních růstových fázích dané plodiny. Ověřování POT zahrnuje celý soubor prací, který spočívá v přípravě ploch na podzim, vlastním měření odtoku během zadeštění v průběhu vegetační sezóny, následném rozboru odebraných půdních vzorků a závěrečném vyhodnocení na základě výsledků laboratorních analýz, zjištěného množství odtékající vody a sedimentu z každé varianty. Jednotlivé technologie jsou ověřovány vždy na jedné lokalitě s homogenním půdním pokryvem, kde jsou umístěny na rovnoměrném svahu vedle sebe. Tím se minimalizuje vliv ostatních faktorů na výsledky měření.

Ověřování POT bylo dříve prováděno na základě požadavků a zadání Ministerstva zemědělství ČR. Po dvou letech však bylo testování zastaveno. Podle VÚMOP je ale třeba v polním testování s cílem ověřit a uznat doporučované POT dále pokračovat. Výsledkem ověřování POT je totiž rozšíření výčtu technologií použitelných pro splnění standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) při hospodaření na mírně a silně erozně ohrožených plochách.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (simulátor deště)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině