Severočeská vodárenská ukončila rekonstrukci ČOV Česká Kamenice

26. června 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Ceska Kamenice2

V České Kamenici dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod, která si vyžádala 67,927 milionů korun (bez 20% DPH). Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů korun a zvýhodněný úvěr až do výše 36,048 milionů korun. Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka byla intenzifikace ČOV Česká Kamenice jednou z posledních staveb z kategorie legislativně vyvolaných, takzvaných. strategických investic v oblasti čištění odpadních vod. „Tyto investice v regionu SVS od roku 2005 představují finanční objem 4,6 miliardy korun. Realizovali jsme celkem 24 opatření na čistírnách a 50 na kanalizaci. Původní kapacita zdejší ČOV neumožňovala připojování dalších obyvatel. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV za použití moderních technologií dovolí plánovaný rozvoj aglomerace a pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici,“ podotýká Špičák.

Původní mechanicko-biologickáČOV byla uvedena do provozu v roce 1999. Technologie této relativně nové ČOV však nesplňovala požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do EU, kdy ČOV velikostní kategorie do 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) musí z odpadních vod odstraňovat i fosfor. Čistírna měla kapacitu 5 000 EO, přičemž dříve na ni přicházelo znečištění jen od cca 2 800 EO. Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací a nárůstu odpadních vod přiváděných na ČOV. SVS byla v posledních šesti letech investorem akcí v této lokalitě, které vedly k odstranění osmi kanalizačních výustí, kdy dříve nečištěné vypouštěné odpadní vody byly svedeny na ČOV v České Kamenici.

Protože se počítá také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně i Dolního a Horního Prysku, nyní dokončenou intenzifikací a rekonstrukcí se navýšila kapacita ČOV až na 8 000 EO. ČOV po rekonstrukci je mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu.

Na přítokovém potrubí do ČOV je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkem bylo v souladu se smlouvou proinvestováno 67,957 milionů korun (bez 20% DPH). Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace je ve výši až 22,939 milionů korun, zvýhodněný úvěr je 36,048 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER – KUNST – ČOV Česká Kamenice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 7. prosince 2010, kdy byly rovněž zahájeny první stavební práce. Stavbu komplikovala dvě zimní období: v zimě 2010/2011 hodně sněhu a v zimě 2011/2012 dlouhotrvající mrazy, kdy zamrzání nafty a hydrauliky omezovalo používání stavebních strojů. I přesto bude stavba dokončena podle plánu do 30. června 2012. Rekonstrukce a intenzifikace se uskutečnila za provozu, s jeho částečným omezením. Nikdy ale nedošlo k úplné odstávce ČOV a odebrané vzorky v průběhu stavby vždy splňovaly stanovené limity.

V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. 7. 2012 bude zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace