Říčka Jihlávka má nový návrh záplavového území

22. listopadu 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Povodí Moravy zpracovalo nové záplavové území včetně aktivní zóny na toku Jihlávky. Toto záplavové území včetně aktivních zón byla nyní předložena vodoprávnímu úřadu MěÚ Jihlava ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Uvedlo to Povodí Moravy na svém webu.

Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Návrh záplavového území a aktivní zóny Jihlávky byl zpracován od soutoku s Jihlavou až nad obec Stonařov. Na toku Jihlávka bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny záplavového území jsou považovány za území mimo aktivní zónu.

Zdroj: PMO

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině