Revitalizace Rokytky zlepšila vodohospodářskou funkci toku

12. května 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

rokyt

Rokytka přitékající do Prahy představuje z hlediska protipovodňové ochrany významný tok, který hlavní město Praha zahrnulo do systému výstavby protipovodňových opatření. Na revitalizační úpravu Rokytky v městské části Praha-Nedvězí provedenou v loňském roce vynaložilo město 18 855 202 korun (vč. DPH).

O výsledcích nyní informoval magistrát.

Revitalizace zahrnovala jak zvýšení kapacity koryta toku a jeho úpravy, tak okolní vegetace a související přeložky inženýrských sítí.

„Nejen že se díky revitalizaci zlepšila vodohospodářská funkce Rokytky, ale zároveň tok, který navazuje v tomto úseku na přírodní rezervaci Mýto, získal podobu, jakou si zaslouží,“uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V korytě toku byla původní betonová opevnění břehů nahrazena kamennou rovnaninou případně kamennou dlažbou. Dalším zásadním zásahem bylo nahrazení původního mostu před úřadem městské části, který tvořil překážku pro průtok při zvýšené hladině, novým průtočným mostem.

V případě výskytu povodňové situace bude díky těmto opatřením zajištěn příznivější průběh odtoku velké vody. Revitalizace pak z pohledu ochrany přírody a krajiny přispěje k posílení ekologické stability oblasti toku Rokytky, jež je součástí zvláště chráněného území.

Naše voda, foto: magistrát hl.m.Prahy

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině