Řeka Jihlava bude čistější díky unikátní studii

16. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

jihlava Petr Kukla_1150

Studie „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice“ je prvním dokumentem svého druhu v ČR zaměřený na komplexní identifikaci zdrojů znečištění povrchových vod a navrhující opatření ke zlepšení stávajícího stavu včetně jejich ekonomického rozboru.

Uvedenou studii již převzalo od zástupců společnosti ČEZ vedení Kraje Vysočina. „Možnost využití tohoto pilotního dokumentu i mimo komerční sféru chápeme jako vstřícný krok společnosti ČEZ, a.s. vůči regionu, který rozvoji jaderné energetiky veřejně deklaruje výraznou podporu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

Podle jeho slov by Kraj Vysočina nyní dokument využil jako klíčový podklad pro jednání s příslušnými ministerstvy s cílem přesvědčit je o nutnosti změny alokace finančních podpor směřovaných do čištění odpadních vod v obcích a do zemědělství s cílem zlepšení kvality povrchových vod. „Model sice řeší kvalitu povrchové vody nad vodním dílem Dalešice, ale už nyní je jasné, že by ho bylo vhodné využít i v případě povodí vodárenských nádrží např. Švihova na řece Želivce“ upozorňuje Zdeněk Chlád. Studii nechala zpracovat společnost ČEZ pro své účely, výstupy však bude moci využít i Kraj Vysočina, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy. Jako podklad pro rozhodování ji mohou používat i města, obce nebo zemědělské podniky i další. Všem těmto subjektům je nyní jakostní model bezplatně k dispozici. Podobný model k hodnocení a zlepšování kvality povrchové vody přitom nebyl dosud v takovém rozsahu v České republice zpracován.

V povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice žije téměř 150 tisíc obyvatel ve 161 obcích. Největším problémem, který povodí řeší, je nadprodukce zejména dusíku, fosforu a organického znečištění, které zhoršují kvalitu povrchové vody. Sestavení modelu předcházelo podrobné šetření. Vyplynula z něj nutnost změny chování nejen agrárního sektoru, ale i měst a obcí a zapojit se musí také domácnosti. Většina znečištění povrchových vod fosforem pochází z bodových zdrojů neboli obcí. Opatření, která povedou k eliminaci tohoto znečištění, spočívají podle studie především v řešení odvádění a čištění odpadních vod z obcí za pomoci výstavby a rekonstrukcí kanalizací a čističek odpadních vod, technologických opatření na stávajících čističkách se zaměřením na odstraňování fosforu, omezení vypouštění nečištěných odpadních vod z kanalizací přímo do vodních toků. V neposlední řadě je třeba změna v chování obyvatelstva.

Naopak převážná část znečištění vod dusíkem (více než 70 %) pochází z plošných zdrojů, tj. zemědělství. „Opatření navržená u plošných zdrojů znečištění se týkají zejména změn v agrární politice: změn v dotační politice státu (podpora protierozních způsobů hospodaření na ohrožených lokalitách), pozemkových úprav a pozitivní motivace k těmto krokům. Cestou ke zlepšení jsou v tomto případě např. omezení nebo vyloučení pěstování širokořádkových rostlin na vybraných pozemcích a využívání půdoochranných technologií. Cílem je snížit znečištění povrchových vod dusíkem,“ vysvětlil Jaroslav Mikyna, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dodal zároveň, že Kraj Vysočina už nyní připravuje podklady pro vznik iniciativy „Za čistou řeku Jihlavu“, intenzivní komunikaci problematiky pod mottem „O čem se nemluví, o tom se neví“, v rámci níž je plánována tematická konference i semináře pro znečišťovatele v povodí.

Naše voda – Magdalena Machová, foto www.raft.cz – Petr Kukla

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace